Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad
2011-10-06
Ändring införd
SFS 2011:1070
Ikraft
2011-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter.

[S2]De ord och uttryck som används i denna lag har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009.

Tillsyn

2 §  Tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 utövas av Statens jordbruksverk (tillsynsmyndigheten).

3 §  Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för tillsynen rätt att

  1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
  2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där det kan antas att produkter som är eller kan vara av säl förvaras i försäljningssyfte eller bjuds ut till försäljning och där göra undersökningar och ta prover.

[S2]Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

4 §  Den som är föremål för tillsyn ska ge den hjälp som behövs för att tillsynen ska kunna genomföras.

5 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 och den här lagen ska följas.

6 §  Tillsynsmyndigheten får besluta om att ta hand om en sälprodukt som saluförs eller som uppenbart är avsedd att saluföras i strid mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009. Tillsynsmyndighetens beslut gäller omedelbart, om inte myndigheten bestämmer något annat.

[S2]Tillsynsmyndigheten får besluta om att på ägarens bekostnad förstöra en sälprodukt som tagits om hand med stöd av första stycket. Tillsynsmyndigheten får bestämma att ett sådant beslut ska gälla omedelbart.

Hjälp av Polismyndigheten

7 §  Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som behövs vid tillsynen.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

  1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
  2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2014:711).

Straff

8 §  Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 genom att saluföra sälprodukter i strid mot artikel 3 i förordningen.

[S2]Om gärningen är att anse som ringa ska inte dömas till ansvar.

[S3]Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med straff i jaktlagen (1987:259) eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

9 §  Bestämmelser om straff för import av sälprodukter i strid mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Förverkande

10 §  Om det inte är uppenbart oskäligt ska följande egendom förklaras förverkad:

  1. en sälprodukt som varit föremål för brott enligt denna lag eller produktens värde, och
  2. utbyte av brott enligt denna lag.

Överklagande

11 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt 5 och 6 §§ får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar

Lag (2011:1070) om handel med sälprodukter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:6, Prop. 2010/11:144, Bet. 2010/11:MJU27
CELEX-nr
32009R1007
Ikraftträder
2011-11-01

Lag (2014:711) om ändring i lagen (2011:1070) om handel med sälprodukter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2015-01-01