lagen.nu

Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-12-15
Ändring införd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fartyg i Sverige.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas till kostnader för sådan vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg som sker för att tillgodose det ändamål som anges i 2 §. Bidraget lämnas till fartygets ägare och ska avse kulturhistoriskt motiverade kostnader.

Vid bidragsgivningen ska ägarens egen insats och hans eller hennes möjligheter att långsiktigt upprätthålla en ändamålsenlig förvaltning av de kulturhistoriska värdena beaktas. Vidare ska det beaktas om fartyget är eller avses bli tillgängligt för allmänheten.

4 § Statsbidrag får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

5 § Statens maritima museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

6 § Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens maritima museer. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

7 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 8 § anges.

Redovisning

8 § Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens maritima museer redovisa hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Återbetalning och återkrav

9 § Statens maritima museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Lagrumshänvisningar hit (1)

10 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  • 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  • 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  • 3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
  • 4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,
  • 5. den som har tagit emot bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 8 §, eller
  • 6. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Statens maritima museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Lagrumshänvisningar hit (2)

12 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 11 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

13 § Om det finns särskilda skäl, får Statens maritima museer helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 11 § eller ett krav på ränta enligt 12 §.

Bemyndigande

14 § Statens maritima museer får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Överklagande

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:1565

Officiell version (PDF)

Departement
Kulturdepartementet
Ikraft
2012-01-01
SFS-nummer
2011:1565
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation