Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2011-12-15
Ändring införd
SFS 2011:1565 i lydelse enligt SFS 2018:2075
Ikraft
2012-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.

[S2]Statsbidrag enligt förordningen lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §  Ändamålet med statsbidraget är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av kulturhistoriskt värdefulla fartyg i Sverige.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas till kostnader för sådan vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg som sker för att tillgodose det ändamål som anges i 2 §. Bidraget lämnas till fartygets ägare och ska avse kulturhistoriskt motiverade kostnader.

[S2]Vid bidragsgivningen ska ägarens egen insats och hans eller hennes möjligheter att långsiktigt upprätthålla en ändamålsenlig förvaltning av de kulturhistoriska värdena beaktas. Vidare ska det beaktas om fartyget är eller avses bli tillgängligt för allmänheten.

4 §  Statsbidrag får inte lämnas till sökande som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

5 §  Statens maritima och transporthistoriska museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2018:2075).

6 §  Ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens maritima och transporthistoriska museer. Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen. Förordning (2018:2075).

7 §  Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska också sista dag för redovisning enligt 8 § anges.

Redovisning

8 §  Den som har fått statsbidrag enligt denna förordning ska till Statens maritima och transporthistoriska museer redovisa hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering. Förordning (2018:2075).

Återbetalning och återkrav

9 §  Statens maritima och transporthistoriska museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2018:2075).

10 §  Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
  4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,
  5. den som har tagit emot bidraget inte har lämnat sådan redovisning som avses i 8 §, eller
  6. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

11 §  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §, ska Statens maritima och transporthistoriska museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget. Förordning (2018:2075).

12 §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 11 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

13 §  Om det finns särskilda skäl, får Statens maritima och transporthistoriska museer helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 11 § eller ett krav på ränta enligt 12 §. Förordning (2018:2075).

Bemyndigande

14 §  Statens maritima och transporthistoriska museer får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2018:2075).

Överklagande

15 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1068).

Ändringar

Förordning (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2018:1068) om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:2075) om ändring i förordningen (2011:1565) om statsbidrag till kostnader för vård av kulturhistoriskt värdefulla fartyg

Omfattning
ändr. 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 §§
Ikraftträder
2019-01-01