Inaktuell version

Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-02-24
Ändring införd
SFS 2011
Upphäver
Förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

[K1]1 §  Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning i form av

 1. befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem, och
 2. fortbildning för rektorer.

[S2]Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor.

[K1]2 §  I denna förordning regleras även sådan särskild befattningsutbildning som avses i 2 kap. 12 § skollagen (2010:800).

[K1]3 §  Ett uppdrag enligt 1 § första stycket 1 får gälla för högst sex år i taget.

[K1]4 §  För befattningsutbildningen och fortbildningen tillämpas avgiftsförordningen (1992:191). Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Avgiften ska beräknas så att den ger full kostnadstäckning.

[K1]5 §  Med skolhuvudman avses i denna förordning huvudmän för samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800).

2 kap. Befattningsutbildning

Utbildningen

[K2]1 §  En högskola får anordna en sådan utbildning som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 bara om utbildningen knyter an till sådan utbildning som högskolan har examenstillstånd för.

[S2]Befattningsutbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

[K2]2 §  Syftet med befattningsutbildningen är att ge rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion kunskaper om de krav som anges i föreskrifter som gäller inom skolan, förskolan och fritidshemmet, samt att utveckla deras roll som ledare så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

[S2]Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de kan

 1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning,
 2. skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhetsnivå, och
 3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.

[S3]Statens skolverk ska i samband med beställning av befattningsutbildningen närmare ange de mål som ska gälla för utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

[K2]3 §  Befattningsutbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng och bestå av kurserna

 1. skoljuridik och myndighetsutövning (10 högskolepoäng),
 2. mål- och resultatstyrning (10 högskolepoäng), och
 3. skolledarskap (10 högskolepoäng).

Anmälan och urval

[K2]4 §  En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion som ska genomgå befattningsutbildningen.

[K2]5 §  Om samtliga anmälda till befattningsutbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att nyanställda rektorer erbjuds plats i första hand.

Kursbevis och betyg

[K2]6 §  Samma kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

[S2]De som deltar i befattningsutbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande inom befattningsutbildningen

[K2]7 §  Den som har gått igenom en kurs inom befattningsutbildningen med godkänt resultat eller har motsvarande utbildning från ett annat land har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen vid den högskola där han eller hon deltar i befattningsutbildningen.

[K2]8 §  En deltagare i befattningsutbildningen får tillgodoräkna sig en eller två av de kurser som anges i 3 §, om han eller hon har förvärvat motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller i yrkesverksamhet.

[S2]Annan utbildning eller yrkeserfarenhet 9 § Om en rektor eller annan person med motsvarande ledningsfunktion genom tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet har förvärvat kunskaper som kan jämställas med befattningsutbildningen som helhet, har han eller hon rätt att få en skriftlig redovisning som visar detta. Den skriftliga redovisningen får inte användas för sådant tillgodoräknande som avses i 7, 8 eller 11 §.

Beslut om tillgodoräknande och skriftliga redovisningar

[K2]10 §  Högskolan ska, på begäran av den som deltar i befattningsutbildningen och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne, pröva tillgodoräknanden enligt 7 och 8 §§. En högskola som anordnar befattningsutbildningen ska också pröva om sådana skriftliga redovisningar som avses i 9 § ska lämnas. Skriftliga redovisningar får bara lämnas om både rektorn eller annan person med motsvarande ledningsfunktion och den skolhuvudman som är arbetsgivare för honom eller henne begär det.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

[K2]11 §  Den som har genomgått befattningsutbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).

3 kap. Fortbildning

Utbildningen

[K3]1 §  Fortbildningen får bedrivas av flera högskolor i samverkan. Om utbildningen bedrivs av flera högskolor, ska en av högskolorna ha ansvaret för utbildningen som helhet.

Utbildningens syfte och mål

[K3]2 §  Syftet med fortbildningen är att rektorer ska utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

[S2]Statens skolverk ska i samband med beställning av fortbildningen ange de mål som ska gälla för utbildningen.

Utbildningens omfattning och innehåll

[K3]3 §  Fortbildningen ska motsvara 7,5 högskolepoäng.

[K3]4 §  Utbildningen ska

 1. bygga på relevanta delar av de kunskaper som rektorerna får inom befattningsutbildningen, och
 2. vara inriktad mot styrnings- och ledarskapsfrågor.

Anmälan och urval

[K3]5 §  För att få delta i fortbildningen krävs att rektorn har

 1. fullgjort befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning eller fått en skriftlig redovisning enligt 2 kap. 9 §, och
 2. därefter arbetat som rektor minst ett år på heltid eller motsvarande.

[K3]6 §  En skolhuvudman ska anmäla till högskolan vilka rektorer som ska genomgå fortbildningen.

[K3]7 §  Om samtliga anmälda till fortbildningen inte kan tas emot på utbildningen vid önskad tidpunkt, ska skolhuvudmannen se till att rektorer som har fullgjort en utbildning som är äldre än en befattningsutbildning enligt 2 kap. erbjuds plats i första hand.

Kursbevis och betyg

[K3]8 §  Samma kvalitetskrav ska ställas på fortbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

[S2]De som deltar i fortbildningen får ges betyg och kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta gäller även om deltagarna saknar behörighet för tillträde till högskoleutbildning. Enbart betygsgraderna godkänd eller underkänd får användas.

Tillgodoräknande som högskoleutbildning

[K3]9 §  Den som har genomgått fortbildningen har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning enligt bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100).

4 kap. Uppföljning och överklagande

Uppföljning

[K4]1 §  Statens skolverk ska följa upp i vilken omfattning rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem genomgått befattningsutbildningen. Detsamma gäller i vilken omfattning rektorer genomgått fortbildningen.

[S2]En högskola som anordnar befattningsutbildningen eller fortbildningen är skyldig att medverka i uppföljningen av utbildningen.

Överklagande

[K4]2 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011, då förordningen (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem ska upphöra att gälla.
 2. Vid tillämpningen av 1 kap. 2 § ska med hänvisningen till 2 kap. 12 § skollagen (2010:800) även förstås 2 kap. 2 a § skollagen (1985:1100).
 3. Vid tillämpningen av 1 kap. 5 § ska med huvudmän för samtliga skolformer och fritidshem som regleras i skollagen (2010:800) även förstås huvudmän för samtliga skolformer, förskola och fritidshem som regleras i skollagen (1985:1100) och motsvarande verksamheter som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer.
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2012:139) om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2012-05-01

Förordning (2015:405) om ändring i förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, rubr. till 3 kap.; nytt 3 a kap.
Ikraftträder
2015-08-01