Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2011-03-10
Ändring införd
SFS 2011:278 i lydelse enligt SFS 2013:829
Ikraft
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

1 §  En domstol ska underrätta Statens skolinspektion om en dom genom vilken en lärare eller en förskollärare som är legitimerad enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800), enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § andra stycket skollagen eller enligt 27 kap. 4 § skollagen

 1. har dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med sin yrkesutövning, eller
 2. i annat fall har dömts för brott enligt
  1. 3 kap. 1, 2 eller 6 § brottsbalken,
  2. 4 kap. 1 § brottsbalken,
  3. 6 kap.brottsbalken,
  4. 8 kap. 6 § brottsbalken, eller
  5. 16 kap. 10 a § brottsbalken.

[S2]I fråga om brott som avses i första stycket 2 ska underrättelse lämnas endast om annan påföljd än böter har dömts ut.

[S3]Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen meddelades. Förordning (2013:829).

Ändringar

Förordning (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:829) om ändring i förordningen (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2013-12-01