Inaktuell version

Drivmedelsförordning (2011:346)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
SFS 2011:346 i lydelse enligt SFS 2017:1298
Ikraft
2011-05-01
Upphäver
Förordning (1985:838) om motorbränslen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-20

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

[S2]Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2017:904).

Definitioner

2 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

Miljöklasser

3 §  En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 46 och 810 §§drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513. Förordning (2017:1298).

4 §  Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 1215 §§drivmedelslagen (2011:319).

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 §  Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 §  Trots det som sägs i 6 och 16 §§drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

6 a §  Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att

 1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,
 2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller
 3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

[S2]Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket. Förordning (2012:395).

Kvalitetsrapport

7 §  En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2017:904).

8 §  Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Utsläppsrapport

9 §  En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret. Förordning (2017:904).

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 §  I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). Förordning (2017:904).

11 §  Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om

 1. biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, och
 2. den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel. Förordning (2017:904).

Bemyndiganden

12 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,
 2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,
 3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,
 4. prövning som avses i 4 §,
 5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning. Förordning (2014:538).

13 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas. Förordning (2017:904).

Tillsyn

14 §  Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och
 2. Transportstyrelsen i övrigt. Förordning (2017:904).

Ändringar

Drivmedelsförordning (2011:346)

CELEX-nr
32009L0030
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 3, 12 §§; ny 6 a §
CELEX-nr
32011L0063
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-10-13

Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-09

Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 13, 14 §§; nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraftträder
2020-01-01