Svavelförordning (2014:509)

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2014-06-05
Ändring införd
SFS 2014:509 i lydelse enligt SFS 2023:127
Ikraft
2014-07-01
Upphäver
Förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-08-01

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Uttryck i förordningen

2 §  Med ASTM D86-metoden avses i denna förordning den metod som fastställts av American Society for Testing and Materials i 1976 års upplaga av standarddefinitioner och specifikationer för petroleumprodukter och smörjmedel.

3 §  I denna förordning avses med

[S2]marint bränsle: varje petroleumbaserat flytande bränsle som används eller som är avsett att användas ombord på ett fartyg,

[S3]marin dieselolja: varje marint bränsle som i fråga om annat än svavelhalt är av DMB-kvalitet enligt Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I, och

[S4]marint dieselbränsle: varje marint bränsle som i fråga om annat än svavelhalt är av DMX-, DMA- eller DMZ-kvalitet enligt Internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 8217, tabell I.

4 §  Med dieselbränsle avses i denna förordning varje petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina bränslen, som

 1. omfattas av något av numren 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 eller 2710 20 19 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, eller
 2. till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 grader Celsius och till minst 85 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 350 grader Celsius, allt enligt ASTM D86-metoden.

5 §  Med tung eldningsolja avses i denna förordning varje petroleumbaserat flytande bränsle, med undantag för marina bränslen, som

 1. omfattas av något av numren 2710 19 51–2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 eller 2710 20 39 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) nr 2658/87, eller
 2. inte är dieselbränsle men
  1. som på grund av sin destillationsgräns tillhör kategorin tunga oljor avsedda för användning som bränsle och till mindre än 65 volymprocent (inklusive förluster) destillerar vid 250 grader Celsius enligt ASTM D86-metoden, eller
  2. vars destillation inte kan fastställas med ASTM D86-metoden.

6 §  Med bunkerleverantör avses i denna förordning den som yrkesmässigt levererar ett marint bränsle till fartyg.

7 §  Med Östersjöområdet avses i denna förordning allt vattenområde i den egentliga Östersjön, Bottniska viken och Finska viken samt inloppet till Östersjön upp till latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter nordlig bredd.

8 §  Med Nordsjöområdet avses i denna förordning allt vattenområde i den egentliga Nordsjön begränsat i norr vid 62 grader nordlig bredd, i väster vid 4 grader västlig längd, i öster av latitudparallellen genom Skagen i Skagerrak vid 57 grader 44,8 minuter nordlig bredd samt i söder av Engelska kanalen vid 5 grader västlig längd och 48 grader 30 minuter nordlig bredd.

9 §  Med Nordamerikaområdena avses i denna förordning allt vattenområde

 1. i det egentliga Stilla havet utanför Amerikas förenta staters och Kanadas kuster begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 1,
 2. i den egentliga Atlanten utanför Amerikas förenta staters, Kanadas och Frankrikes kuster (Saint-Pierre-et-Miquelon) samt i Mexikanska golfen utanför Amerikas förenta staters kust begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 2, och
 3. utanför de Hawaiiska öarna Hawaiis, Mauis, Oahus, Molokais, Niihaus, Kauais, Lanais och Kahoolawes kuster begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 3.

9 a §  Med Förenade staternas karibiska havsområde avses i denna förordning allt vattenområde i den egentliga Atlanten och det egentliga karibiska havet utanför Puerto Ricos och Amerikanska Jungfruöarnas kuster begränsat av de räta (geodetiska) linjerna mellan de punkter vars koordinater anges i bilaga 4. Förordning (2023:127).

10 §  Med metod för att minska utsläpp avses i denna förordning användning av en utrustning, ett material, en anordning eller en apparat som ansluts i ett fartyg eller användning av någon annan metod för att uppfylla utsläppskraven i denna förordning, om metoden är genomförbar och kan verifieras och kvantifieras.

Förordningens tillämpningsområde

11 §  Denna förordning gäller för alla bränslen som innehåller svavel.

[S2]Förordningen gäller dock inte för ett dieselbränsle som omfattas av nummer 2710 19 41 eller 2710 19 45 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) enligt förordning (EEG) 2658/87, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001, och är avsett att användas i

 1. fordon som avses i
  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, eller
  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, eller
 2. mobila maskiner som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG.

[S3]Bestämmelser om dieselbränslen finns i 7-10 §§drivmedelslagen (2011:319) och i drivmedelsförordningen (2011:346). Förordning (2023:127).

12 §  I fråga om fartygs drift gäller denna förordning endast för bränslen som avses i 3 §.

Saluföring, överlåtelse och användning av svavelhaltiga bränslen som inte är marina bränslen

13 §  Ett dieselbränsle får saluföras, överlåtas eller användas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 0,10 viktprocent.

14 §  En tung eldningsolja med högre svavelhalt än 0,80 viktprocent eller ett annat bränsle som innehåller svavel får inte förbrännas, om förbränningen medför att svavelföreningar släpps ut i luften i en mängd som motsvarar mer än 0,19 gram svavel per megajoule bränsle.

15 §  Vid förbränning av svavelhaltigt bränsle i en industrianläggning eller energiproduktionsanläggning får utsläppen i luften av svavelföreningar motsvara högst 0,10 gram svavel per megajoule bränsle eller, om de totala årliga utsläppen från anläggningen överstiger 400 ton svavel, högst 0,05 gram svavel per megajoule bränsle, allt räknat som årsmedelvärde.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska samtliga produktionsenheter inom ett fjärrvärmenät, ett kraftverk eller en industrianläggning anses tillhöra samma anläggning, om verksamheten bedrivs av en och samma juridiska eller fysiska person. Hänsyn ska inte tas till utsläpp från soda- eller lutpannor.

16 §  I koleldade förbränningsanläggningar som första gången tagits i bruk efter utgången av juni 1988 får kol inte förbrännas, om förbränningen medför att svavelföreningar släpps ut i luften i en mängd som motsvarar mer än 0,05 gram svavel per megajoule bränsle, räknat som årsmedelvärde.

Saluföring, överlåtelse och användning av marina bränslen

17 §  Ett marint dieselbränsle får saluföras eller överlåtas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 0,10 viktprocent.

18 §  En marin dieselolja får saluföras eller överlåtas endast om svavelhalten i oljan inte överstiger 1,50 viktprocent.

19 §  Ett marint bränsle får levereras till ett fartyg som avses i 34 § endast om bränslet överensstämmer med det som anges i bunkerspecifikationen enligt samma paragraf.

20 §  Ett marint bränsle med en svavelhalt som överstiger 0,10 viktprocent får inte användas i svenskt inre vatten, Östersjöområdet, Nordsjöområdet, Nordamerikaområdena och Förenade staternas karibiska havsområde. Förordning (2023:127).

21 §  Ett marint bränsle med en svavelhalt som överstiger 0,10 viktprocent får inte användas i fartyg i hamn inom Europeiska unionen.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. under tid då fartyget i enlighet med en offentliggjord tidtabell ligger vid kaj i mindre än två timmar, eller
 2. under den tid som behövs för att genomföra nödvändig omkoppling mellan bränsletyper så snart som möjligt efter ankomsten till kaj och så sent som möjligt före avresan, om tidpunkterna för omkoppling anges i fartygets loggbok.

[S3]Undantagen i andra stycket 1 och 2 gäller inte i de vattenområden som avses i 20 §.

22 §  För att minska utsläppen av marina bränslen från fartyg som ligger vid kaj ska fartygets befälhavare sträva efter att det i fartyget används el som genereras på land.

23 §  I andra vattenområden än de som avses i 20 och 21 §§ får ett marint bränsle inte användas, om bränslets svavelhalt överstiger 0,50 viktprocent. Förordning (2023:127).

23 a §  Ett marint bränsle får inte medföras ombord på ett fartyg på annat sätt än som last, om bränslets svavelhalt överstiger 0,50 viktprocent. Förordning (2023:127).

Metoder för att minska utsläpp

24 §  Trots 20, 21, 23 och 23 a §§ får det bränsle som används ha en högre svavelhalt, om det i fartyget används en metod för att minska utsläppen så att svaveldioxidutsläppen kontinuerligt inte blir större än vad som hade blivit fallet med den angivna högsta tillåtna svavelhalten. Inom Europeiska unionens territorium får bränslets svavelhalt överstiga 3,50 viktprocent endast om metoden utgörs av ett avgasreningssystem som innebär att rökgasen tvättas i ett slutet system. Förordning (2023:127).

25 §  För jämförelse av svaveldioxidutsläppens storlek enligt 24 § ska användning av petroleumbaserade destillat eller tjock eldningsolja med

 1. svavelhalten 3,50 viktprocent anses motsvara halten 0,1517 promille (151,7 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i den utsläppta rökgasen,
 2. svavelhalten 1,50 viktprocent anses motsvara halten 0,0650 promille (65,0 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i den utsläppta rökgasen,
 3. svavelhalten 1,00 viktprocent anses motsvara halten 0,0433 promille (43,3 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i den utsläppta rökgasen,
 4. svavelhalten 0,50 viktprocent anses motsvara halten 0,0217 promille (21,7 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i den utsläppta rökgasen, och
 5. svavelhalten 0,10 viktprocent anses motsvara halten 0,0043 promille (4,3 ppm) svaveldioxid per volymprocent koldioxid i den utsläppta rökgasen.

[S2]När koldioxidkoncentrationen reduceras i en avgasreningsutrustning får koldioxidkoncentrationen mätas vid avgasreningsutrustningens intag, om det kan visas att denna metod ger ett korrekt resultat i fråga om svaveldioxidutsläppens storlek.

26 §  När en blandning av marint bränsle och avkokningsgas används som metod för att minska utsläpp, ska metoden bidra till att svaveldioxidutsläppen kontinuerligt inte blir större än vad som hade blivit fallet med den angivna högsta tillåtna svavelhalten.

[S2]Vid bedömningen av om blandningen uppfyller kravet i första stycket ska en beräkning göras av värden som gäller förbrukning av blandningen när fartyget ligger i hamn. Beräkningen ska göras genom att bestämma

 1. gasförbrukningen, som är vikten i kilogram av den avkokningsgas som förbrukas,
 2. marinbränsleförbrukningen, som är vikten i kilogram av det marina bränsle som förbrukas,
 3. blandningsvärdet, som är förhållandet mellan avkokningsgasen och det marina bränslet och beräknas genom att gasförbrukningen divideras med marinbränsleförbrukningen, och
 4. jämförelsevärdet, som beräknas genom att det marina bränslets svavelhalt i viktprocent multipliceras med 8,6 och multiplikationens resultat minskas med 0,816.

[S3]Blandningen ska anses uppfylla kravet i första stycket om blandningsvärdet är större än eller lika med jämförelsevärdet.

27 §  När ett avgasreningssystem används som innebär att rökgasen tvättas, får tvättvattnet släppas ut i havet endast om det kan visas att tvättvattnet inte har någon betydande effekt på och inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön. Detta gäller även utsläpp i havet som görs i skyddade hamnar eller flodmynningar.

Undantag och dispenser

28 §  Förbuden i 13, 17-21, 23 och 23 a §§ gäller inte

 1. bränslen avsedda för forskning, testning eller förädling,
 2. bränslen som används på fartyg som ägs eller brukas av Försvarsmakten eller av en främmande stats stridskrafter, eller
 3. bränsleanvändning som är nödvändig
  1. med hänsyn till ett fartygs säkerhet,
  2. för att rädda människoliv till sjöss, eller
  3. på grund av skada på fartyget eller dess utrustning.

[S2]Första stycket 3 får tillämpas endast om rimliga åtgärder vidtas för att förhindra eller minimera utsläpp som härrör från bränslet och åtgärder vidtas snarast möjligt för att reparera den skada som gjort bränsleanvändningen nödvändig. Första stycket 3 får inte tillämpas om fartygets ägare eller befälhavare uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakade den skada som gjort bränsleanvändningen nödvändig. Förordning (2023:127).

29 §  Förbuden i 20, 21, 23 och 23 a §§ gäller inte, om det kan visas att

 1. fartygets befälhavare har vidtagit alla rimliga åtgärder för att få tag på föreskrivet marint bränsle men inte kunnat göra det utan att avvika från sin planerade rutt eller försenas oskäligt,
 2. de åtgärder som har vidtagits enligt 1 är dokumenterade, och
 3. fartygets flaggstat och den behöriga myndigheten i destinationshamnens stat har underrättats om de förhållanden som avses i 1. Förordning (2023:127).

30 §  Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från 15 §.

31 §  I fråga om försök med nya metoder för att minska utsläpp från fartyg får Transportstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 17-21, 23 och 23 a §§ om en sådan dispens är förenlig med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802 av den 11 maj 2016 om att minska svavelhalten i vissa flytande bränslen, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Om en behörig myndighet i ett annat land i Europeiska unionen har gett ett motsvarande godkännande för försök med nya metoder för att minska utsläpp från fartyg, får ett marint bränsle användas och medföras i enlighet med godkännandet trots förbuden i 17-21, 23 och 23 a §§. Förordning (2023:127).

Skyldigheter vid leverans av svavelhaltiga bränslen

32 §  Den som säljer ett svavelhaltigt bränsle ska när avtalet ingås uppge svavelhalten i bränslet för köparen, om det inte är uppenbart att svavelhalten är lägre än den som anges i 14 §.

33 §  Den som säljer ett svavelhaltigt bränsle eller till Sverige för in ett sådant bränsle för eget bruk ska inom tre månader från överlåtelsen eller införseln lämna skriftlig uppgift om överlåtelsen eller införseln till länsstyrelsen i det län där bränslet ska förbrännas, om svavelhalten i bränslet är så hög att förbränning utan svavelavskiljning inte är tillåten enligt 14 §.

34 §  En bunkerleverantör som levererar ett marint bränsle till ett fartyg med en bruttodräktighet över 400 och som måste omfattas av ett internationellt certifikat till förhindrande av luftförorening (IAPP-certifikat) ska

 1. se till att en bunkerspecifikation och ett representativt förseglat prov på bränslet lämnas till fartygets befälhavare eller befälhavarens representant när bränslet levereras till fartyget,
 2. se till att bunkerspecifikationen är avfattad på engelska och innehåller uppgift om
  1. det mottagande fartygets namn och det unika identitetsnummer som tilldelats fartyget av Förenta nationernas internationella sjöfartsorganisation (IMO-nummer),
  2. namnet på den hamn där leveransen sker,
  3. det datum då leveransen påbörjades,
  4. det levererade bränslets beteckning,
  5. den levererade kvantiteten angiven i metriska ton,
  6. det levererade bränslets densitet vid 15 grader Celsius uttryckt i kilogram per kubikmeter,
  7. det levererade bränslets svavelhalt, och
  8. bunkerleverantörens namn, adress och telefonnummer,
 3. se till att det till bunkerspecifikationen finns ett intyg om att det levererade bränslet
  1. innehåller en svavelmängd som inte överstiger vad som är tillåtet enligt denna förordning, och
  2. överensstämmer med de krav som följer av föreskrifter meddelade med stöd av 1 kap. 2 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg,
 4. se till att intyget är utfärdat av bunkerleverantören, av en bränsleleverantör som bränslet härrör från eller av den som någon av dessa har utsett att för sin räkning utfärda ett sådant intyg, och
 5. behålla en kopia av bunkerspecifikationen i minst tre år. Förordning (2023:127).

35 §  Befälhavaren på ett fartyg som tar emot en leverans som avses i 34 § ska se till att den bunkerspecifikation och det prov som enligt 34 § lämnas vid leveransen tas emot och att provet bekräftas genom att dess försegling eller emballage förses med en signatur av befälhavaren eller av den som befälhavaren har utsett att för sin räkning bekräfta ett sådant prov.

[S2]Befälhavaren ska se till att provet finns i behåll på fartyget eller annars lätt tillgängligt för tillsyn tills det bränsle som provet avser huvudsakligen har förbrukats, dock i minst tolv månader från den dag bränslet levererades.

Register över bunkerleverantörer

36 §  En bunkerleverantör som i sin verksamhet levererar bränsle till ett fartyg som avses i 34 § ska anmäla till Kemikalieinspektionen att bunkerleverantören bedriver sådan bunkringsverksamhet.

37 §  Kemikalieinspektionen ska föra ett register över de bunkerleverantörer som anmälts enligt 36 §.

Bemyndigande att meddela föreskrifter

38 §  Naturvårdsverket får i fråga om svavelhalten i bränsle meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 13 § 2 miljöbalken. Förordning (2023:127).

Tillsyn och rapportering

39 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap.21, 27 och 29-32 §§miljötillsynsförordningen. Förordning (2020:653).

40 §  Vid tillsyn över att denna förordning följs ska myndigheterna utföra prov och analyser på ett sådant sätt som krävs enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802, i den ursprungliga lydelsen, och de genomförandeakter som antagits med stöd av den bestämmelsen. Förordning (2023:127).

41 §  Vid tillsyn över att en metod för att minska utsläpp uppfyller kravet i 25 § ska tillsynsmyndigheten, i fråga om fartyg som för en EU-medlemsstats flagg, godta de utrustningar och andra tekniska metoder som

 1. har godkänts enligt lagen (2016:768) om marin utrustning, föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen eller motsvarande bestämmelser i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
 2. har godkänts av Europeiska kommissionens kommitté för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (COSS). Förordning (2016:772).

42 §  Om Transportstyrelsen får kännedom om att en bunkerleverantör av marint bränsle eller någon annan som säljer marint bränsle inte har följt denna förordning eller en föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, ska Transportstyrelsen rapportera detta till Kemikalieinspektionen.

43 §  Kemikalieinspektionen ska svara för sådan rapportering till Europeiska kommissionen som krävs enligt artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802, i den ursprungliga lydelsen, och som hänför sig till bunkerleverantörernas skyldigheter enligt artikel 6.9 och 6.10.

[S2]I samband med rapporteringen ska Kemikalieinspektionen även lämna sådana upplysningar om tillgången till marina bränslen som avses i artikel 6.7 i samma direktiv. Förordning (2023:127).

44 §  Transportstyrelsen ska svara för sådan rapportering till Europeiska kommissionen som krävs enligt artiklarna 6.8 och 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/802, i den ursprungliga lydelsen, och som inte omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt 43 § denna förordning. Förordning (2023:127).

Avgifter

45 §  Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Överklagande

46 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff, förverkande och sanktionsavgifter

47 §  Bestämmelser om straff och förverkande finns i 29 kap.miljöbalken. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i 30 kap.miljöbalken och i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Förordning (2018:635).

Bilaga 1

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i Stilla havet utanför Amerikas förenta staters och Kanadas kuster
För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 32º 32' 10" N. som betyder 32 grader 32 minuter 10 sekunder nordlig bredd och exemplet longitud 117º 06' 11" V. som betyder 117 grader 6 minuter 11 sekunder västlig längd.
PunktLatitudLongitud
132º 32' 10" N.117º 06' 11" V.
232º 32' 04" N.117º 07' 29" V.
332º 31' 39" N.117º 14' 20" V.
432º 33' 13" N.117º 15' 50" V.
532º 34' 21" N.117º 22' 01" V.
632º 35' 23" N.117º 27' 53" V.
732º 37' 38" N.117º 49' 34" V.
831º 07' 59" N.118º 36' 21" V.
930º 33' 25" N.121º 47' 29" V.
1031º 46' 11" N.123º 17' 22" V.
1132º 21' 58" N.123º 50' 44" V.
1232º 56' 39" N.124º 11' 47" V.
1333º 40' 12" N.124º 27' 15" V.
1434º 31' 28" N.125º 16' 52" V.
1535º 14' 38" N.125º 43' 23" V.
1635º 43' 60" N.126º 18' 53" V.
1736º 16' 25" N.126º 45' 30" V.
1837º 01' 35" N.127º 07' 18" V.
1937º 45' 39" N.127º 38' 02" V.
2038º 25' 08" N.127º 52' 60" V.
2139º 25' 05" N.128º 31' 23" V.
2240º 18' 47" N.128º 45' 46" V.
2341º 13' 39" N.128º 40' 22" V.
2442º 12' 49" N.129º 00' 38" V.
2542º 47' 34" N.129º 05' 42" V.
2643º 26' 22" N.129º 01' 26" V.
2744º 24' 43" N.128º 41' 23" V.
2845º 30' 43" N.128º 40' 02" V.
2946º 11' 01" N.128º 49' 01" V.
3046º 33' 55" N.129º 04' 29" V.
3147º 39' 55" N.131º 15' 41" V.
3248º 32' 32" N.132º 41' 00" V.
3348º 57' 47" N.133º 14' 47" V.
3449º 22' 39" N.134º 15' 51" V.
3550º 01' 52" N.135º 19' 01" V.
3651º 03' 18" N.136º 45' 45" V.
3751º 54' 04" N.137º 41' 54" V.
3852º 45' 12" N.138º 20' 14" V.
3953º 29' 20" N.138º 40' 36" V.
4053º 40' 39" N.138º 48' 53" V.
4154º 13' 45" N.139º 32' 38" V.
4254º 39' 25" N.139º 56' 19" V.
4355º 20' 18" N.140º 55' 45" V.
4456º 07' 12" N.141º 36' 18" V.
4556º 28' 32" N.142º 17' 19" V.
4656º 37' 19" N.142º 48' 57" V.
4758º 51' 04" N.153º 15' 03" V.

Bilaga 2

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet i Atlanten utanför Amerikas förenta staters, Kanadas och Frankrikes kuster
För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 60º 00' 00" N. som betyder 60 grader 0 minuter 0 sekunder nordlig bredd och exemplet longitud 64º 09' 36" V. som betyder 64 grader 9 minuter 36 sekunder västlig längd.
PunktLatitudLongitud
160º 00' 00" N.64º 09' 36" V.
260º 00' 00" N.56º 43' 00" V.
358º 54' 01" N.55º 38' 05" V.
457º 50' 52" N.55º 03' 47" V.
557º 35' 13" N.54º 00' 59" V.
657º 14' 20" N.53º 07' 58" V.
756º 48' 09" N.52º 23' 29" V.
856º 18' 13" N.51º 49' 42" V.
954º 23' 21" N.50º 17' 44" V.
1053º 44' 54" N.50º 07' 17" V.
1153º 04' 59" N.50º 10' 05" V.
1252º 20' 06" N.49º 57' 09" V.
1351º 34' 20" N.48º 52' 45" V.
1450º 40' 15" N.48º 16' 04" V.
1550º 02' 28" N.48º 07' 03" V.
1649º 24' 03" N.48º 09' 35" V.
1748º 39' 22" N.47º 55' 17" V.
1847º 24' 25" N.47º 46' 56" V.
1946º 35' 12" N.48º 00' 54" V.
2045º 19' 45" N.48º 43' 28" V.
2144º 43' 38" N.49º 16' 50" V.
2244º 16' 38" N.49º 51' 23" V.
2343º 53' 15" N.50º 34' 01" V.
2443º 36' 06" N.51º 20' 41" V.
2543º 23' 59" N.52º 17' 22" V.
2643º 19' 50" N.53º 20' 13" V.
2743º 21' 14" N.54º 09' 20" V.
2843º 29' 41" N.55º 07' 41" V.
2942º 40' 12" N.55º 31' 44" V.
3041º 58' 19" N.56º 09' 34" V.
3141º 20' 21" N.57º 05' 13" V.
3240º 55' 34" N.58º 02' 55" V.
3340º 41' 38" N.59º 05' 18" V.
3440º 38' 33" N.60º 12' 20" V.
3540º 45' 46" N.61º 14' 03" V.
3641º 04' 52" N.62º 17' 49" V.
3740º 36' 55" N.63º 10' 49" V.
3840º 17' 32" N.64º 08' 37" V.
3940º 07' 46" N.64º 59' 31" V.
4040º 05' 44" N.65º 53' 07" V.
4139º 58' 05" N.65º 59' 51" V.
4239º 28' 24" N.66º 21' 14" V.
4339º 01' 54" N.66º 48' 33" V.
4438º 39' 16" N.67º 20' 59" V.
4538º 19' 20" N.68º 02' 01" V.
4638º 05' 29" N.68º 46' 55" V.
4737º 58' 14" N.69º 34' 07" V.
4837º 57' 47" N.70º 24' 09" V.
4937º 52' 46" N.70º 37' 50" V.
5037º 18' 37" N.71º 08' 33" V.
5136º 32' 25" N.71º 33' 59" V.
5235º 34' 58" N.71º 26' 02" V.
5334º 33' 10" N.71º 37' 04" V.
5433º 54' 49" N.71º 52' 35" V.
5533º 19' 23" N.72º 17' 12" V.
5632º 45' 31" N.72º 54' 05" V.
5731º 55' 13" N.74º 12' 02" V.
5831º 27' 14" N.75º 15' 20" V.
5931º 03' 16" N.75º 51' 18" V.
6030º 45' 42" N.76º 31' 38" V.
6130º 12' 48" N.77º 18' 29" V.
6229º 25' 17" N.76º 56' 42" V.
6328º 36' 59" N.76º 47' 60" V.
6428º 17' 13" N.76º 40' 10" V.
6528º 17' 12" N.79º 11' 23" V.
6627º 52' 56" N.79º 28' 35" V.
6727º 26' 01" N.79º 31' 38" V.
6827º 16' 13" N.79º 34' 18" V.
6927º 11' 54" N.79º 34' 56" V.
7027º 05' 59" N.79º 35' 19" V.
7127º 00' 28" N.79º 35' 17" V.
7226º 55' 16" N.79º 34' 39" V.
7326º 53' 58" N.79º 34' 27" V.
7426º 45' 46" N.79º 32' 41" V.
7526º 44' 30" N.79º 32' 23" V.
7626º 43' 40" N.79º 32' 20" V.
7726º 41' 12" N.79º 32' 01" V.
7826º 38' 13" N.79º 31' 32" V.
7926º 36' 30" N.79º 31' 06" V.
8026º 35' 21" N.79º 30' 50" V.
8126º 34' 51" N.79º 30' 46" V.
8226º 34' 11" N.79º 30' 38" V.
8326º 31' 12" N.79º 30' 15" V.
8426º 29' 05" N.79º 29' 53" V.
8526º 25' 31" N.79º 29' 58" V.
8626º 23' 29" N.79º 29' 55" V.
8726º 23' 21" N.79º 29' 54" V.
8826º 18' 57" N.79º 31' 55" V.
8926º 15' 26" N.79º 33' 17" V.
9026º 15' 13" N.79º 33' 23" V.
9126º 08' 09" N.79º 35' 53" V.
9226º 07' 47" N.79º 36' 09" V.
9326º 06' 59" N.79º 36' 35" V.
9426º 02' 52" N.79º 38' 22" V.
9525º 59' 30" N.79º 40' 03" V.
9625º 59' 16" N.79º 40' 08" V.
9725º 57' 48" N.79º 40' 38" V.
9825º 56' 18" N.79º 41' 06" V.
9925º 54' 04" N.79º 41' 38" V.
10025º 53' 24" N.79º 41' 46" V.
10125º 51' 54" N.79º 41' 59" V.
10225º 49' 33" N.79º 42' 16" V.
10325º 48' 24" N.79º 42' 23" V.
10425º 48' 20" N.79º 42' 24" V.
10525º 46' 26" N.79º 42' 44" V.
10625º 46' 16" N.79º 42' 45" V.
10725º 43' 40" N.79º 42' 59" V.
10825º 42' 31" N.79º 42' 48" V.
10925º 40' 37" N.79º 42' 27" V.
11025º 37' 24" N.79º 42' 27" V.
11125º 37' 08" N.79º 42' 27" V.
11225º 31' 03" N.79º 42' 12" V.
11325º 27' 59" N.79º 42' 11" V.
11425º 24' 04" N.79º 42' 12" V.
11525º 22' 21" N.79º 42' 20" V.
11625º 21' 29" N.79º 42' 08" V.
11725º 16' 52" N.79º 41' 24" V.
11825º 15' 57" N.79º 41' 31" V.
11925º 10' 39" N.79º 41' 31" V.
12025º 09' 51" N.79º 41' 36" V.
12125º 09' 03" N.79º 41' 45" V.
12225º 03' 55" N.79º 42' 29" V.
12325º 02' 60" N.79º 42' 56" V.
12425º 00' 30" N.79º 44' 05" V.
12524º 59' 03" N.79º 44' 48" V.
12624º 55' 28" N.79º 45' 57" V.
12724º 44' 18" N.79º 49' 24" V.
12824º 43' 04" N.79º 49' 38" V.
12924º 42' 36" N.79º 50' 50" V.
13024º 41' 47" N.79º 52' 57" V.
13124º 38' 32" N.79º 59' 58" V.
13224º 36' 27" N.80º 03' 51" V.
13324º 33' 18" N.80º 12' 43" V.
13424º 33' 05" N.80º 13' 21" V.
13524º 32' 13" N.80º 15' 16" V.
13624º 31' 27" N.80º 16' 55" V.
13724º 30' 57" N.80º 17' 47" V.
13824º 30' 14" N.80º 19' 21" V.
13924º 30' 06" N.80º 19' 44" V.
14024º 29' 38" N.80º 21' 05" V.
14124º 28' 18" N.80º 24' 35" V.
14224º 28' 06" N.80º 25' 10" V.
14324º 27' 23" N.80º 27' 20" V.
14424º 26' 30" N.80º 29' 30" V.
14524º 25' 07" N.80º 32' 22" V.
14624º 23' 30" N.80º 36' 09" V.
14724º 22' 33" N.80º 38' 56" V.
14824º 22' 07" N.80º 39' 51" V.
14924º 19' 31" N.80º 45' 21" V.
15024º 19' 16" N.80º 45' 47" V.
15124º 18' 38" N.80º 46' 49" V.
15224º 18' 35" N.80º 46' 54" V.
15324º 09' 51" N.80º 59' 47" V.
15424º 09' 48" N.80º 59' 51" V.
15524º 08' 58" N.81º 01' 07" V.
15624º 08' 30" N.81º 01' 51" V.
15724º 08' 26" N.81º 01' 57" V.
15824º 07' 28" N.81º 03' 06" V.
15924º 02' 20" N.81º 09' 05" V.
16023º 59' 60" N.81º 11' 16" V.
16123º 55' 32" N.81º 12' 55" V.
16223º 53' 52" N.81º 19' 43" V.
16323º 50' 52" N.81º 29' 59" V.
16423º 50' 02" N.81º 39' 59" V.
16523º 49' 05" N.81º 49' 59" V.
16623º 49' 05" N.82º 00' 11" V.
16723º 49' 42" N.82º 09' 59" V.
16823º 51' 14" N.82º 24' 59" V.
16923º 51' 14" N.82º 39' 59" V.
17023º 49' 42" N.82º 48' 53" V.
17123º 49' 32" N.82º 51' 11" V.
17223º 49' 24" N.82º 59' 59" V.
17323º 49' 52" N.83º 14' 59" V.
17423º 51' 22" N.83º 25' 49" V.
17523º 52' 27" N.83º 33' 01" V.
17623º 54' 04" N.83º 41' 35" V.
17723º 55' 47" N.83º 48' 11" V.
17823º 58' 38" N.83º 59' 59" V.
17924º 09' 37" N.84º 29' 27" V.
18024º 13' 20" N.84º 38' 39" V.
18124º 16' 41" N.84º 46' 07" V.
18224º 23' 30" N.84º 59' 59" V.
18324º 26' 37" N.85º 06' 19" V.
18424º 38' 57" N.85º 31' 54" V.
18524º 44' 17" N.85º 43' 11" V.
18624º 53' 57" N.85º 59' 59" V.
18725º 10' 44" N.86º 30' 07" V.
18825º 43' 15" N.86º 21' 14" V.
18926º 13' 13" N.86º 06' 45" V.
19026º 27' 22" N.86º 13' 15" V.
19126º 33' 46" N.86º 37' 07" V.
19226º 01' 24" N.87º 29' 35" V.
19325º 42' 25" N.88º 33' 00" V.
19425º 46' 54" N.90º 29' 41" V.
19525º 44' 39" N.90º 47' 05" V.
19625º 51' 43" N.91º 52' 50" V.
19726º 17' 44" N.93º 03' 59" V.
19825º 59' 55" N.93º 33' 52" V.
19926º 00' 32" N.95º 39' 27" V.
20026º 00' 33" N.96º 48' 30" V.
20125º 58' 32" N.96º 55' 28" V.
20225º 58' 15" N.96º 58' 41" V.
20325º 57' 58" N.97º 01' 54" V.
20425º 57' 41" N.97º 05' 08" V.
20525º 57' 24" N.97º 08' 21" V.
20625º 57' 24" N.97º 08' 47" V.

Bilaga 3

Koordinater för begränsning av Nordamerikaområdet utanför de Hawaiiska öarna
För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 22º 32' 54" N. som betyder 22 grader 32 minuter 54 sekunder nordlig bredd och exemplet longitud 153º 00' 33" V. som betyder 153 grader 0 minuter 33 sekunder västlig längd.
PunktLatitudLongitud
122º 32' 54" N.153º 00' 33" V.
223º 06' 05" N.153º 28' 36" V.
323º 32' 11" N.154º 02' 12" V.
423º 51' 47" N.154º 36' 48" V.
524º 21' 49" N.155º 51' 13" V.
624º 41' 47" N.156º 27' 27" V.
724º 57' 33" N.157º 22' 17" V.
825º 13' 41" N.157º 54' 13" V.
925º 25' 31" N.158º 30' 36" V.
1025º 31' 19" N.159º 09' 47" V.
1125º 30' 31" N.159º 54' 21" V.
1225º 21' 53" N.160º 39' 53" V.
1325º 00' 06" N.161º 38' 33" V.
1424º 40' 49" N.162º 13' 13" V.
1524º 15' 53" N.162º 43' 08" V.
1623º 40' 50" N.163º 13' 00" V.
1723º 03' 20" N.163º 32' 58" V.
1822º 20' 09" N.163º 44' 41" V.
1921º 36' 45" N.163º 46' 03" V.
2020º 55' 26" N.163º 37' 44" V.
2120º 13' 34" N.163º 19' 13" V.
2219º 39' 03" N.162º 53' 48" V.
2319º 09' 43" N.162º 20' 35" V.
2418º 39' 16" N.161º 19' 14" V.
2518º 30' 31" N.160º 38' 30" V.
2618º 29' 31" N.159º 56' 17" V.
2718º 10' 41" N.159º 14' 08" V.
2817º 31' 17" N.158º 56' 55" V.
2916º 54' 06" N.158º 30' 29" V.
3016º 25' 49" N.157º 59' 25" V.
3115º 59' 57" N.157º 17' 35" V.
3215º 40' 37" N.156º 21' 06" V.
3315º 37' 36" N.155º 22' 16" V.
3415º 43' 46" N.154º 46' 37" V.
3515º 55' 32" N.154º 13' 05" V.
3616º 46' 27" N.152º 49' 11" V.
3717º 33' 42" N.152º 00' 32" V.
3818º 30' 16" N.151º 30' 24" V.
3919º 02' 47" N.151º 22' 17" V.
4019º 34' 46" N.151º 19' 47" V.
4120º 07' 42" N.151º 22' 58" V.
4220º 38' 43" N.151º 31' 36" V.
4321º 29' 09" N.151º 59' 50" V.
4422º 06' 58" N.152º 31' 25" V.
4522º 32' 54" N.153º 00' 33" V.

Bilaga 4

Koordinater för begränsning av Förenade staternas karibiska havsområde i Atlanten och Karibiska havet utanför Puerto Ricos och Amerikanska Jungfruöarnas kuster
För varje punkt anges koordinaterna enligt exemplet latitud 17º 18' 37" N. som betyder 17 grader 18 minuter 37 sekunder nordlig bredd och exemplet longitud 67º 32' 14" V. som betyder 67grader 32 minuter 14 sekunder västlig längd.
PunktLatitudLongitud
117º 18' 37" N.67º 32' 14" V.
219º 11' 14" N.67º 26' 45" V.
319º 30' 28" N.65º 16' 48" V.
419º 12' 25" N.65º 6' 8" V.
518º 45' 13" N.65º 0' 22" V.
618º 41' 14" N.64º 59' 33" V.
718º 29' 22" N.64º 53' 51" V.
818º 27' 35" N.64º 53' 22" V.
918º 25' 21" N.64º 52' 39" V.
1018º 24' 30" N.64º 52' 19" V.
1118º 23' 51" N.64º 51' 50" V.
1218º 23' 42" N.64º 51' 23" V.
1318º 23' 36" N.64º 50' 17" V.
1418º 23' 48" N.64º 49' 41" V.
1518º 24' 11" N.64º 49' 0" V.
1618º 24' 28" N.64º 47' 57" V.
1718º 24' 18" N.64º 47' 1" V.
1818º 23' 13" N.64º 46' 37" V.
1918º 22' 37" N.64º 45' 20" V.
2018º 22' 39" N.64º 44' 42" V.
2118º 22' 42" N.64º 44' 36" V.
2218º 22' 37" N.64º 44' 24" V.
2318º 22' 39" N.64º 43' 42" V.
2418º 22' 30" N.64º 43' 36" V.
2518º 22' 25" N.64º 42' 58" V.
2618º 22' 26" N.64º 42' 28" V.
2718º 22' 15" N.64º 42' 3" V.
2818º 22' 22" N.64º 38' 23" V.
2918º 21' 57" N.64º 40' 60" V.
3018º 21' 51" N.64º 40' 15" V.
3118º 21' 22" N.64º 38' 16" V.
3218º 20' 39" N.64º 38' 33" V.
3318º 19' 15" N.64º 38' 14" V.
3418º 19' 7" N.64º 38' 16" V.
3518º 17' 23" N.64º 39' 38" V.
3618º 16' 43" N.64º 39' 41" V.
3718º 11' 33" N.64º 38' 58" V.
3818º 3' 2" N.64º 38' 3" V.
3918º 2' 56" N.64º 29' 35" V.
4018º 2' 51" N.64º 27' 2" V.
4118º 2' 30" N.64º 21' 8" V.
4218º 2' 31" N.64º 20' 8" V.
4318º 2' 3" N.64º 15' 57" V.
4418º 0' 12" N.64º 2' 29" V.
4517º 59' 58" N.64º 1' 4" V.
4617º 58' 47" N.63º 57' 1" V.
4717º 57' 51" N.63º 53' 54" V.
4817º 56' 38" N.63º 53' 21" V.
4917º 39' 40" N.63º 54' 53" V.
5017º 37' 8" N.63º 55' 10" V.
5117º 30' 21" N.63º 55' 56" V.
5217º 11' 36" N.63º 57' 57" V.
5317º 4' 60" N.63º 58' 41" V.
5416º 59' 49" N.63º 59' 18" V.
5517º 18' 37" N.67º 32' 14" V.
Förordning (2023:127).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Svavelförordning (2014:509)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle.
 3. För tiden före den 1 januari 2015 får svavelhalten trots 20 och 21 §§ uppgå till 1,00 viktprocent.
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2016:772) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Omfattning
ändr. 41 §
Ikraftträder
2016-09-18

Förordning (2018:635) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2018-09-03

Förordning (2020:653) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Omfattning
ändr. 39 §
Ikraftträder
2020-08-01

Förordning (2023:127) om ändring i svavelförordningen (2014:509)

Omfattning
ändr. 1, 11, 20, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 38, 40, 43, 44 §§; nya 9 a, 23 a §§, bil. 4
Ikraftträder
2023-05-01