Drivmedelsförordning (2011:346)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
SFS 2011:346 i lydelse enligt SFS 2019:123
Ikraft
2011-05-01
Upphäver
Förordning (1985:838) om motorbränslen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-03-20

1 §  /Upphör att gälla U:2020-01-01 Denna förordning är meddelad med stöd av

[S2]Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2017:904).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2018:1517).

Definitioner

2 §  Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

2 a §  I denna förordning avses med miljöinformation om drivmedel information om ett drivmedels utsläpp av växthusgaser över livscykeln, vilka fossila råvaror eller förnybara råvaror som ingår i drivmedlet och råvarornas ursprungsland. Förordning (2018:1517).

Miljöklasser

3 §  En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 46 och 810 §§drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513. Förordning (2017:1298).

4 §  Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 1215 §§drivmedelslagen (2011:319).

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 §  Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 §  Trots det som sägs i 6 och 16 §§drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

6 a §  Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att

 1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,
 2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller
 3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

[S2]Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket. Förordning (2012:395).

Kvalitetsrapport

7 §  En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2017:904).

8 §  Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Utsläppsrapport

9 §  En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret. Förordning (2017:904).

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 §  I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). Förordning (2017:904).

11 §  Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om

 1. biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, och
 2. den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel. Förordning (2017:904).

/Träder i kraft I: 2020-05-01/

Miljöinformation om drivmedel

/Träder i kraft I: 2020-05-01/

11 a §  Den som bedriver verksamhet med att tillhandahålla ett flytande eller gasformigt drivmedel eller som i den verksamheten också tillhandahåller el som drivmedel, ska ge konsumenter miljöinformation om det drivmedel som tillhandahålls.

Informationen ska ges i enlighet med de föreskrifter som Statens energimyndighet meddelar med stöd av 13 § första stycket 3 och ska

 1. baseras på uppgifter som har lämnats enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning, 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och 13 § förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, oavsett om uppgifterna har krävts enligt bestämmelserna eller lämnats frivilligt,
 2. presenteras i sin helhet av drivmedelsleverantören på dennes webbplats, och
 3. anges kortfattat i en deklaration på de anordningar som i verksamheten är avsedda för konsumenters påfyllnad av drivmedlet.

På säljstället ska det framgå att informationen avser historiska data om det drivmedel som saluförs och inte aktuella data om det drivmedel som faktiskt erbjuds vid köptillfället. Förordning (2019:123).

/Träder i kraft I: 2020-05-01/

11 b §  Informationsskyldigheten i 11 a § gäller inte ett säljställe med en årlig försäljningsvolym som understiger 1 500 kubikmeter flytande drivmedel eller 1 000 000 kubikmeter gasformigt drivmedel. Om den som tillhandahåller drivmedlet ändå väljer att lämna information, ska informationen uppfylla kraven i 11 a §. Förordning (2018:1517).

/Träder i kraft I: 2020-05-01/

11 c §  Drivmedelsleverantören ska tillhandahålla de deklarationer som ska fästas på anordningar för påfyllnad av drivmedel enligt 11 a §. Förordning (2018:1517).

Bemyndiganden

12 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,
 2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,
 3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,
 4. prövning som avses i 4 §,
 5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning. Förordning (2014:538).

/Upphör att gälla U: 2020-01-01/

13 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas. Förordning (2017:904).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

13 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

 1. rapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten,
 2. hur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas, och
 3. utformningen av och innehållet i information till konsumenter enligt 11 a § och när informationen ska vara fäst på påfyllnadsanordningen, publicerad på webbplatsen och uppdaterad.

[S2]Föreskrifterna enligt första stycket 3 ska i fråga om råvarornas ursprungsland avse uppgifter som är tillgängliga för drivmedelsleverantörerna och innebära att konsumenter ges information om varifrån råvarorna ursprungligen kommer. Om ursprungslandet är utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet men det saknas uppgift om vilket land som är ursprungsland, ska föreskrifterna innebära att konsumenterna får information om detta.

[S3]Innan Energimyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3, ska myndigheten höra Kommerskollegium, Konsumentverket och Transportstyrelsen. Förordning (2019:123).

Tillsyn

/Upphör att gälla U: 2020-05-01/

14 §  Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och
 2. Transportstyrelsen i övrigt. Förordning (2017:904).

/Träder i kraft I: 2020-05-01/

14 §  Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 och 11 a–c §§ denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och
 2. Transportstyrelsen i övrigt. Förordning (2018:1517).

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

Uppföljning

/Träder i kraft I: 2020-01-01/

15 §  Statens energimyndighet ska följa upp effekterna av den miljöinformation om drivmedel som ska ges enligt denna förordning. Förordning (2018:1517).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Drivmedelsförordning (2011:346)

CELEX-nr
32009L0030
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 3, 12 §§; ny 6 a §
CELEX-nr
32011L0063
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-10-13

Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraftträder
2017-11-01

Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-09

Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 1, 2 a, 13 och 15 §§ och i övrigt den 1 maj 2020. Förordning (2019:123).
Omfattning
ändr. 1, 13, 14 §§; nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:123) om ändring i förordningen (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Omfattning
ändr. 11 a, 13 §§ i 2018:1517, ikrafttr.best. till 2018:1517
Ikraftträder
2020-01-01