lagen.nu

Drivmedelsförordning (2011:346)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1298
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-12-23

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a, 10 och 11 §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §,

8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2017:904).

Ändringar/Förarbeten (4)

Definitioner

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

Miljöklasser

3 § En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513. Förordning (2017:1298).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:395, 2015:564, 2017:1298

4 § Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 § Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 § Trots det som sägs i 6 och 16 §§ drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

6 a § Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att

 • 1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,
 • 2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller
 • 3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket. Förordning (2012:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:395

Kvalitetsrapport

7 § En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2017:904).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

8 § Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Utsläppsrapport

9 § En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret. Förordning (2017:904).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 § I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). Förordning (2017:904).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

11 § Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om

 • a) biodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, och
 • b) den mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel. Förordning (2017:904).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

Bemyndiganden

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,
 • 2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,
 • 3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,
 • 4. prövning som avses i 4 §,
 • 5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 • 6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning. Förordning (2014:538).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:395, 2014:538

13 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

Tillsyn

14 § Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 • 1. Statens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, och
 • 2. Transportstyrelsen i övrigt. Förordning (2017:904).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:904

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:346

Tryckt format (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EUTL140/2009 s88, EGTL350/1998 s58
Ikraft
2011-05-01
SFS-nummer
2011:346
CELEX-nr
31998L0070, 32009L0030

Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
EUTL285/2009 s36, EUTL147/2011 s15, EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81, EGTL350/1998 s58
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32009L0126, 32011L0063, 31998L0034, 32006L0096, 31998L0070
Omfattning
ändr. 1, 3, 12 §§;ny 6 a §
SFS-nummer
2012:395
Rubrik
Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:511
Rubrik
Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:538
Rubrik
Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-10-13
SFS-nummer
2015:564
Rubrik
Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 7, 9, 10, 11, 13, 14 §§, rubr. närmast före 7, 9 §§
Ikraft
2017-11-01
SFS-nummer
2017:904
Rubrik
Förordning (2017:904) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
direktiv (EU) 2015/1513
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2018-01-09
SFS-nummer
2017:1298
Rubrik
Förordning (2017:1298) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation