lagen.nu

Drivmedelsförordning (2011:346)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2011-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:564
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av

22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a och 10 §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §, och

8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509). Förordning (2014:538).

Ändringar/Förarbeten (3)

Ändrad: SFS 2012:395, 2014:511, 2014:538

Definitioner

2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma innebörd som i drivmedelslagen (2011:319).

Miljöklasser

3 § En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/77/EU. Förordning (2015:564).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:395, 2015:564

4 § Transportstyrelsen prövar om ett alternativt drivmedel uppfyller kraven i 12–15 §§ drivmedelslagen (2011:319).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Kostnader för information om felaktiga drivmedel

5 § Om Transportstyrelsen har fått kostnader för att i en drivmedelsleverantörs ställe informera om felaktiga drivmedel enligt 18 § drivmedelslagen (2011:319), ska drivmedelsleverantören ersätta kostnaderna.

Undantag från förbud

6 § Trots det som sägs i 6 och 16 §§ drivmedelslagen (2011:319) får bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg saluföras, om blyhalten i bensinen vid 15 grader Celsius inte överstiger 0,8 gram bly per liter bensin.

6 a § Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för att

 • 1. utveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,
 • 2. anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, eller
 • 3. i en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.

Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket. Förordning (2012:395).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:395

Rapportering om kvaliteten på bensin och dieselbränslen

7 § En drivmedelsleverantörs rapportering om sålda kvaliteter och mängder enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska göras till Transportstyrelsen.

8 § Transportstyrelsen ska rapportera om kvaliteten på bensin och dieselbränslen till Europeiska kommissionen enligt artikel 8 i direktiv 98/70/EG.

Rapportering om utsläpp av växthusgaser

9 § En drivmedelsleverantörs rapportering om utsläpp av växthusgaser enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska göras till Statens energimyndighet.

Lagrumshänvisningar hit (2)

Åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser

10 § I den rapportering som avses i 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319). Om åtgärder har vidtagits eller avses att vidtas tillsammans med andra leverantörer, ska detta framgå av rapporteringen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

11 § Användning av biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast om biodrivmedlet uppfyller de kriterier för hållbarhet som följer av lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Bemyndiganden

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 • 1. skyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,
 • 2. märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,
 • 3. märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,
 • 4. prövning som avses i 4 §,
 • 5. rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, och
 • 6. avgifter för tillsyn och för ärendehandläggning. Förordning (2014:538).

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2012:395, 2014:538

13 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

Lagrumshänvisningar hit (2)

Tillsyn

14 § Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas av

 • 1. Statens energimyndighet i fråga om 9 § och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 §, och
 • 2. Transportstyrelsen i övrigt.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:346

Officiell version (PDF)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Förarbeten
EUTL140/2009 s88, EGTL350/1998 s58
Ikraft
2011-05-01
SFS-nummer
2011:346
CELEX-nr
31998L0070, 32009L0030

Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL285/2009 s36, EUTL147/2011 s15, EGTL204/1998 s37, EUTL363/2006 s81, EGTL350/1998 s58
Ikraft
2012-07-01
CELEX-nr
32009L0126, 32011L0063, 31998L0034, 32006L0096, 31998L0070
Omfattning
ändr. 1, 3, 12 §§;ny 6 a §
SFS-nummer
2012:395
Rubrik
Förordning (2012:395) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:511
Rubrik
Förordning (2014:511) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 1, 12 §§
Ikraft
2014-08-01
SFS-nummer
2014:538
Rubrik
Förordning (2014:538) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraft
2015-10-13
SFS-nummer
2015:564
Rubrik
Förordning (2015:564) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation