Inaktuell version

Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Version: 2011:446

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2011-04-28
Ändring införd
SFS 2011
Upphäver
Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §  Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 §  Rådet ska bestå av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

5 §  Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

6 §  Rådet ska särskilt, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är förenlig med

  1. långsiktigt hållbara offentliga finanser, och
  2. de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket.

7 §  Rådet ska även, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen,

  1. bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen,
  2. bedöma om finanspolitiken ligger i linje med god långsiktigt uthållig tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar hög sysselsättning,
  3. granska tydligheten i dessa propositioner, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till åtgärder, och
  4. analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort och lång sikt.

8 §  Rådet får granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller som ligger till grund för prognoserna.

9 §  Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

10 §  Rådet är beslutfört när minst fem av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

11 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter. En ledamot som inte är ordförande och som föreslås bli ordförande får förordnas för ytterligare högst tre år.

[S2]Rådet ska lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och ledamöter som har praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete samt att en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet uppnås. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Rådets förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut.

Rapportering

12 §  Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna en rapport till myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj.

[S2]I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rapporten.

[S3]Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport med eget yttrande till regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §  Bestämmelserna i 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S3]20 § om föredragning av ärenden, och

[S4]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Ändringar

Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:1067) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:1088) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:1316) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2018-02-01