Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2011-04-28
Ändring införd
SFS 2011:446 i lydelse enligt SFS 2023:682
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Uppgifter

1 §  Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Organisation

2 a §  Konjunkturinstitutet får upplåta lokaler och utföra administrativa uppgifter åt myndigheten enligt överenskommelse mellan myndigheterna. Förordning (2023:682).

Anställningar och uppdrag

3 §  Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 §  Rådet ska bestå av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 §  Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

6 §  Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, särskilt överskottsmålet och utgiftstaket, men också skuldankaret och vid behov det kommunala balanskravet. Rådet ska även bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen.

[S2]Om rådet vid sin bedömning av finanspolitiken konstaterar att det finns en tydlig avvikelse från överskottsmålet, ska rådet även bedöma de skäl som regeringen anfört för avvikelsen samt överväga och redogöra för i vilken takt en återgång till målet bör ske. Förordning (2017:1316).

7 §  Rådet ska även, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, utvärdera regeringens prognoser för ekonomins utveckling samt redovisningen till riksdagen av de offentliga finanserna och kostnaderna för reformförslag.

[S2]Utvärderingen av prognoserna och redovisningen ska ske i enlighet med artikel 4.6 i rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2017:1316).

8 §  Rådet får

  1. med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen bedöma om finanspolitiken ligger i linje med vad som krävs för en god, långsiktigt uthållig tillväxt och om politiken leder till en långsiktigt hållbar hög sysselsättning,
  2. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till åtgärder, och
  3. analysera finanspolitikens effekter på välfärdens fördelning på kort och lång sikt. Förordning (2017:1316).

9 §  Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

10 §  Rådet är beslutfört när minst fem av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

11 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen efter förslag från rådets valberedning. Förordnandena ges för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter. En ledamot som inte är ordförande och som föreslås bli ordförande får förordnas för ytterligare högst tre år.

[S2]Valberedningen ska lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och ledamöter som har praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. Förordning (2017:1316).

Valberedning

11 a §  Valberedningen består av myndighetscheferna för Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering samt två andra ledamöter som utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Valberedningen är beslutsför när samtliga ledamöter är närvarande.

[S3]Finanspolitiska rådet ska bistå valberedningen i dess arbete. Förordning (2017:1316).

Rapportering

12 §  Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna en rapport till myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj.

[S2]I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rapporten.

[S3]Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport med eget yttrande till regeringen.

13 § Har upphävts genom förordning (2022:553).

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S3]20 § om föredragning av ärenden, och

[S4]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:1067) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:1088) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:1316) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 11 och 11 a §§ och i övrigt den 1 februari 2018.
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2022:553) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2023:682) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ny 2 a §, ny rubrik närmast före 2 a §
Ikraftträder
2024-01-01