Inaktuell version

Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Version: 2016:1088

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2011-04-28
Ändring införd
SFS 2011:446 i lydelse enligt SFS 2016:1088
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt ett särskilt råd som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §  Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 §  Rådet ska bestå av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

5 §  Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och effektivitet.

6 §  Rådet ska, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är förenlig med långsiktigt hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket. Rådet ska även bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturutvecklingen. Förordning (2016:1088).

7 §  Rådet ska även, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, utvärdera regeringens prognoser för ekonomins utveckling samt redovisningen till riksdagen av de offentliga finanserna.

[S2]Utvärderingen av prognoserna och redovisningen ska ske i enlighet med artikel 4.6 i rådets direktiv 2011/85/EU av den 8 november 2011 om krav på medlemsstaternas budgetramverk, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2016:1088).

8 §  Rådet får

  1. med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen bedöma om finanspolitiken ligger i linje med en god, långsiktigt uthållig tillväxt och om politiken leder till en långsiktigt hållbar hög sysselsättning,
  2. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till åtgärder, och
  3. analysera finanspolitikens effekter på välfärdens fördelning på kort och lång sikt. Förordning (2016:1088).

9 §  Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

10 §  Rådet är beslutfört när minst fem av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

11 §  Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid, högst sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter. En ledamot som inte är ordförande och som föreslås bli ordförande får förordnas för ytterligare högst tre år.

[S2]Rådet ska lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och ledamöter som har praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete samt att en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet uppnås. Jämn könsfördelning ska eftersträvas. Rådets förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut.

Rapportering

12 §  Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna en rapport till myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten lämnas senast den 10 maj.

[S2]I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rapporten.

[S3]Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport med eget yttrande till regeringen.

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §  Bestämmelserna i 8 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska inte tilllämpas på myndigheten. Förordning (2015:1067).

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

[S3]20 § om föredragning av ärenden, och

[S4]29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Ändringar

Förordning (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:1067) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:1088) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:1316) om ändring i förordningen (2011:446) med instruktion för Finanspolitiska rådet

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 11 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2018-02-01