Upphävd författning

Förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-12
Ändring införd
SFS 2011:525
Ikraft
2011-07-01
Upphäver
Förordning (1991:1080) om riksinternatskolor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  I skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039) finns ytterligare bestämmelser som gäller för utbildningen på riksinternatskolor.

2 §  I förordningen avses med

 • bidragsår: det kalenderår som bidrag lämnas för, och
 • årselevplats: en elevplats i en heltidsutbildning som pågår minst 30 arbetsveckor under ett bidragsår.

Särskilda regler om personal

3 §  Förutom den personal som ska finnas enligt skollagen (2010:800) ska det finnas elevhemsföreståndare och fritidsledare vid riksinternatskolor.

Statsbidrag

Förutsättningar för statsbidrag

4 §  Statsbidrag får lämnas till en huvudman för en riksinternatskola om verksamheten är anordnad och bedrivs enligt gällande bestämmelser på området.

5 §  Statsbidrag lämnas för undervisning av utlandssvenska elever som går på utbildning motsvarande årskurserna 7–9 i grundskolan och gymnasieskolan och internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning).

6 §  Bedömningen av om en elev tillhör gruppen utlandssvenska elever ska göras utifrån förhållandena när eleven börjar utbildningen och ska gälla hela skolgången i årskurserna 7–9 i grundskolan respektive hela tiden i gymnasieskolan, även om de faktiska förhållandena för eleven ändras under studietiden.

7 §  Statsbidrag lämnas i form av

 • allmänt bidrag som finansiellt stöd till skolverksamheten för grundskole- och gymnasienivån,
 • bidrag till kostnader för internatverksamhet inklusive elevhälsa,
 • extra bidrag som särskilt stöd till skolverksamheten, och
 • bidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna.

[S2]Statsbidragets storlek per elev och bidragsår beslutas särskilt av regeringen.

8 §  Rektorn för varje skola ska före september månads utgång lämna uppgifter till Statens skolverk om det faktiska elevantalet vid skolan den 15 januari och den 15 september pågående kalenderår.

Utbetalning

9 §  Statens skolverk beslutar om statsbidraget för varje skola och ska, utan rekvisition, vid början av varje månad betala ut en tolftedel av statsbidraget till huvudmannen.

[S2]Utbetalningarna i januari–september anpassas efter det genomsnittliga antalet utlandssvenska elever föregående bidragsår och reglering görs vid utbetalningen i oktober. Om elevantalet den 15 januari är väsentligen större än vid samma dag föregående bidragsår, får justering göras på ansökan av skolan.

Avdrag från statsbidraget

10 §  Om huvudmannen inte fullgör sina skyldigheter enligt lag eller andra författningar i fråga om skolan, får regeringen efter anmälan av Statens skolinspektion besluta att en del av statsbidraget enligt denna förordning inte ska betalas ut i avvaktan på att rättelse görs.

[S2]Om rättelse inte görs, får regeringen besluta att det innehållna beloppet ska dras av från statsbidraget.

Elevavgifter

11 §  De kostnader för verksamheten som inte täcks av statsbidrag eller bidrag från elevens hemkommun får täckas genom att huvudmannen tar ut elevavgifter.

Överklagande

12 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor.
 3. För utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011 gäller den upphävda förordningen.
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2015:735) om upphävande av förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor

Övergångsbestämmelse

 1. Äldre bestämmelser i 27, 10 och 12 §§ gäller fortfarande för utbildning i grundskolan och gymnasieskolan samt internationell gymnasial utbildning som har påbörjats före den 1 januari 2016 vid en sådan internatskola som vid utgången av 2015 hade ställning som riksinternatskola, dock längst till utgången av juni 2019.
 2. För första halvan av bidragsåret 2019 lämnas bidrag med ett belopp per elev som motsvarar hälften av det belopp per elev och bidragsår som regeringen beslutat enligt 7 § andra stycket.
 3. Statsbidrag enligt 7 § ska beräknas med utgångspunkt i antalet utlandssvenska elever vid skolan den 15 januari respektive den 15 september aktuellt bidragsår. Rektorn för varje skola ska före utgången av januari respektive september lämna uppgift till Statens skolverk om det faktiska elevantalet. Statens skolverk beslutar om statsbidraget för varje skola och betalar utan rekvisition ut en proportionerlig del av statsbidraget till huvudmannen i början av februari, april, oktober och december. Utbetalningarna i februari och april anpassas efter antalet utlandssvenska elever den 15 januari. Utbetalningarna i oktober och december anpassas efter antalet utlandssvenska elever den 15 september.
Omfattning
upph.