lagen.nu

Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2011-01-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:681
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-08-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller Lantmäteriets databas för tillhandahållande av uppgifter i arkiverade handlingar (databasen).

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i databasen, om inte annat följer av denna förordning.

Databasens innehåll

2 § Databasen får innehålla personuppgifter som ingår i

 • 1. de statliga förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser som ingår i arkiven,
 • 2. de kommunala förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser som ingår i arkiven,
 • 3. Lantmäteristyrelsens arkiv utom de administrativa delarna av arkivet,
 • 4. Rikets allmänna kartverks arkiv utom de administrativa delarna av arkivet,
 • 5. handlingar i ärenden om samfälligheter för vattenverksamhet som har arkiverats hos länsstyrelserna, och
 • 6. arkiverade handlingar i ärenden om införing av uppgifter i samfällighetsföreningsregistret och i förteckningar över sådana vägföreningar, vägsamfälligheter och andra samfälligheter som avses i 1 § andra stycket förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. Förordning (2015:681).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2015:681

Personuppgiftsansvarig

3 § Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av personuppgifter i databasen.

Ändamål för behandling av personuppgifter

4 § Personuppgifter får behandlas i databasen när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs för

 • 1. rättskipning, förvaltning eller annan verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning,
 • 2. omsättning i yrkesmässig verksamhet av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
 • 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där informationen i databasen utgör underlag för prövning eller beslut,
 • 4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande åtgärd, och
 • 5. kulturvård eller forskning.

Lagrumshänvisningar hit (3)

5 § Personuppgifter som behandlas i databasen för ändamål som anges i 4 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Lagrumshänvisningar hit (1)

6 § Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer i handlingar som ingår i databasen får behandlas för de ändamål som anges i 4 och 5 §§.

7 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får inte behandlas i databasen.

8 § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig behandlingen.

Sökbegrepp

9 § Namn, personnummer eller samordningsnummer eller del av sådana nummer får inte användas som sökbegrepp i databasen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 § Direktåtkomst till personuppgifter i databasen får medges endast för sådana ändamål som anges i 4 §. Detsamma gäller utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad behandling.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Beslut om ytterligare villkor för tillhandahållandet

11 § Lantmäteriet ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får Lantmäteriet i enskilda fall ställa upp ytterligare villkor utöver de som anges i 9 och 10 §§. Direktåtkomst får begränsas till en viss del av databasen.

Information

12 § Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

13 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Avgifter

14 § Avgifter får tas ut för tillhandahållande av uppgifter i databasen. Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om avgifter.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära en inskränkning i rätten enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling.

Ändringar och övergångsbestämmelser

2011:58

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L1
Ikraft
2011-03-01
SFS-nummer
2011:58

Förordning (2015:681) om ändring i förordningen (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:681
Rubrik
Förordning (2015:681) om ändring i förordningen (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation