Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2011-01-20
Ändring införd
SFS 2011:58 i lydelse enligt SFS 2018:302
Ikraft
2011-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller Lantmäteriets databas för tillhandahållande av uppgifter i arkiverade handlingar (databasen). Förordning (2018:302).

Databasens innehåll

2 §  Databasen får innehålla personuppgifter som ingår i

 1. de statliga förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser som ingår i arkiven,
 2. de kommunala förrättningsarkiven inklusive planer och bestämmelser som ingår i arkiven,
 3. Lantmäteristyrelsens arkiv utom de administrativa delarna av arkivet,
 4. Rikets allmänna kartverks arkiv utom de administrativa delarna av arkivet,
 5. handlingar i ärenden om samfälligheter för vattenverksamhet som har arkiverats hos länsstyrelserna, och
 6. arkiverade handlingar i ärenden om införing av uppgifter i samfällighetsföreningsregistret och i förteckningar över sådana vägföreningar, vägsamfälligheter och andra samfälligheter som avses i 1 § andra stycket förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. Förordning (2015:681).

Personuppgiftsansvarig

3 §  Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker i databasen. Förordning (2018:302).

Ändamål för behandling av personuppgifter

4 §  Personuppgifter får behandlas i databasen när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs för

 1. rättskipning, förvaltning eller annan verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning,
 2. omsättning i yrkesmässig verksamhet av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
 3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där informationen i databasen utgör underlag för prövning eller beslut,
 4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande åtgärd, och
 5. kulturvård eller forskning.

5 §  Personuppgifter som behandlas i databasen för ändamål som anges i 4 § får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 4 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Förordning (2018:302).

6 §  Uppgifter om personnummer eller samordningsnummer i handlingar som ingår i databasen får behandlas för de ändamål som anges i 4 och 5 §§.

7 §  Sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) får inte behandlas i databasen. Förordning (2018:302).

8 §  Artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt den här förordningen. Förordning (2018:302).

Sökbegrepp

9 §  Namn, personnummer eller samordningsnummer eller del av sådana nummer får inte användas som sökbegrepp i databasen.

Direktåtkomst och utlämnande på medium för automatiserad behandling

10 §  Direktåtkomst till personuppgifter i databasen får medges endast för sådana ändamål som anges i 4 §. Detsamma gäller utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad behandling.

Beslut om ytterligare villkor för tillhandahållandet

11 §  Lantmäteriet ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får Lantmäteriet i enskilda fall ställa upp ytterligare villkor utöver de som anges i 9 och 10 §§. Direktåtkomst får begränsas till en viss del av databasen.

12 § Har upphävts genom förordning (2018:302).
13 § Har upphävts genom förordning (2018:302).

Avgifter

14 §  Avgifter får tas ut för tillhandahållande av uppgifter i databasen. Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om avgifter.

[S2]Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte innebära en inskränkning i rätten enligt tryckfrihetsförordningen att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling.

Ändringar

Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2015:681) om ändring i förordningen (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:302) om ändring i förordningen (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Omfattning
upph. 12, 13 §§, rubr. närmast före 12, 13 §§; ändr. 1, 3, 5, 7, 8 §§
Ikraftträder
2018-05-25