Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2011-05-26
Ändring införd
SFS 2011:682 i lydelse enligt SFS 2019:686
Ikraft
2011-07-01
Tidsbegränsad
2024-07-01
Upphäver
Förordning (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Innehåll

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun.

Vem som får anordna utbildningen

2 §  Torsås kommun får anordna nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet. Utbildningen får påbörjas senast vårterminen 2021.

[S2]Utbildningen som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas som sådan utbildning som ska erbjudas enligt 16 kap. 42 § skollagen (2010:800). Förordning (2019:686).

Skollagens och gymnasieförordningens tillämplighet

3 §  Skollagen (2010:800) och gymnasieförordningen (2010:2039) gäller i tillämpliga delar för försöksverksamheten om inte annat framgår av denna förordning.

Utbildningens utformning

4 §  Utbildningen anordnas som distansundervisning med studiehandledning.

Studiehandledning

5 §  Studiehandledning anordnas i grupp eller enskilt och ges i form av undervisning vid högst tre preparandkurser under studiegången vilka tillsammans omfattar högst 15 veckor.

Dokumentation

6 §  Elevernas studieresultat ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentationen ska läggas upp på ett sådant sätt att det finns möjlighet att följa varje elevs studier och kunskapsutveckling.

Gymnasieexamen

7 §  Gymnasieexamen utfärdas av den brevskola som ansvarar för undervisningen. Förordning (2013:756).

Interkommunal ersättning

8 §  Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 16 kap.50 och 51 §§skollagen (2010:800).

Uppföljning och utvärdering

9 §  Torsås kommun ska medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller till och med den 30 juni 2017.
  2. Bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås.
  4. För elever som har påbörjat utbildning före den 1 juli 2011, och fullföljer sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när utbildningen påbörjades, gäller den upphävda förordningen. Slutbetyg får dock utfärdas senast den 1 juli 2015. Förordning (2013:756).
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:756) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2, 7 §§, rubr. närmast före 7 §, p 4 ikrafttr- och övergångsbest.
Ikraftträder
2013-11-15

Förordning (2014:154) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-05-06

Förordning (2016:918) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-12-01

Förordning (2018:565) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-06-30

Förordning (2019:686) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:682) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-12-15