Upphävd författning

Lag (1992:1232) om märkning av hushållsapparater

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-12-10
Ändring införd
SFS 1992:1232 i lydelse enligt SFS 1995:1721
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag skall tillämpas på hushållsapparater som marknadsförs i näringsverksamhet.

[S2]Med hushållsapparater avses i denna lag apparater eller annan utrustning som kan komma till användning i ett hushåll. Lag (1994:611).

Obligatorisk märkning

2 §  Regeringen får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare vid marknadsföring av vissa slag av hushållsapparater att genom märkning och på annat sätt informera om

 1. den mängd energi och andra resurser som sådana apparater förbrukar och
 2. det luftburna buller som sådana apparater avger (bullernivå).

[S2]Närmare föreskrifter om informationsskyldigheten får meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1994:611).

Frivillig märkning

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur information om bullernivåer skall utformas, när vissa slag av hushållsapparater frivilligt märks eller på något annat sätt förses med sådan information. Lag (1994:611).

Metoder och tekniska beskrivningar

4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vilka metoder som skall användas för att bestämma energi och annan resursförbrukning samt bullernivåer,
 2. vilka tekniska beskrivningar som skall upprättas och hållas tillgängliga för kontroll, samt
 3. vilka metoder som skall användas vid kontroll av den lämnade informationen om energi- och annan resursförbrukning samt bullernivåer. Lag (1994:611).

Tillsyn

5 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall se till att de föreskrifter följs som har meddelats med stöd av denna lag eller ett bemyndigande enligt lagen.

[S2]Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för tillsynen.

6 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. att en näringsidkare är skyldig att betala kostnader för provtagning och undersökning av prov,
 2. att en näringsidkare är skyldig att lämna tillsynsmyndigheten sådana upplysningar, handlingar, varuprov och liknande som behövs för tillsynen, samt
 3. att en näringsidkare är skyldig att rätta felaktiga informationer om energi- och annan resursförbrukning samt bullernivåer. Lag (1994:611).

Överklagande

7 §  Tillsynsmyndighetens beslut i enskilda fall enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:1721).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1992:1232) om märkning av hushållsapparater

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr.

Lag (1994:611) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
  De nya bestämmelserna får sättas i kraft vid olika tidpunkter. Regeringen får meddela de övergångsbestämmelser som behövs.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:367, Prop. 1993/94:203, Bet. 1993/94:UU23
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§, rubr. närmast före 4 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1994:1775) om ikraftträdande av lagen (1994:611) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater

  Omfattning
  ikrafttr. av 1, 2, 4, 6 §§ i 1994:611
  CELEX-nr
  392L0075
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1721) om ändring i lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1996-05-01

Ändring, SFS 2011:721

Omfattning
upph.