Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
2011-06-17
Ändring införd
SFS 2011:846 i lydelse enligt SFS 2022:314
Ikraft
2011-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna lag syftar till att främja och stimulera marknaden för rena och energieffektiva fordon och till att förbättra transportsektorns bidrag till Europeiska unionens gemensamma miljö-, klimat- och energipolitik.

Ord och uttryck i lagen

2 §  Bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och totalvikt har samma betydelse i denna lag som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

[S2]Med ambulans, likbil, mobilkran, rullstolsanpassad bil och bepansrad bil avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 av den 30 maj 2018 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46. Lag (2022:314).

Prop. 2021/22:187: I första stycket föreskrivs att bil, personbil, lätt lastbil, tung lastbil, buss och totalvikt har samma betydelse som i lagen om vägtrafikdefinitioner. Av 2 § i den lagen framgår att en bil är ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped och att bilar delas in i personbilar, lastbilar och bussar. Ordet bil används alltså som ett samlingsnamn för flera slag av motorfordon.

3 §  I denna lag betyder

[S2]alternativa drivmedel: bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transporter och som kan bidra till förbättring av miljöprestandan inom transportsektorn,

[S3]den första referensperioden: tiden från och med den 2 augusti 2021 till och med den 31 december 2025,

[S4]den andra referensperioden: tiden från och med den 1 januari 2026 till och med den 31 december 2030,

[S5]lätt bil: en personbil, en lätt lastbil eller en buss med en totalvikt av högst 5 ton,

[S6]ren lätt bil:

 1. under den första referensperioden: en lätt bil vars utsläpp uppgår till
  1. högst 50 gram koldioxid per kilometer, och
  2. mindre än 80 procent av de tillämpliga utsläppsgränserna för luftföroreningar vid verklig körning (RDE) enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon och EU- förordningar som har antagits med stöd av den förordningen, och
 2. under den andra referensperioden och under varje följande femårsperiod: en lätt bil som inte släpper ut någon koldioxid,

[S7]ren tung buss: en buss med en totalvikt över 5 ton som

 1. är ett elfordon, eller
 2. drivs med ett annat alternativt drivmedel än el,

[S8]ren tung lastbil: en tung lastbil som

 1. är ett elfordon, eller
 2. drivs med ett annat alternativt drivmedel än el,

[S9]utsläppsfri buss: en buss med en totalvikt över 5 ton vars utsläpp uppgår till

 1. mindre än 1 gram koldioxid per kilowattimme, fastställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG och EU- förordningar som har antagits med stöd av den förordningen, eller
 2. mindre än 1 gram koldioxid per kilometer, fastställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen. Lag (2022:314).

Lagens tillämpningsområde

5 §  Denna lag gäller vid upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, om upphandlingen avser

 1. köp, leasing, hyra eller hyrköp av bilar, eller
 2. köp av följande tjänster som omfattas av angiven CPV-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV), i lydelsen enligt kommissionens förordning (EG) nr 213/2008:
  1. kollektivtrafik på väg, CPV-kod 60112000-6,
  2. passagerartransporter på väg för särskilda ändamål, CPV-kod 60130000-8,
  3. icke-reguljära passagerartransporter, CPV-kod 60140000-1,
  4. sophämtning, CPV-kod 90511000-2,
  5. posttransporter på väg, CPV-kod 60160000-7,
  6. pakettransporter, CPV-kod 60161000-4,
  7. postutdelning, CPV-kod 64121100-1, och
  8. paketutlämning, CPV-kod 64121200-2.

[S2]Lagen gäller dock endast om upphandlingens värde beräknas uppgå till minst det tröskelvärde som avses i 5 kap.1 eller 2 § lagen om offentlig upphandling eller 5 kap. 1 § lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

[S3]Av 4 a kap. 5 § andra stycket lagen (2010:1065) om kollektivtrafik framgår att denna lag även gäller vid upphandling av tjänstekoncessioner för kollektivtrafik med buss. Lag (2022:314).

6 §  Lagen gäller inte i fråga om

 1. bussar med en totalvikt som överstiger 5 ton och som inte är klass I- eller klass A-fordon enligt definitionerna i artikel 3.2 och 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem,
 2. bilar som är konstruerade och tillverkade eller anpassade för användning av Försvarsmakten, det civila försvaret, räddningstjänsten eller ordningsmakten,
 3. bilar som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-, industri- eller tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden, och
 4. ambulanser, likbilar, mobilkranar och bilar som är rullstolsanpassade eller bepansrade. Lag (2022:314).

7 §  Lagen hindrar inte att en upphandlande myndighet eller enhet ställer andra eller längre gående krav på den upphandlade varan eller tjänsten än som följer av denna lag. Lag (2022:314).

Krav vid upphandling

8 §  En upphandlande myndighet eller enhet ska för varje referensperiod och för varje följande femårsperiod uppfylla kraven i 9 och 10 §§ genom de avtal som myndigheten eller enheten tilldelar efter upphandlingar som omfattas av denna lag.

[S2]I fråga om ett avtal om tjänster ska antalet bilar som är avsedda att användas för att tillhandahålla de tjänster som ingår i avtalet utgöra underlag för beräkningen av om kraven är uppfyllda. Lag (2022:314).

9 §  För varje referensperiod och för varje följande femårsperiod ska andelen rena lätta bilar uppgå till minst 38,5 procent av det totala antalet lätta bilar som de tilldelade avtalen omfattar. Lag (2022:314).

10 §  För den första referensperioden ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till minst 10 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 45 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive tunga bussar som de tilldelade avtalen omfattar.

[S2]För den andra referensperioden och för varje följande femårsperiod ska andelen rena tunga lastbilar uppgå till minst 15 procent och andelen rena tunga bussar uppgå till minst 65 procent av det totala antalet tunga lastbilar respektive tunga bussar som de tilldelade avtalen omfattar.

[S3]Minst hälften av de rena tunga bussar som anges i första och andra styckena ska utgöras av utsläppsfria bussar. För den första referensperioden får dock andelen utsläppsfria bussar i stället utgöra en fjärdedel av andelen rena tunga bussar om mer än 80 procent av samtliga bussar i de tilldelade avtalen är tvåvåningsbussar. Lag (2022:314).

Bemyndiganden

11 §  Regeringen får meddela föreskrifter om undantag i fråga om

 1. vilka upphandlande myndigheter och enheter som ska uppfylla kraven i 8-10 §§, och
 2. den andel rena bilar som tilldelade avtal ska omfatta. Lag (2022:314).

12 §  Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om betydelsen i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen av uttrycket alternativa drivmedel.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om betydelsen i denna lag och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen av ordet elfordon. Lag (2022:314).

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för de upphandlande myndigheterna och enheterna i fråga om de avtal som myndigheterna eller enheterna har tilldelat efter upphandlingar som omfattas av denna lag. Lag (2022:314).

Prop. 2021/22:187: Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

Av bestämmelsen framgår att lagen träder i kraft den 1 juni 2022.

Övervägandena finns i avsnitt 7.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa tjänster inom vägtransportområdet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011, men tillämpas inte på upphandlingar som har påbörjats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:303, Prop. 2010/11:118, Bet. 2010/11:FiU37
CELEX-nr
32009L0033
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2016:1159) om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari 2017.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:66, Prop. 2015/16:195, Bet. 2016/17:FiU7
Omfattning
ändr. 2, 4, 7 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2022:314) om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Förarbeten
Rskr. 2021/22:253, Prop. 2021/22:187, Bet. 2021/22:TU14
Omfattning
upph. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§; nuvarande 2, 3 §§ betecknas 5, 7 §§; ändr. författningsrubr., den nya 5 §, rubr. närmast före 2 § sätts närmast före den nya 5 §; nya 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 2, 8, 11 §§
Ikraftträder
2022-06-01