Inaktuell version

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Version: 2013:637

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-06-14
Ändring införd
SFS 2012:453 i lydelse enligt SFS 2013:637
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Folkhälsomyndighetens verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram (vaccinationsregistret).

[S2]Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2013:637).

Prop. 2012/13:116: Ändringen i första stycket är en konsekvens av att Smittskyddsinstitutets verksamhet förs över till den nya Folkhälsomyndigheten.

2 §  Uttrycket nationella vaccinationsprogram har i denna lag samma betydelse som i smittskyddslagen (2004:168).

3 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter i Folkhälsomyndighetens verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram, om inte annat följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2013:637).

4 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

5 §  Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag. Lag (2013:637).

Prop. 2012/13:116: I paragrafen görs en ändring som innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten och inte Smittskyddsinstitutet som är personuppgiftsansvarig enligt bestämmelsen. I övrigt görs ett par språkliga ändringar.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §  Personuppgifter får behandlas för

 1. framställning av statistik,
 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccinationsprogram, samt
 3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

[S2]Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgifter som får behandlas

7 §  För de ändamål som anges i 6 § får endast följande uppgifter behandlas:

 1. datum för vaccinationen,
 2. den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer,
 3. vilket vaccin som har använts,
 4. satsnummer,
 5. den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen, och
 6. den vaccinerades folkbokföringsort.

Uppgiftsskyldighet

8 §  Den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen ska lämna de uppgifter som avses i 7 § 1–5 till vaccinationsregistret.

Behörighetstilldelning

9 §  Folkhälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som tilldelats behörigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret. Lag (2013:637).

Prop. 2012/13:116: Ändringen i första stycket innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten och inte Smittskyddsinstitutet som ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet enligt bestämmelsen.

Utlämnande på medium för automatiserad databehandling

10 §  Personuppgifter i vaccinationsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad databehandling endast om uppgifterna ska användas för något av de ändamål som anges i 6 §.

Sekretess

11 §  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

Rättelse och skadestånd

12 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen.

Information

13 §  Folkhälsomyndigheten ska se till att den enskilde får information om personuppgiftsbehandlingen.

[S2]Informationen ska innehålla upplysningar om

 1. vem som är personuppgiftsansvarig,
 2. ändamålen med behandlingen,
 3. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
 4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
 5. rätten att ta del av uppgifterna enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
 6. rätten enligt 12 § till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
 7. rätten enligt 12 § till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
 8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp,
 9. vad som gäller i fråga om bevarande, samt
 10. att registreringen inte är frivillig. Lag (2013:637).

Prop. 2012/13:116: Ändringen i första stycket innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten och inte Smittskyddsinstitutet som ska fullgöra uppgift enligt paragrafen.

Ändringar

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Förarbeten
Rskr. 2011/12:260, Prop. 2011/12:123, Bet. 2011/12:SoU20
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:637) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 9, 13 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2018:452) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 3, 6, 13 §§
Ikraftträder
2018-05-25