Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-06-14
Ändring införd
SFS 2012:453 i lydelse enligt SFS 2020:1194
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Folkhälsomyndighetens verksamhet när det gäller nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot sjukdomen covid-19 (vaccinationsregistret).

[S2]Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2020:1194).

Prop. 2012/13:116: Ändringen i första stycket är en konsekvens av att Smittskyddsinstitutets verksamhet förs över till den nya Folkhälsomyndigheten.

Prop. 2020/21:47: Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Av paragrafen framgår lagens tillämpningsområde. Tidigare förarbeten till paragrafen finns i propositionen ...

2 §  Uttrycket nationella vaccinationsprogram har i denna lag samma betydelse som i smittskyddslagen (2004:168).

3 §  Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:452).

4 §  Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utföras även om den enskilde motsätter sig behandlingen.

5 §  Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför enligt denna lag. Lag (2013:637).

Prop. 2012/13:116: I paragrafen görs en ändring som innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten och inte Smittskyddsinstitutet som är personuppgiftsansvarig enligt bestämmelsen. I övrigt görs ett par språkliga ändringar.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

6 §  Personuppgifter får behandlas för

 1. framställning av statistik,
 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot sjukdomen covid-19, samt
 3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

[S2]Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2020:1194).

Prop. 2020/21:47: 2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av nationella vaccinationsprogram och vaccinationer mot sjukdomen covid-19, samt

3. forskning och epidemiologiska undersökningar. Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett ...

Personuppgifter som får behandlas

7 §  För de ändamål som anges i 6 § får endast följande uppgifter behandlas:

 1. datum för vaccinationen,
 2. den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer,
 3. vilket vaccin som har använts,
 4. satsnummer,
 5. den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen, och
 6. den vaccinerades folkbokföringsort.

[S2]När det gäller vaccinationer mot sjukdomen covid-19 får för de ändamål som anges i 6 § dessutom uppgift om vaccinationens dosnummer behandlas. Lag (2020:1194).

Prop. 2020/21:47: I paragrafen anges vilka uppgifter som får behandlas i vaccinationsregistret. Tidigare förarbeten till paragrafen finns i propositionen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (prop. 2011/12:123 s. 65 f. och 82).

Det införs ett nytt andra stycke i paragrafen. Paragrafen delas alltså upp i två stycken. Utvidgningen av lagens tillämpningsområde enligt 1 § till att även omfatta vaccinationer mot ...

Uppgiftsskyldighet

8 §  Den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen ska lämna de uppgifter som avses i 7 § första stycket1-5 till vaccinationsregistret.

[S2]Den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot sjukdomen covid-19 ska dessutom lämna uppgift om vaccinationens dosnummer. Lag (2020:1194).

Prop. 2020/21:47: Den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination mot sjukdomen covid-19 ska dessutom lämna uppgift om vaccinationens dosnummer.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att den vårdgivare som har ansvarat för en vaccination ska lämna uppgifter om vaccinationen till vaccinationsregistret. Tidigare förarbeten till paragrafen finns i propositionen Ny ordning för nationella vaccinationsprogram (prop. ...

Behörighetstilldelning

9 §  Folkhälsomyndigheten ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som tilldelats behörigheten ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter i registret. Lag (2013:637).

Prop. 2012/13:116: Ändringen i första stycket innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten och inte Smittskyddsinstitutet som ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet enligt bestämmelsen.

Utlämnande på medium för automatiserad databehandling

10 §  Personuppgifter i vaccinationsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad databehandling endast om uppgifterna ska användas för något av de ändamål som anges i 6 §.

Sekretess

11 §  I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter.

12 § Har upphävts genom lag (2018:452).

Information

13 §  Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna information till den registrerade om

 1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
 2. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och behandlingen,
 3. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
 4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, och
 5. att registreringen inte är frivillig. Lag (2018:452).

Prop. 2012/13:116: Ändringen i första stycket innebär att det är den nya Folkhälsomyndigheten och inte Smittskyddsinstitutet som ska fullgöra uppgift enligt paragrafen.

Ändringar

Lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram m.m.

Förarbeten
Rskr. 2011/12:260, Prop. 2011/12:123, Bet. 2011/12:SoU20
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:637) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Förarbeten
Rskr. 2012/13:280, Prop. 2012/13:116, Bet. 2012/13:SoU27
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 9, 13 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2018:452) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 3, 6, 13 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2020:1194) om ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

Förarbeten
Rskr. 2020/21:114, Prop. 2020/21:47, Bet. 2020/21:SoU4
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2021-01-01