Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-06-28
Ändring införd
SFS 2012:509 i lydelse enligt SFS 2018:1073
Ikraft
2012-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Statens skolinspektion får efter ansökan besluta om tillstånd för sådana enskilda huvudmän för internationella skolor som avses i 2 § att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg, gymnasieexamen och intyg enligt de bestämmelser som gäller för gymnasieskolan om de villkor som anges i 3 § är uppfyllda.

2 §  Ett tillstånd enligt förordningen får avse en huvudman för en internationell skola som

  1. har förklarats berättigad till bidrag enligt 24 kap. 6 § skollagen (2010:800), och
  2. ger en utbildning som följer ett annat lands läroplan och kursplaner. Förordning (2015:804).

3 §  Tillstånd får lämnas om huvudmannen

  1. anger vilket eller vilka nationella program som ansökan om att utfärda gymnasieexamen avser,
  2. visar vilka delar i utbildningen som är likvärdiga med den kurs eller det gymnasiearbete som ett betyg avser och hur utbildningen uppfyller kraven för gymnasieexamen, och
  3. även i övrigt visar att utbildningen utformats så att betygen blir likvärdiga med betyg satta i gymnasieskolan.

[S2]Vid bedömning av om huvudmannen uppfyller kraven enligt första stycket 2 och 3 får utökad undervisning i förhållande till den utländska läroplanen och kursplanen beaktas.

[S3]Som stöd för bedömningen enligt denna paragraf ska Statens skolinspektion inhämta yttrande från Statens skolverk.

4 §  En huvudman som har fått tillstånd ska

  1. använda nationella prov i den utsträckning som är föreskriven för gymnasieskolan, och
  2. föra betygskatalog och utfärda utdrag ur denna enligt 8 kap.8 och 9 §§gymnasieförordningen (2010:2039).

5 §  Statens skolinspektion ska besluta att återkalla tillståndet om

  1. förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, eller
  2. huvudmannen inte följer vad som föreskrivs i 4 §.

6 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1073).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2012 och tillämpas på utbildning som påbörjas därefter.
Ikraftträder
2012-08-15

Förordning (2015:804) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:1073) om ändring i förordningen (2012:509) om betygsrätt för viss utbildning vid internationella skolor

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01