Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2012-06-28
Ändring införd
SFS 2012:515 i lydelse enligt SFS 2017:1063
Ikraft
2012-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Statens kulturråd har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

2 §  Myndigheten ska särskilt verka för konstnärligt och kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör

 1. teater, dans, musik och annan scenkonst,
 2. litteratur, kulturtidskrifter, läsfrämjande och bibliotek,
 3. bild och form samt museer och utställningar,
 4. regional kulturverksamhet,
 5. samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, och
 6. andra kulturella ändamål.

3 §  Myndigheten ska också

 1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela kulturområdet,
 2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete i sin verksamhet,
 3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda aktörer,
 4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet representera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner,
 5. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 6. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
 7. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
 8. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, och
 9. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Förordning (2017:1063).

4 §  Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 13 §§ får den åta sig uppdrag inom sitt verksamhetsområde, i den mån det inte snedvrider konkurrensen på marknaden.

Samverkan

5 §  Myndigheten ska samverka med berörda myndigheter, landsting och kommuner med ansvar enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statliga bidrag till regional kulturverksamhet samt med institutioner, det civila samhället och andra aktörer.

[S2]Myndigheten ska även främja samverkan, erfarenhetsutbyte och lärande mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för kulturens utveckling.

Rapportering

6 §  Myndigheten ska följa upp och till regeringen redovisa verksamhetens kvantitativa och kvalitativa resultat.

[S2]Följande ska följas upp och redovisas:

 1. den statliga bidragsgivningen och övrig främjande verksamhet, per konst- och kulturområde,
 2. hur den statliga bidragsgivningen kompletteras genom medfinansiering av landsting, kommuner och andra aktörer, och
 3. hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen.

[S3]Myndigheten ska lämna förslag till regeringen om hur insatser inom myndighetens ansvarsområde kan förbättras och effektiviseras.

7 §  Utöver rapportering enligt 6 § ska myndigheten följa upp och senast den 30 juni varje år redovisa följande till regeringen:

 1. utfallet av svenska ansökningar till EU:s kultur- och medieprogram Kreativa Europa 2014–2020,
 2. utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014–2020 inklusive projekt inom de territoriella samarbetsprogrammen, och
 3. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.

[S2]Redovisningen enligt punkten 2 ska ske i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet.

[S3]Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redovisa det regionala utfallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutioners verksamhet till regeringen. Förordning (2014:1524).

7 a §  Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur myndigheten verkat för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur i såväl kultursamverkansmodellen som övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovisningen ska göras utifrån de nationella kulturpolitiska målen och de minoritetspolitiska målens delområden språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet. Förordning (2015:796).

Ledning

8 §  Myndigheten leds av en styrelse.

9 §  Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

10 §  Inom myndigheten finns ett samverkansråd med uppgift att samordna de nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultursamverkansmodellen. Generaldirektören är ordförande i samverkansrådet. Regeringen bestämmer vilka statliga myndigheter och nationella institutioner som ska ingå i samverkansrådet.

11 §  Inom myndigheten finns en särskild jury som har hand om nomineringen och beslutar om pristagare enligt förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne.

Anställningar och uppdrag

12 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

15 §  Myndigheten ska ta ut avgifter för sådan verksamhet som avses i 4 § och får disponera avgiftsinkomsterna.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Ändringar

Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2014:1524) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1544) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:796) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:1063) om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-01-01