Inaktuell version

Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Version: 2016:1050

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-11-29
Ändring införd
SFS 2012:810 i lydelse enligt SFS 2016:1050
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Uppgifter

1 §  Universitetskanslersämbetet ansvarar för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling. De uppgifter som Universitetskanslersämbetet ansvarar för rör

  1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424),
  2. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
  3. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag.

[S2]Myndigheten har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Kvalitetssäkring

2 §  Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom

  1. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och
  2. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap.11, 12, 14 och 15 §§högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Granskning av effektivitet och uppföljning

3 §  Myndigheten ska ansvara för

  1. granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor,
  2. uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom myndighetens ansvarsområde, och
  3. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Tillsyn

4 §  Myndigheten ska utöva tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Chefsutveckling

5 §  Myndigheten ska främja chefsutvecklingen inom högskolan.

Arbetets bedrivande

6 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

Ledning

7 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. I insynsrådet ska studenter vara representerade.

Organisation

9 §  Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2016:1050).

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar

Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2016:1050) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:845) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 §, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2017-09-01