Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-11-29
Ändring införd
SFS 2012:810 i lydelse enligt SFS 2022:1099
Ikraft
2013-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-03-01

Uppgifter

1 §  Universitetskanslersämbetet ansvarar för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning, tillsyn och chefsutveckling. De uppgifter som Universitetskanslersämbetet ansvarar för rör

  1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424),
  2. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och
  3. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag.

[S2]Myndigheten har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Kvalitetssäkring

2 §  Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet genom

  1. granskning av kvalitetssäkringsarbete,
  2. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå,
  3. tematiska utvärderingar, och
  4. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap.11, 12, 14 och 15 §§högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

[S2]Myndigheten ska årligen redovisa hur kvalitetssäkringen har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet i universitetens och högskolornas verksamhet. Förordning (2017:845).

Granskning av effektivitet

3 §  Myndigheten ska ansvara för granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. Förordning (2017:845).

Uppföljning

4 §  Myndigheten ska ansvara för uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom myndighetens ansvarsområde. I ansvaret ingår att

  1. redovisa sammanfattande analyser över utvecklingen av verksamheten vid universitet och högskolor,
  2. följa och redovisa arbetsmarknadens framtida kompetensbehov i relation till utbildningsutbudet, och
  3. följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden. Förordning (2017:845).

5 §  Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2017:845).

Tillsyn

6 §  Myndigheten ska utöva tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde. Förordning (2017:845).

Chefsutveckling

7 §  Myndigheten ska främja chefsutvecklingen inom högskolan. Förordning (2017:845).

Samverkan

7 a §  Myndigheten ska ansvara för och samordna ett nätverk mellan myndigheter som följer upp, utvärderar och analyserar verksamheten vid universitet och högskolor. Förordning (2022:1099).

7 b §  Myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Arbetsförmedlingen i syfte att bidra till en väl fungerande kompetensförsörjning. Förordning (2022:1099).

Arbetets bedrivande

8 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2017:845).

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2017:845).

10 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. I insynsrådet ska studenter vara representerade. Förordning (2017:845).

Organisation

11 §  Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Förordning (2017:845).

Anställningar och uppdrag

12 §  Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2017:845).

Personalansvarsnämnd

13 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2017:845).

Tillämpligheten av vissa förordningar

Ändringar

Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2016:1050) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:845) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Omfattning
nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§ betecknas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§; ändr. 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 §, rubr. närmast före 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 §§ sätts närmast före 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 §§; nya 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2017-09-01

Förordning (2022:1099) om ändring i förordningen (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

Omfattning
nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2022-12-01