Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-11-28
Ändring införd
SFS 2013:1007 i lydelse enligt SFS 2018:2076
Ikraft
2014-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till museiverksamheter med försvarshistorisk inriktning.

[S2]Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §  Ändamålet med statsbidraget är att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas inom det försvarshistoriska området. Statsbidraget ska särskilt bidra till förståelse för 1900-talets försvarshistoriska utveckling och främja att historiska företeelser och händelseförlopp som är kopplade till den utvecklingen kan skildras på försvarshistoriskt betydelsefulla platser runt om i landet.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas till verksamhet eller ändamål som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2016:6).

4 §  Statsbidrag får enbart lämnas till verksamhet som är eller avses bli tillgänglig för allmänheten.

5 §  Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

6 §  Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till

  1. den sökandes egen insats och förmåga att långsiktigt upprätthålla verksamheten,
  2. omfattningen av lokal och regional medfinansiering, och
  3. annat statligt stöd som beviljats verksamheten.

7 §  Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogden eller som är i likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

8 §  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2018:2076).

9 §  En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till den myndighet som enligt bilagan till denna förordning prövar frågor om statsbidrag.

10 §  Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 11 § anges.

Redovisning

11 §  Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts till den myndighet som beslutat om statsbidraget.

Återbetalning och återkrav

12 §  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter. Förordning (2018:2076).

13 §  Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget helt eller delvis inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
  4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 11 §, eller
  5. villkor i beslutet om bidraget inte har följts.

14 §  Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Förordning (2018:2076).

15 §  Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

16 §  Om det finns särskilda skäl, får Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning enligt 14 § eller ett krav på ränta enligt 15 §. Förordning (2018:2076).

Bemyndigande

17 §  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. Förordning (2018:2076).

18 §  Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima och transporthistoriska museer får lämna förslag på verksamhet eller ändamål som det ska vara möjligt att ansöka om statsbidrag för enligt denna förordning.

[S2]Förslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april året före det år då ändringen avses träda i kraft. Förordning (2018:2076).

Överklagande

19 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1083).

Bilaga

Statens försvarshistoriska museer prövar frågor om statsbidrag till följande verksamhet eller ändamål

Aeroseum i Göteborg

Arsenalen i Strängnäs

Artillerimuseet i Kristianstad

Brigadmuseet i Karlstad

Flygmuseet F 21 i Luleå

Fästningsmuseet i Karlsborg

Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och Gränsförsvarsmuseet i

Abisko

Garnisonsmuseet i Skara och Skövde

Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde

Hemvärnsmuseet i Vällinge

Kalixlinjen

Krigsflygfält 16 i Brattforsheden

Miliseum i Skillingaryd

Robotförsvaret

Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg

Teleseum i Enköping

Statens maritima och transporthistoriska museer prövar frågor om statsbidrag till följande verksamhet eller ändamål

Göteborgs Maritima centrum

Hemsö fästning

Museum för rörligt kustartilleri på Aspö

Skånelinjen
Vaxholms fästnings museum Förordning (2018:2076).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter ska upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2016:6) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Omfattning
ändr. 3, 18 §§, bil.
Ikraftträder
2016-02-15

Förordning (2018:1083) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:2076) om ändring i förordningen (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Omfattning
ändr. 8, 12, 14, 16, 17, 18 §§, bil.
Ikraftträder
2019-01-01