Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
SFS 2013:1054
Ikraft
2014-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Innehåll

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

  1. marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, och
  2. användning av modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till förmånspris till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Prop. 2013/14:17: I bestämmelsen anges lagens tillämpningsområde.

Uttryck i lagen

2 §  I denna lag avses med

[S2]spädbarn: barn yngre än tolv månader,

[S3]modersmjölksersättning: livsmedel som är avsett särskilt som näring för spädbarn under de första månaderna och som ensamt tillgodoser näringsbehovet för spädbarn tills de börjar få lämplig tilläggskost,

[S4]tillskottsnäring: livsmedel som är avsett särskilt som näring för spädbarn när de börjar få lämplig tilläggskost och som är den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en alltmer varierad kost för sådana spädbarn.

Förbud mot marknadsföring av modersmjölksersättning

3 §  Marknadsföring av modersmjölksersättning är endast tillåten i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. All annan marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden.

Prop. 2013/14:17: Bestämmelsen avser endast modersmjölksersättning. För marknadsföring av tillskottsnäring finns inte motsvarande begränsning.

Marknadsföring av andra produkter än modersmjölksersättning

4 §  Andra produkter än modersmjölksersättning får inte vid marknadsföring framställas som lämpade att ensamma tillgodose friska spädbarns näringsbehov under de första månaderna tills de börjar få lämplig tilläggskost.

Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

5 §  Marknadsföringen av modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska ge nödvändiga upplysningar om produktens användning och får inte avråda från amning.

[S2]Uttryck som kan ge sken av att produkterna härstammar från eller har samma egenskaper som bröstmjölk får inte användas vid marknadsföringen.

[S3]Modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska vid marknadsföring vara märkta så att produkterna inte kan förväxlas med varandra.

6 §  Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast innehålla de närings- och hälsopåståenden som anges i bilagan till denna lag och endast om de villkor som anges i bilagan är uppfyllda.

[S2]I fråga om tillskottsnäring finns bestämmelser om närings- och hälsopåståenden i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

Särskilda bestämmelser om marknadsföring av modersmjölksersättning

7 §  Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast innehålla vetenskaplig och saklig information. Informationen får inte antyda eller ge intryck av att uppfödning med modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än amning.

8 §  Vid marknadsföring av modersmjölksersättning ska det framhållas att amning har fördelar. Det ska även framgå att produkten endast bör användas på rekommendation av en person med utbildning i medicin, näringslära eller farmaci eller någon annan som arbetar med barna- eller mödravård.

9 §  Vid marknadsföring av modersmjölksersättning får det inte användas bilder av spädbarn eller bilder eller texter som kan idealisera produktens användning. Vid marknadsföringen får det dock användas en grafisk framställning som gör det enkelt att identifiera produkten eller som visar hur produkten ska tillredas.

Användning av modersmjölksersättning

10 §  Det är förbjudet att inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten använda eller distribuera modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till förmånspris annat än till barn som behöver den och endast under så lång tid som dessa barn behöver den.

Sanktioner enligt marknadsföringslagen

11 §  Marknadsföring som strider mot någon av 39 §§ ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§marknadsföringslagen (2008:486) anses otillbörlig mot konsumenter.

Tillsyn

12 §  Konsumentverket utövar tillsyn över att bestämmelserna om marknadsföring i denna lag följs.

Prop. 2013/14:17: Bestämmelsen, som har behandlats i avsnitt 11.1, föreskriver att det är Konsumentverket som har tillsynsansvar över lagen.

Bilaga

Närings- och hälsopåståenden för modersmjölksersättning och villkor för användning av sådana påståenden
  1. NÄRINGSPÅSTÅENDEN
Näringspåstående omVillkor för användning
1.1 Enbart laktosProdukten innehåller ingen annan kolhydrat än laktos.
1.2 LaktosfriProdukten innehåller inte mer laktos än 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).
1.3 Fleromättade fettsyror har tillsatts, eller motsvarande näringspåstående i fråga om tillsats av dokosahexaensyraInnehållet av dokosahexaensyra utgör minst 0,2 procent av det sammanlagda fettsyreinnehållet.
1.4 Näringspåståenden om tillsatser av följande fakultativa ingredienser:
1.4.1 Taurin
1.4.2 Fruktooligosackarider och galaktooligosackarider
1.4.3 NukleotiderFrivillig tillsats i en mängd som är lämplig för den avsedda särskilda användningen och i enlighet med de villkor i fråga om modersmjölksersättningens sammansättning som har föreskrivits med stöd av 6 § 3 livsmedelslagen (2006:804).
  1. HÄLSOPÅSTÅENDEN (INKLUSIVE PÅSTÅENDEN OM MINSKAD SJUKDOMSRISK)
Hälsopåstående omVillkor för användning
2.1 Minskad risk för allergi mot mjölkproteiner. Detta hälsopåstående får inbegripa termer som hänvisar till minskade allergena eller minskade antigena egenskaper.a) Objektiva och vetenskapligt belagda uppgifter som bevisar de påstådda egenskaperna ska finnas tillgängliga.
b) Modersmjölksersättningen ska uppfylla de villkor i fråga om modersmjölksersättningens sammansättning som har föreskrivits med stöd av 6 § 3 livsmedelslagen (2006:804). Mängden immunreaktivt protein, mätt med allmänt erkända metoder, ska vara mindre än 1 procent av kväveinnehållande ämnen i modersmjölksersättningen.
c) Etiketten ska tydligt ange att produkten inte får förtäras av barn som är allergiska mot de intakta proteiner den är framställd av. En sådan text behövs inte om allmänt erkända kliniska försök visar att modersmjölksersättningen tolereras av mer än 90 procent av spädbarn (95 procent konfidensintervall) som är överkänsliga mot det protein som hydrolysatet är framställt av.
d) Modersmjölksersättningen får vid oral tillförsel inte ge upphov till överkänslighet hos djur mot de intakta proteiner som hydrolysatet är framställt av.

Ändringar

Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Förarbeten
Rskr. 2013/14:73, Prop. 2013/14:17, Bet. 2013/14:MJU6
CELEX-nr
32013L0046
Ikraftträder
2014-01-01