Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2013-03-27
Ändring införd
SFS 2013:156 i lydelse enligt SFS 2018:70
Ikraft
2013-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-02-01

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Lag (2017:596).

1 a §  Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd enligt

 1. 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716),
 2. 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller
 3. 21 eller 22 kap.utlänningslagen. Lag (2017:596).

Prop. 2016/17:175: Paragrafen är ny och reglerar målgruppen för kommunernas skyldighet att erbjuda nyanlända invandrare samhällsorientering. Målgruppen motsvarar, bortsett från ålderskategorin och kravet på att vara folkbokförd i en kommun, den målgrupp som framgår av 2 § etableringslagen.

2 §  Lagen gäller även för nyanlända invandrare som har fyllt 18 men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har beviljats

 1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § första stycket utlänningslagen (2005:716),
 2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1–4, andra eller tredje stycketutlänningslagen,
 3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § utlänningslagen,
 4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,
 5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 § tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete, sjätte stycketutlänningslagen,
 6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen,
 7. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 b kap. 14 § utlänningslagen, eller
 8. uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som har beviljats uppehållstillstånd med stöd av någon av bestämmelserna i 1 a §. Lag (2018:70).

2 a §  Lagen gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz. Lag (2017:596).

Prop. 2016/17:175: Paragrafen är ny. Bestämmelsen begränsar kommunernas skyldighet genom att nyanlända invandrare som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz undantas från lagens tillämpningsområde.

3 §  Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen och som omfattas av denna lag.

4 §  Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Prop. 2012/13:63: Av paragrafen framgår att samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen. Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Det innebär att kommunens skyldighet upphör när den nyanlände varit folkbokförd i en eller flera kommuner under tre år. Avsikten är att paragrafen ska tolkas så att kommunens skyldighet upphör tre år efter första folkbokföringstillfället, ...

5 §  Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem att delta i samhällsorienteringen.

6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.

Prop. 2012/13:63: Paragrafen innehåller ett normgivningsbemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och omfattning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på nyanlända invandrare som folkbokförs första gången i en kommun efter utgången av april 2013.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:177, Prop. 2012/13:63, Bet. 2012/13:AU7
Ikraftträder
2013-05-01

Lag (2014:199) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2013/14:192, Prop. 2013/14:81, Bet. 2013/14:SfU11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:793) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:954) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014 och tillämpas på nyanlända som folkbokförs för första gången i en kommun efter utgången av juli 2014.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:368, Prop. 2013/14:104, Bet. 2013/14:AU9
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2017:596) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en nyanländ invandrare som har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 1 a, 2 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:70) om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Förarbeten
Rskr. 2017/18:156, Prop. 2017/18:34, Bet. 2017/18:SfU10
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-03-01