Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-04-18
Ändring införd
SFS 2013:176 i lydelse enligt SFS 2021:636
Ikraft
2013-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Uppgifter

1 §  Inspektionen för vård och omsorg har som huvudsakliga uppgifter att

  1. svara för tillsyn inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
  2. som en del av tillsynen pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659), och
  3. svara för tillståndsprövning inom de områden som anges i 1.

[S2]Verksamheten ska bedrivas strategiskt och effektivt samt på ett enhetligt sätt inom landet. Förordning (2014:1049).

2 §  Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Ett patient- och brukarperspektiv ska genomsyra tillsynen. Villkor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar ska särskilt belysas.

[S2]Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen. Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur verksamheterna fullgör sin skyldighet att bedriva egenkontroll.

[S3]Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade verksamheterna och till den region eller den kommun som berörs. Förordning (2019:1092).

3 §  Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna en särskild rapport till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och tillståndsprövning under det gångna verksamhetsåret.

[S2]Rapporten ska innehålla de viktigaste iakttagelserna, de åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och slutsatser av tillsynen. I rapporten ska tillsynen av verksamhet som rör hälso- och sjukvård respektive verksamhet som rör socialtjänst och verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade redovisas separat. I redovisningen av tillsyn av verksamhet som rör hälso- och sjukvård ska prövningen av klagomål enligt patientsäkerhetslagen ingå som en särskild del. Förordning (2014:1049).

3 a §  Myndigheten ska framställa statistik över sitt verksamhetsområde i den utsträckning det behövs för att uppnå syftet med tillsynen enligt 2 § och för att utgöra underlag till den rapport som anges i 3 §. Förordning (2016:1253).

3 b § Har upphävts genom förordning (2021:636).

Samverkan

4 §  Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i syfte att uppnå ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i arbetet med tillsyn, styrning med kunskap och regelgivning.

[S2]Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

[S3]Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga 1 till författningssamlingsförordningen (1976:725). Förordning (2015:172).

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2019:274).

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §  Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

11 §  Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1–3 avgiftsförordningen (1992:191), utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Ändringar

Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2013:863) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1049) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2015:172) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:1253) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:936) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ny 3 b §, rubr. närmast före 3 b §
Ikraftträder
2017-11-26

Förordning (2018:40) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-03-15

Förordning (2019:274) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2019-06-15

Förordning (2019:1092) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2021:636) om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Omfattning
upph. 3 b §, rubr. närmast före 3 b §
Ikraftträder
2021-07-15