Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2013-05-16
Ändring införd
SFS 2013:287 i lydelse enligt SFS 2022:1582
Ikraft
2013-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-04-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

[S2]Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordning (EU) nr 648/2012.

Prop. 2012/13:72: I paragrafen anges den EU-rättsakt som lagen kompletterar. Bestämmelsen klargör att termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse som i förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Behörig myndighet

[K1]2 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EU) nr 648/2012.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.2.

Paragrafen innebär att Finansinspektionen, för svenskt vidkommande, är den behöriga myndighet som avses i förordningen.

Riksbanken

[K1]3 §  Riksbanken får besluta om krav på en central motpart från tredjeland som avses i artikel 25.2b b i förordning (EU) nr 648/2012. Lag (2022:1582).

2 kap. Clearingskyldighet, rapporteringsskyldighet och riskbegränsning för OTC-derivat

Särskild avgift

[K2]1 §  Finansinspektionen ska besluta att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 genom att

 1. inte överlämna OTC-derivatkontrakt för clearing hos central motpart (artikel 4),
 2. inte tillämpa rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor vid tillhandahållandet av clearingtjänster (artikel 4.3a),
 3. inte vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera, förebygga, hantera och övervaka intressekonflikter vid tillhandahållandet av clearingtjänster (artikel 4.3a),
 4. inte underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Finansinspektionen om att positioner i OTC-derivatkontrakt inte har beräknats eller att positionerna överskrider relevanta tröskelvärden (artiklarna 4a.1 a och 10.1 a),
 5. inte upprätta clearingarrangemang (artiklarna 4a.1 b och 10.1 b),
 6. inte se till att uppgifter om derivatkontrakt rapporteras eller tillhandahålls för rapportering till transaktionsregister (artikel 9.1 och 9.1a),
 7. inte föra register över alla ingångna derivatkontrakt och varje ändring under minst fem år efter avslutande av kontraktet (artikel 9.2),
 8. inte se till att uppgifter om derivatkontrakt rapporteras eller tillhandahålls för rapportering till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i de fall ett transaktionsregister inte är tillgängligt (artikel 9.3), eller
 9. inte införa lämpliga förfaranden och system för att mäta, övervaka och begränsa operativa risker och kreditrisker (artikel 11).

[S2]Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 5 000 kronor och högst 50 miljoner kronor.

[S3]Avgiften tillfaller staten. Lag (2020:909).

Prop. 2019/20:174: 3. inte vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera, förebygga, hantera och övervaka intressekonflikter vid tillhandahållandet av clearingtjänster (artikel 4.3a),

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

Genom paragrafen införs regler om särskild avgift. Härigenom tillgodoses det krav som ställs i artikel 12 i förordningen på att medlemsstaterna ska fastställa effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för överträdelser av förordningens bestämmelser om clearing av OTC-derivat, rapportering av derivatkontrakt och riskbegränsning av OTC-derivat. I syfte ...

[K2]2 §  En särskild avgift får bara tas ut om den som avgiften gäller, inom två år från det att överträdelsen ägde rum, har delgetts en upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp av Finansinspektionen.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

I paragrafen anges en tidsfrist inom vilken den som Finansinspektionen överväger att ta ut en särskild avgift av måste få en upplysning om att inspektionen har tagit upp frågan. Om någon sådan upplysning inte delges, får särskild avgift inte tas ut. Genom denna bestämmelse ges den enskilde samma möjligheter att ta tillvara sin rätt innan ett beslut meddelas om att ...

[K2]3 §  Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

I paragrafen ges utrymme för Finansinspektionen att i fall som bedöms som ringa eller ursäktliga eller om det annars finns särskilda skäl, efterge en särskild avgift. Bestämmelsen motsvarar 6 kap. 3 c § lagen (1991:980) om handel med ...

[K2]4 §  En särskild avgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

I paragrafen anges inom vilken tid en särskild avgift ska betalas. Utebliven betalning medför de konsekvenser som anges i 5–7 §§.

[K2]5 §  Om den särskilda avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 4 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[K2]6 §  Ett beslut om särskild avgift får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 4 §.

[K2]7 §  En särskild avgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet att ta ut avgiften vann laga kraft.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.5.

I paragraferna finns bestämmelser som avser verkställighet av särskild avgift. De motsvarar vad som gäller beträffande verkställighet av särskild avgift enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Av 3 kap. 1 § första stycket 6 utsökningsbalken ...

3 kap. Transaktionsregister

Handräckning

[K3]1 §  Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats enligt artikel 63 i förordning (EU) nr 648/2012 ska kunna genomföras.

[S2]Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.3.

I paragrafen finns bestämmelser om handräckning vid genomförande av platsundersökningar. Av artikel 63.1 i förordningen framgår att det endast är i de fall som Esma beslutat om en platsundersökning som olika företag är skyldiga att underkasta sig en sådan undersökning, i vilken handräckning kan komma i fråga. Även de platsundersökningar som Finansinspektionen utför ...

Verkställighet

[K3]2 §  Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll enligt artikel 68 i förordning (EU) nr 648/2012.

[S2]Beslut om avgifter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsökningsbalken på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.4.4.

I paragrafens första stycke utses Kronofogdemyndigheten till ansvarig myndighet för äkthetskontroll av beslut om avgifter eller vite enligt artikel 68 i förordningen. Kronofogdemyndigheten ska pröva om beslutet är äkta. Efter ansökan av den som vill få verkställighet ska därefter Kronofogdemyndigheten kunna fatta beslut om verkställighet.

I ...

4 kap. Gemensamma bestämmelser

Tillsyn

[K4]1 §  För tillsynen över att förordning (EU) nr 648/2012 följs får Finansinspektionen förelägga

 1. ett företag eller någon annan att tillhandahålla uppgifter, handlingar, eller annat, och
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken att inställa sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.

Genom paragrafens första stycke får Finansinspektionen möjlighet att förelägga såväl finansiella företag som andra företag och fysiska personer att tillhandahålla t.ex. olika handlingar.

I andra stycket tydliggörs att ett föreläggande inte får beslutas om uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater. ...

[K4]2 §  Finansinspektionen får också förelägga den som har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordning (EU) nr 648/2012 att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller upphöra med ett visst agerande.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2.

Enligt paragrafen får Finansinspektionen, utöver vad som följer av 1 §, meddela de förelägganden som behövs för att se till att förordningen följs. Detta innebär att inspektionen kan ingripa genom att förelägga den som brutit mot förordningens bestämmelser att inom viss tid göra rättelse, antingen genom att vidta vissa åtgärder eller genom att upphöra med ett visst ...

[K4]3 §  Ett föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.3.2.

Enligt paragrafen har Finansinspektionen möjlighet att förena ett föreläggande med vite. Finansinspektionen har dock inte rätt att besluta om utdömande av vite, utan får enligt allmänna bestämmelser ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att vitet ska dömas ut. Allmänna bestämmelser om vite finns i lagen (1985:206) ...

Avgifter till Finansinspektionen

[K4]4 §  Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt förordning (EU) nr 648/2012.

[S2]För Finansinspektionens övervakning enligt denna lag ska institut som står under inspektionens tillsyn betala en årlig avgift.

[S3]Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första och andra styckena.

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.8.

Paragrafen innehåller bestämmelser om sådana avgifter som Finansinspektionen får ta ut med anledning av förordningen. Bestämmelsen omfattar såväl avgifter av engångskaraktär som årliga avgifter.

I första stycket ges Finansinspektionen rätt att ta ut avgifter för prövning av sådana ansökningar och anmälningar som ett företag eller någon annan ...

Överklagande

[K4]5 §  Finansinspektionens och Riksbankens beslut enligt denna lag och enligt förordning (EU) nr 648/2012 får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1582).

Prop. 2012/13:72: Förslaget behandlas i avsnitt 5.9.

Enligt första stycket får Finansinspektionens beslut enligt lagen och enligt förordningen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Enligt andra stycket krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten.

[K4]6 §  Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart, om annat inte följer av förordning (EU) nr 648/2012.

Prop. 2012/13:72: Av paragrafen följer att Finansinspektionen får, i den mån inte annat följer av förordningen, bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart. Detta kan främst komma i fråga när det är av vikt att ett agerande stoppas eller att rättelse görs med omedelbar verkan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
 2. Särskild avgift får tas ut endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:213, Prop. 2012/13:72, Bet. 2012/13:FiU39
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2020:909) om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
 2. Ingripande enligt 2 kap. 1 § första stycket 2 eller 3 i den nya lydelsen får inte ske för överträdelser som har ägt rum före den 18 juni 2021.
 3. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:20, Prop. 2019/20:174, Bet. 2020/21:FiU29
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2020-12-01

Lag (2022:1582) om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Förarbeten
Rskr. 2022/23:24, Prop. 2021/22:41, Bet. 2022/23:KU8
Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §; ny 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2023-01-01