Upphävd författning

Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-05-23
Ändring införd
SFS 2013:330
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som är eller har varit verksam vid Europeiska polisbyrån (Europol) i egenskap av ledamot i styrelsen eller anställd, eller har ålagts tystnadsplikt med stöd av artikel 41.2 i rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol), får inte obehörigen röja uppgifter som han eller hon fått kännedom om på grund av verksamheten vid Europol.

[S2]I fråga om den som fått del av uppgifter som avses i första stycket inom ramen för anställning eller uppdrag hos en svensk myndighet ska i stället offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) tillämpas.

Ändringar

Lag (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2017:502) om upphävande av lagen (2013:330) om tystnadsplikt för anställda vid Europeiska polisbyrån

Förarbeten
Rskr. 2016/17:273, Prop. 2016/17:139, Bet. 2016/17:JuU27
Omfattning
upph.