Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2013-06-05
Ändring införd
SFS 2013:488
Ikraft
2013-07-01
Upphäver
Lag (1968:278) om förnyelse av vissa inteckningar för nyttjanderätt, avkomsträtt och servitut
Lag (1981:333) om förnyelse av vissa inskrivningar för nyttjanderätt och servitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En inskrivning i fastighetsregistret av nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som har beviljats före den 1 juli 1968 ska stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs. Motsvarande gäller en ansökan om inskrivning av en sådan rättighet, om den har förklarats vilande före den 1 juli 1968 och inskrivning därefter inte beviljats.

[S2]Första stycket gäller inte inskrivningar eller ansökningar om inskrivning av en tomträtt eller av en rättighet som avser vattenkraft eller vattenreglering.

Prop. 2012/13:76: I paragrafen uppställs ett krav på anmälan om förnyelse för att vissa äldre inskrivningar ska stå kvar i fastighetsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 5.1 och 5.2.

Enligt första stycket ska en inskrivning som har beviljats före den 1 juli 1968 stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs. Inskrivningar som har ...

2 §  En anmälan om förnyelse får göras av rättighetshavaren eller någon annan vars rätt berörs. Anmälan ska göras skriftligen hos inskrivningsmyndigheten senast den 31 december 2018.

[S2]Anmälan ska innehålla uppgifter om

  1. den inskrivning eller ansökan om inskrivning som anmälan avser, och
  2. den eller de fastigheter där inskrivningen eller ansökan om inskrivning ska stå kvar.

Prop. 2012/13:76: I paragrafen behandlas frågor om hur, när och av vem anmälan om förnyelse ska göras. Övervägandena finns i avsnitt 5.1 och 5.3.

Enligt första stycket får en anmälan om förnyelse göras av rättighetshavaren eller av någon annan vars rätt berörs.

Om en rättighet innehas av flera personer, kan anmälan ...

3 §  En anmälan ska omedelbart avvisas, om den

  1. inte avser en sådan inskrivning eller ansökan om inskrivning som kan förnyas enligt denna lag, eller
  2. inte uppfyller de krav som anges i 2 §.

Prop. 2012/13:76: I paragrafen anges förutsättningarna för avvisning av en anmälan om förnyelse. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Enligt första punkten ska en anmälan avvisas om den inte avser en sådan inskrivning eller ansökan om inskrivning som kan förnyas enligt denna lag. En anmälan ska t.ex. avvisas om den gäller en inskrivning som har beviljats den 1 juli 1968 eller senare eller om den avser en annan slags ...

4 §  Om anmälan inte avvisas, ska det antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel att inskrivningen eller ansökan om inskrivning förnyas.

[S2]För handläggningen av ärendet om anteckning tillämpas 19 kap.11 § första och andra styckena, 19 §, 20 § och 2226 §§jordabalken i stället för det som sägs i 19 kap. 31 § jordabalken. Det som sägs om ansökan ska avse anmälan om förnyelse.

Prop. 2012/13:76: Paragrafen behandlar inskrivningsmyndighetens förnyelse av inskrivningar. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Enligt första stycket ska inskrivningsmyndigheten anteckna i fastighetsregistrets inskrivningsdel att den aktuella inskrivningen eller ansökan om inskrivning förnyas. Det anges inga andra krav för detta än att anmälan inte avvisas. Inskrivningsmyndigheten ska alltså så snart den konstaterat ...

5 §  Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten ta bort de inskrivningar som inte har anmälts för förnyelse eller för vilka anmälan avvisas. Vilandeförklarade ansökningar om inskrivning som inte har anmälts för förnyelse senast samma dag eller för vilka anmälan avvisas är utan verkan.

[S2]En inskrivning får tas bort utan att fastighetsägaren eller någon annan underrättas.

Prop. 2012/13:76: I paragrafen anges vad som sker efter förnyelsefristens utgång. Övervägandena finns i avsnitt 5.3.

Av första stycket, som är utformat i enlighet med Lagrådets förslag, framgår att inskrivningsmyndigheten efter den 31 december 2018 ska ta bort de inskrivningar som inte har anmälts för förnyelse eller för vilka anmälan avvisas. Från och med borttagandet upphör verkan av inskrivningen. Den ...

Ändringar

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

Förarbeten
Rskr. 2012/13:244, Prop. 2012/13:76, Bet. 2012/13:CU19
Ikraftträder
2013-07-01