Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2013-06-05
Ändring införd
SFS 2013:488
Ikraft
2013-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En inskrivning i fastighetsregistret av nyttjanderätt, servitut eller avkomsträtt som har beviljats före den 1 juli 1968 ska stå kvar endast om en anmälan om förnyelse görs. Motsvarande gäller en ansökan om inskrivning av en sådan rättighet, om den har förklarats vilande före den 1 juli 1968 och inskrivning därefter inte beviljats.

[S2]Första stycket gäller inte inskrivningar eller ansökningar om inskrivning av en tomträtt eller av en rättighet som avser vattenkraft eller vattenreglering.

2 §  En anmälan om förnyelse får göras av rättighetshavaren eller någon annan vars rätt berörs. Anmälan ska göras skriftligen hos inskrivningsmyndigheten senast den 31 december 2018.

[S2]Anmälan ska innehålla uppgifter om

  1. den inskrivning eller ansökan om inskrivning som anmälan avser, och
  2. den eller de fastigheter där inskrivningen eller ansökan om inskrivning ska stå kvar.

3 §  En anmälan ska omedelbart avvisas, om den

  1. inte avser en sådan inskrivning eller ansökan om inskrivning som kan förnyas enligt denna lag, eller
  2. inte uppfyller de krav som anges i 2 §.

4 §  Om anmälan inte avvisas, ska det antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel att inskrivningen eller ansökan om inskrivning förnyas.

[S2]För handläggningen av ärendet om anteckning tillämpas 19 kap.11 § första och andra styckena, 19 §, 20 § och 2226 §§jordabalken i stället för det som sägs i 19 kap. 31 § jordabalken. Det som sägs om ansökan ska avse anmälan om förnyelse.

5 §  Efter den 31 december 2018 ska inskrivningsmyndigheten ta bort de inskrivningar som inte har anmälts för förnyelse eller för vilka anmälan avvisas. Vilandeförklarade ansökningar om inskrivning som inte har anmälts för förnyelse senast samma dag eller för vilka anmälan avvisas är utan verkan.

[S2]En inskrivning får tas bort utan att fastighetsägaren eller någon annan underrättas.

Ändringar

Lag (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret

Förarbeten
Rskr. 2012/13:244, Prop. 2012/13:76, Bet. 2012/13:CU19
Ikraftträder
2013-07-01