Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-09-11
Ändring införd
SFS 2014:1107 i lydelse enligt SFS 2015:29
Ikraft
2015-01-01
Upphäver
Kungörelse (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Polismyndigheten ska registrera hittegods.

[S2]En anställd vid Polismyndigheten som har tagit emot en anmälan om hittegods eller tagit hand om hittegods ska utan dröjsmål se till att godset registreras.

2 §  När Polismyndigheten tar hand om hittegods ska myndigheten ge upphittaren ett bevis om det.

3 §  Om ägaren till hittegodset är känd ska han eller hon informeras om fyndet och uppmanas att inom en månad uppge om han eller hon vill lösa godset. Ägaren ska även informeras om att han eller hon annars förlorar sin rätt till godset. Förordning (2015:29).

4 §  Om ägaren har förlorat sin rätt till hittegodset och det är i Polismyndighetens vård, ska upphittaren uppmanas att inom en månad betala myndighetens kostnader med anledning av fyndet. Upphittaren ska informeras om att han eller hon annars förlorar sin rätt till godset. Förordning (2015:29).

5 §  Innan Polismyndigheten fastställer att ägaren eller upphittaren har förlorat sin rätt till hittegods enligt 3 eller 4 § ska han eller hon ha delgetts underrättelse om att så kan bli fallet. Kungörelsedelgivning av underrättelsen får användas under de förutsättningar som anges i 48 § delgivningslagen (2010:1932).

[S2]Om värdet av hittegodset kan antas vara mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gällde när godset togs om hand eller om det saknar försäljningsvärde, får delgivning ske genom att underrättelsen anslås hos Polismyndigheten. Förordning (2015:29).

6 §  Det som i denna förordning föreskrivs om hittegods gäller även kvarglömda saker. Förordning (2015:29).

7 §  Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur skälig lösen för hittegods som omhändertagits av myndigheten ska beräknas. Förordning (2015:29).

Ändringar

Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods

Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:29) om ändring i förordningen (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods

Omfattning
nuvarande 5, 6 §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. 3, 4 §§; ny 5 §
Ikraftträder
2015-03-01