Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Departement
Finansdepartementet DIS
Utfärdad
2014-03-20
Ändring införd
SFS 2014:139 i lydelse enligt SFS 2018:866
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster. Syftet med stödet är att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

2 §  Stöd enligt denna förordning ges i enlighet med Europeiska kommissionens beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

[S2]Den som får stöd ska anses ha anförtrotts att tillhandahålla grundläggande betaltjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

3 §  Med grundläggande betaltjänster avses i denna förordning betalningsförmedling, uttag av kontanter samt hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar.

Förutsättningar för stöd

4 §  Stöd får lämnas, i mån av tillgång på medel, till företag som bedöms kunna tillhandahålla grundläggande betaltjänster där det finns ett behov av sådana tjänster.

[S2]Vid bedömningen av om det finns ett behov ska hänsyn särskilt tas till avståndet till närmaste tillhandahållare av grundläggande betaltjänster och till det uppskattade antalet användare av tjänsterna.

[S3]Stöd ska inte lämnas om det är sannolikt att någon annan aktör inom rimlig tid kommer att tillhandahålla grundläggande betaltjänster på kommersiell grund.

5 §  Stöd får inte lämnas till en mottagare som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

[S2]Stöd får inte heller lämnas till en mottagare som saknar nödvändigt tillstånd eller nödvändig registrering enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Beslutande myndighet

6 §  Länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna ska tillhandahållas prövar stöd enligt denna förordning.

7 §  I beslutet om stöd ska aktuell länsstyrelse ange de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Ansökan

8 §  En ansökan om stöd ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna ska tillhandahållas.

[S2]Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden. Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

9 §  Ett företag som ansöker om stöd ska lämna aktuell länsstyrelse de handlingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

10 §  Om ett företag inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av 9 §, ska företaget ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Följs inte en uppmaning att komplettera ansökan får denna prövas i befintligt skick.

Underlag och redovisning

11 §  En stödmottagare är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls lämna det underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU.

12 §  Länsstyrelsen i Dalarnas län ska senast den 1 april varje år lämna en samlad ekonomisk redovisning av det föregående årets stödbeslut till regeringen. Av redovisningen ska det framgå vilka företag som har fått stöd, hur många ansökningar om stöd som har avslagits och en prognos för det kommande årets stödgivning.

[S2]Länsstyrelsen i Dalarnas län ska även senast den 1 april vartannat år lämna en sammanfattande redogörelse för stödets användning och effekter i förhållande till det syfte som anges i 1 §.

Återbetalning och återkrav

13 §  Länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut om

  1. den som har ansökt om stödet genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att det beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. stödet av något annat skäl har beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, eller
  3. villkoren för stödet inte har följts.

14 §  Mottagaren av stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 13 § 1–3 föreligger.

15 §  Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska länsstyrelsen i det län där de grundläggande betaltjänsterna tillhandahålls besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

Överklagande

16 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:866).

Bemyndigande

17 §  Post- och telestyrelsen får meddela

  1. föreskrifter om hur stödets storlek ska beräknas och om kontroll av överkompensation, och
  2. ytterligare föreskrifter om verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
  2. Länsstyrelsen i Dalarnas läns första sammanfattande redogörelse för stödets användning och effekter i förhållande till det syfte som anges i 1 § ska lämnas till regeringen senast den 1 april 2016.
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2018:866) om ändring i förordningen (2014:139) om statligt stöd till tillhandahållare av grundläggande betaltjänster

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2018-07-01