Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2014-11-27
Ändring införd
SFS 2014:1434
Ikraft
2014-12-29
Upphäver
Förordning (2005:626) om klimatrapportering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning avses med

[S2]klimatkonventionen: Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar,

[S3]Kyotoprotokollet: Kyotoprotokollet till klimatkonventionen, och

[S4]förordning (EU) nr 525/2013: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 662/2014.

3 §  Med klimatrapportering avses i denna förordning rapportering som krävs enligt

 1. klimatkonventionen,
 2. Kyotoprotokollet,
 3. beslut som har meddelats under klimatkonventionen eller Kyotoprotokollet,
 4. förordning (EU) nr 525/2013,
 5. akter som Europeiska kommissionen antar inom ramen för den befogenhet som följer av förordning (EU) nr 525/2013,
 6. Europaparlamentets och rådets beslut nr 529/2013/EU av den 21 maj 2013 om bokföringsregler för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och om information beträffande åtgärder som rör dessa verksamheter, eller
 7. Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

4 §  Med sektor avses i denna förordning de definitioner och avgränsningar av sektorer som anges i Kyotoprotokollet.

5 §  I denna förordning avses med

[S2]oberoende granskning: granskning av beräkningar, antaganden och resultat av inventeringar som omfattas av klimatrapportering och där granskningen utförs av någon som inte har deltagit i arbetet med de beräkningar, antaganden och resultat som granskas, och

[S3]internationell oberoende granskning: oberoende granskning där granskningen avser det svenska klimatrapporteringsarbetet och utförs av en expertgrupp i enlighet med klimatkonventionen och Kyotoprotokollet.

6 §  I denna förordning avses med

[S2]tvåårsrapport: en sådan tvåårsrapport som anges i artikel 18 i förordning (EU) nr 525/2013, och

[S3]nationalrapport: en sådan nationalrapport som anges i artikel 18 i förordning (EU) nr 525/2013.

7 §  I övrigt har uttryck i denna förordning samma betydelse som i förordning (EU) nr 525/2013.

Samordnat underlag till regeringen

8 §  Naturvårdsverket ska samordna det nationella klimatrapporteringsarbetet, upprätthålla det rapporteringssystem som behövs samt ta fram och sammanställa underlag för rapporteringen och lämna underlaget till regeringen.

[S2]Underlaget ska lämnas

 1. för den årliga växthusgasinventeringen enligt artiklarna 7.1 a–p i förordning (EU) nr 525/2013 senast fem arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,
 2. för tvåårsrapporten och nationalrapporten senast tre månader före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,
 3. för rapportering om politiska strategier, åtgärder och prognoser enligt artiklarna 13 eller 14 i förordning (EU) nr 525/2013 senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord,
 4. för rapportering om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 senast tio arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord, och
 5. för all annan rapportering enligt denna förordning senast femton arbetsdagar före den dag då Sveriges klimatrapportering ska vara fullgjord.

Kvalitetssystem för rapporteringen

9 §  De myndigheter som enligt denna förordning deltar i klimatrapporteringsarbetet ska se till att de metoder som används för rapportering håller den kvalitet som behövs för att Sveriges klimatrapportering ska kunna göras på rätt sätt och med rätt information. Myndigheterna ska ha interna rutiner för att planera, genomföra, kontrollera, dokumentera och följa upp kvalitetsarbetet samt samråda med varandra i syfte att utveckla och upprätthålla ett samordnat kvalitetssystem.

[S2]Om det i samband med en internationell oberoende granskning kommer fram att en myndighets metoder eller rutiner behöver ändras, ska myndigheten vidta de åtgärder som behövs. Åtgärderna ska vara förenliga med de kvalitetskrav som gäller för klimatrapporteringen. Innan åtgärderna vidtas, ska myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att ge sina synpunkter.

Myndigheternas underlag för rapporteringen

10 §  De myndigheter som anges i 1327 §§ ska lämna det underlag till Naturvårdsverket som behövs för att verket ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt 8 §.

11 §  Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid vilken tidpunkt underlaget behöver lämnas in till Naturvårdsverket och vilken utformning underlaget ska ha.

[S2]Naturvårdsverket ska informera myndigheterna om vid vilken tidpunkt dokumentationen om kvalitetsarbetet enligt 9 § första stycket behöver lämnas in till Naturvårdsverket och om vilken utformning dokumentationen behöver ha för att det ska vara möjligt att fullgöra Sveriges klimatrapportering.

Myndigheternas roll vid internationell oberoende granskning

12 §  Vid internationell oberoende granskning ska de myndigheter som anges i 1327 §§, i de frågor som omfattas av deras deltagande i klimatrapporteringsarbetet, hjälpa Naturvårdsverket med den information som behövs för granskningen.

Försvarsmakten

13 §  Försvarsmakten ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle inom Försvarsmakten.

Kemikalieinspektionen

14 §  Kemikalieinspektionen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. lämna underlag från sitt produktregister om import och export av de fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid och svavelhexafluorid,
 2. lämna underlag från sitt produktregister om användning av flyktiga organiska ämnen, paraffinvax och smörjmedel och deras innehåll av kol,
 3. lämna underlag från sitt produktregister om användning av natriumkarbonat och dikväveoxid,
 4. utföra oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av fluorerade växthusgaser, och
 5. utföra oberoende granskning av de beräknade samlade utsläppen av flyktiga organiska ämnen, koldioxid och dikväveoxid från användning av lösningsmedel och andra produkter.

Läkemedelsverket

15 §  Läkemedelsverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlagsdata i form av mängd drivgas per dos för läkemedel med innehåll av de fluorerade växthusgaserna perfluorkolväten, fluorkolväten, kvävetrifluorid och svavelhexafluorid.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

16 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om brunnen areal och deponibränder.

Skogsstyrelsen

17 §  Skogsstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. lämna statistik om årlig skogsavverkningsvolym, produktion och handel med trävaror, hyggesbränning och naturvårdsbränning samt den mängd kväve som tillförs genom skogsgödsling,
 2. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som rör skogsmark lämna underlag till de prognoser som Sveriges lantbruksuniversitet ska lämna enligt 23 § 2, och
 3. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som inte rör användning av jordbruksmark och betesmark
a) lämna c–f uppgifter från Sveriges lantbruksuniversitet,underlag iför beslutrapportering nrenligt 529/2013/EU med stöd av tillgängligaartikel10.2
 1. utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp och upptag av växthusgaser,
 2. utföra granskning av prognoser som har tagits fram enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013,
 3. utföra granskning av information om styrmedel som har tagits fram till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och
 4. utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013.

Statens energimyndighet

18 §  Statens energimyndighet ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. för energisektorn lämna värmevärden och emissionsfaktorer för koldioxid,
 2. för energisektorn men inte för transporter lämna emissionsfaktorer för metan och dikväveoxid,
 3. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken för energisektorn lämna den statistik som behövs i fråga om bränslestatistik för energi och industri, energistatistik för bostäder och service samt bränsle-, gas- och lagerstatistik,
 4. lämna uppgifter om produktion av biogas,
 5. lämna den energistatistik som rapporteras enligt artikel 4 och bilaga B till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 431/2014, 6. för energisektorn men inte för transporter lämna data för beräkning av approximativa utsläpp som anges i artikel 8 i förordning (EU) nr 525/2013,
 6. i sin egenskap av expertmyndighet för Kyotoprotokollets mekanismer för gemensamt genomförande, ren utveckling och internationell handel med utsläppsrätter samt i sin egenskap av kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,
  1. lämna uppgifter om vilka som har rätt att delta i projektverksamhet för att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser enligt mekanismerna för gemensamt genomförande och ren utveckling,
  2. lämna de registeruppgifter som anges i artikel 7.1 g i förordning (EU) nr 525/2013 och artikel 7.1 i Kyotoprotokollet,
  3. lämna de uppgifter om överföring av årlig utsläppstilldelning mellan EU-länder som anges i artikel 7.1 h i förordning (EU) nr 525/2013,
  4. lämna de uppgifter om användning av mekanismerna för gemensamt genomförande, ren utveckling och internationell handel med utsläppsrätter som anges i artiklarna 7.1 i, 13.1 e och 17.1 a och d i förordning (EU) nr 525/2013,
  5. lämna information om ändringar i Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet, och
  6. lämna de uppgifter om vattenkraftsprojekt som anges i artikel 17.1 e i förordning (EU) nr 525/2013,
 7. för energisektorn lämna de prognoser som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013, uttryckta i energienheter, med stöd av underlag från Konjunkturinstitutet, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen,
 8. för energisektorn men inte för transporter lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten,
 9. för energisektorn men inte för transporter utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser,
 10. för energisektorn men inte för transporter utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013, och
 11. lämna underlag om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer för rapportering enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 samt för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten.

Statens jordbruksverk

19 §  Statens jordbruksverk ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. lämna statistik om
  1. åkerarealens användning och skördestatistik i åtta produktionsområden, och
  2. antalet djur i jordbrukssektorn,
 2. lämna data om gödselproduktion och kväveproduktion för svin och nöt,
 3. lämna uppgifter om försäljning av mineralgödsel med stöd av det underlag som Statistiska centralbyrån ska lämna enligt 20 § 2,
 4. lämna uppgifter om proteinkonsumtion,
 5. för jordbrukssektorn lämna underlag till de prognoser som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013,
 6. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som rör användning av jordbruksmark och betesmark lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten,
 7. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som rör användning av jordbruksmark och betesmark lämna de uppgifter som anges i artikel 10.2 c–f i beslut nr 529/2013/EU med stöd av tillgängliga uppgifter från Sveriges lantbruksuniversitet,
 8. för jordbrukssektorn och inom den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som rör användning av jordbruksmark och betesmark utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser,
 9. för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som rör användning av jordbruksmark och betesmark utföra granskning av prognoser som har tagits fram enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013, och
 10. för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som rör användning av jordbruksmark och betesmark utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013.

Statistiska centralbyrån

20 §  Statistiska centralbyrån ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att för jordbrukssektorn och för den del av sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk” som rör markanvändning lämna statistiskt underlag för beräkning av utsläpp av växthusgaser. Underlaget ska avse

 1. produktion av skörderester,
 2. försäljning av gödselmedel till jordbruket,
 3. tillförsel av kväve från mineralgödsel, stallgödsel och annan organisk gödsel till jordbruksmark,
 4. hantering och lagring av stallgödsel,
 5. tillförsel av kalk till jordbruksmark,
 6. betesperioder för nöt,
 7. import och export av kalciumkarbid, och
 8. produktion av livsmedel, djurfoder och alkoholhaltiga drycker.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

21 §  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om finansiellt och tekniskt stöd till utvecklingsländer som har finansierats genom Sidas budget för rapportering enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 525/2013 samt för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten.

Sveriges geologiska undersökning

22 §  Sveriges geologiska undersökning ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna underlag om areal för produktion av energitorv.

Sveriges lantbruksuniversitet

23 §  Sveriges lantbruksuniversitet ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att för sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk”

 1. lämna underlag för beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser och för bestämning av markanvändningsslag med stöd av resultatet från Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet, och
 2. lämna de prognoser som anges i artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013 och artikel 10.2 b i beslut nr 529/2013/EU med stöd av underlag och system för skogliga hållbarhetsanalyser och det underlag som Skogsstyrelsen ska lämna enligt 17 § 2 och Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 8.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

24 §  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att lämna

 1. klimatdata i rutnät för modellberäkning av kolbalanser för sektorn ”markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk”,
 2. beräknade dygnsmedelvärden för de områden och parametrar som Naturvårdsverket specificerar i överenskommelser med SMHI, och
 3. underlag om anpassningsåtgärder enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 525/2013 och artikel 12 i klimatkonventionen.

Trafikanalys

25 §  Trafikanalys ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att för transportsektorn

 1. lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle från järnväg, uppdelat på persontrafik och godstrafik,
 2. lämna uppgifter om antal nyregistrerade, importerade och exporterade fordon,
 3. lämna underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 8,
 4. utföra oberoende granskning av beräknade utsläpp av växthusgaser, och
 5. utföra granskning av prognoser som har tagits fram enligt artikel 14 i förordning (EU) nr 525/2013.

Trafikverket

26 §  Trafikverket ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. för trafikeringen av det järnvägsnät som staten äger och förvaltar
  1. lämna emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  2. lämna uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle, och
  3. lämna beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
 2. för vägtrafik i transportsektorn lämna
  1. emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  2. uppgifter om trafikarbete för olika fordonskategorier,
  3. uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle,
  4. beräkningar av utsläpp av koldioxid, metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  5. beräkningar av utsläpp av koldioxid från användning av urea i katalysatorer,
  6. data för beräkning av approximativa utsläpp som anges i artikel 8 i förordning (EU) nr 525/2013,
  7. beräkningar av prognostiserade utsläpp av metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen, och
  8. underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 8, och
 3. för den del inom transportsektorn som omfattas av Trafikverkets verksamhetsområde
  1. lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och
  2. utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013.

Transportstyrelsen

27 §  Transportstyrelsen ska delta i klimatrapporteringsarbetet genom att

 1. för luftfart i transportsektorn lämna
  1. emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen,
  2. uppgifter om förbrukad mängd motorbränsle och energianvändning,
  3. beräkningar av utsläpp av metan, dikväveoxid, koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och kolväten,
  4. uppgifter om dels fördelning på inrikestrafik och utrikestrafik, dels fördelning på den trafik som omfattas av start- och landningsfasen (Landing and Take-Off, LTO), dels den trafik som inte ingår i start- och landningsfasen (Cruise), dels antalet start- och landningscykler (LTO-cykler),
  5. preliminära data för beräkning av approximativa utsläpp som anges i artikel 8 i förordning (EU) 525/2013, och
  6. underlag till de prognoser som Statens energimyndighet ska lämna enligt 18 § 8,
 2. för den del inom transportsektorn som omfattas av Transportstyrelsens verksamhetsområde
  1. lämna information om styrmedel för rapportering till tvåårsrapporten och nationalrapporten, och
  2. utföra granskning av information om politiska strategier och åtgärder som har tagits fram enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 525/2013, och
 3. för sjöfart i transportsektorn lämna emissionsfaktorer för metan, dikväveoxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid och flyktiga organiska ämnen.

Ändringar

Klimatrapporteringsförordning (2014:1434)

Ikraftträder
2014-12-29