Upphävd författning

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
SFS 2004:1199 i lydelse enligt SFS 2019:917
Ikraft
2005-01-01
Upphäver
Lag (2004:656) om utsläpp av koldioxid
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

[K1]1 §  Genom lagen regleras förutsättningarna för handel med rätt att släppa ut växthusgaser (utsläppsrätter). Lagen innehåller bestämmelser om tillstånd och andra krav för att få släppa ut växthusgaser, om tilldelning, registrering och redovisning av utsläppsrätter samt om handel med andra tillgodohavanden för utsläpp av växthusgaser.

[S2]Lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter. Lag (2012:344).

Prop. 2011/12:143: Paragrafen innehåller upplysningar om lagens innehåll. Första stycket är en sammanslagning av de tidigare första och andra styckena. Det nya andra stycket tydliggör att lagen kompletterar EU-förordningar om handel med utsläppsrätter. De förordningar som hittills har antagits är kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets ...

Prop. 2008/09:147: Första stycket ändras så att beskrivningen av innehållet i lagen om handel med utsläppsrätter inkluderar krav som ställs på flygverksamheter.

[K1]2 §  I denna lag avses med

[S2]anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar, och

[S3]flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervakningsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan ersätts med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EUrättsakter som reglerar handelssystemet.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 9.

Prop. 2008/09:147: Den nuvarande paragrafen delas redaktionellt upp i flera paragrafer så att framtida ändringar i definitionerna underlättas. I den nya lydelsen av paragrafen definieras anläggning utan någon ändring och en ny definition av flygverksamhet införs. Övriga definitioner finns i 1 kap. 2 a–2 g §§.

Med flygverksamhet avses de flygningar med luftfartyg som görs till eller från en flygplats inom Europeiska unionens territorium och som ger upphov till utsläpp som enligt lagens bestämmelser ...

[K1]2 a §  Med verksamhetsutövare avses i denna lag varje fysisk eller juridisk person som driver en verksamhet eller innehar en anläggning eller som på annat sätt har rätt att fatta avgörande ekonomiska beslut om verksamhetens eller anläggningens tekniska drift.

[S2]Om den som bedriver en flygverksamhet inte kan identifieras, ska luftfartygets ägare anses vara verksamhetsutövare. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Definitionen av verksamhetsutövare har flyttats från 1 kap. 2 §. Till definitionen införs ett nytt andra stycke enligt vilket ägaren till ett luftfartyg ska anses som verksamhetsutövare om den som bedriver luftfartsverksamheten inte kan identifieras.

[K1]2 b §  I denna lag avses med

[S2]utsläpp av växthusgaser: frigörande i atmosfären av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten från en eller flera källor belägna inom en anläggning eller från ett luftfartyg, och

[S3]koldioxidekvivalent: den mängd dikväveoxid eller perfluorkolväten som medför en lika stor klimatpåverkan som utsläpp av ett ton koldioxid. Lag (2009:1324).

Prop. 2008/09:147: Definitionen av koldioxidutsläpp har flyttats från 1 kap. 2 §. Definitionen ändras så att även utsläpp från luftfartyg inkluderas.

[K1]2 c §  Med Kyotoprotokollet avses i denna lag Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Definitionen av Kyotoprotokollet har flyttats från 1 kap. 2 §.

[K1]2 d §  Med handelsdirektivet avses i denna lag Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen uppdateras med uppgift om den senaste ändringen av handelsdirektivet.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 11.

Prop. 2008/09:147: Definitionen av handelsdirektivet har flyttats från 1 kap. 2 § och uppdaterats med uppgift om den senaste ändring som flygutsläppsdirektivet innebär.

[K1]2 e §  Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen innehåller en definition av registerförordningen. Med anledning av att registerförordningen (EU) nr 920/2010 har upphävts och ersatts med en ny förordning ändras definitionen till att avse den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 11.

Prop. 2008/09:147: Definitionen av registerförordningen har flyttats från 1 kap. 2 §.

[K1]2 f §  Med en handelsperiod avses i denna lag någon av perioderna 2005–2007, 2008–2012 eller 2013–2020. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen innehåller en definition av handelsperiod. Av den befintliga definitionen av handelsperiod framgår inte klart hur lång den tredje handelsperioden är. Paragrafen ändras för att tydliggöra detta.

EU:s system för handel med utsläppsrätter bedrivs i handelsperioder. De två första handelsperioderna, 2005–2007 och 2008–2012, har avslutats och den tredje handelsperioden, 2013–2020, pågår. Den fjärde handelsperioden inleds 2021. I dagsläget är det oklart hur lång den fjärde ...

Prop. 2008/09:147: Definitionen av handelsperiod har flyttats från 1 kap. 2 §. En språklig ändring har gjorts för att klargöra att det endast är fråga om en handelsperiod i taget, inte femårsperioder som börjar 2008, 2009 etc.

[K1]2 g §  I denna lag avses med

[S2]tilldelad utsläppsenhet: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet,

[S3]sänkkredit: en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3 i Kyotoprotokollet,

[S4]utsläppsminskningsenhet: en enhet utfärdad till följd av en projektverksamhet som avser gemensamt genomförande enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet,

[S5]certifierad utsläppsminskning: en enhet utfärdad till följd av en projektverksamhet som avser mekanismen för ren utveckling enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet, och

[S6]kyotoenhet: en tilldelad utsläppsenhet, sänkkredit, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Definitionerna av tilldelad utsläppsenhet, sänkkredit, utsläppsminskningsenhet, certifierad utsläppsminskning och kyotoenhet har flyttats från 1 kap. 2 §. De har så nära samband med varandra att de har placerats tillsammans i en paragraf.

[K1]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. förutsättningar för deltagande i projektverksamhet för att minska eller begränsa utsläppen av växthusgaser enligt mekanismerna för gemensamt genomförande och ren utveckling i Kyotoprotokollet,
 2. utfärdande av utsläppsminskningsenheter, och
 3. användning av tillgodohavanden från sådan projektverksamhet som avses i 1 när verksamhetsutövare redovisar utsläppsrätter.

[S2]Frågor om deltagande i projektverksamhet och utfärdande av utsläppsminskningsenheter prövas av den myndighet som regeringen bestämmer (projektmyndigheten). Lag (2006:643).

[K1]4 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om undantag från bestämmelserna om flygverksamhet i denna lag som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Paragrafen är ny. Flygutsläppsdirektivet innehåller detaljerade bestämmelser om olika typer av flygningar som inte ska omfattas av systemet med handel med utsläppsrätter. Med stöd av paragrafen kan regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddela föreskrifter om undantag från lagens bestämmelser om flygverksamhet.

Allmänt om tillstånd

[K2]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd enligt denna lag för utsläpp av växthusgaser. Lag (2009:1324).

2 § Har upphävts genom lag (2009:1324).

[K2]3 §  Frågor om tillstånd till utsläpp av växthusgaser prövas efter ansökan av verksamhetsutövaren av en tillståndsmyndighet. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som ska vara tillståndsmyndighet. Lag (2009:1324).

Ansökan om tillstånd

[K2]4 §  En ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska innehålla uppgifter om

 1. den anläggning som den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs på och de verksamheter som i övrigt bedrivs på anläggningen, inklusive den teknik som används,
 2. råvaror och insatsvaror vars användning sannolikt kommer att ge upphov till utsläpp av de växthusgaser som ansökan avser,
 3. anläggningens utsläppskällor av de växthusgaser som ansökan avser,
 4. de åtgärder som planeras för övervakning och rapportering, och
 5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4. Lag (2009:1324).

Tillstånd och villkor

[K2]5 §  Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska ges, om den anläggning som verksamheten bedrivs på omfattas av de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning och verksamhetsutövaren bedöms kunna övervaka och rapportera verksamhetens utsläpp av växthusgaserna på ett tillförlitligt sätt.

[S2]Om det finns skäl till det, får tillståndsmyndigheten förordna att ett tillstånd får tas i anspråk även om tillståndsbeslutet inte har vunnit laga kraft. Lag (2009:1324).

[K2]6 §  Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser får omfatta en eller flera anläggningar på samma plats, om anläggningarna drivs av samma verksamhetsutövare.

[S2]Om flera verksamhetsutövare bedriver verksamhet på en anläggning, får ett tillstånd avse en verksamhetsutövares del av anläggningen. Lag (2009:1324).

[K2]7 §  Ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser ska förenas med villkor om skyldighet för verksamhetsutövaren att övervaka och rapportera utsläppen i enlighet med det som följer av 5 kap. och att överlämna utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 §. Lag (2009:1324).

Förändring av anläggning

[K2]8 §  Om det i fråga om en anläggning eller verksamhet som omfattas av ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser planeras en ändring av anläggningens eller verksamhetens art, funktion eller kapacitet och ändringen i mer än ringa omfattning kan påverka utsläppen av de växthusgaser som tillståndet avser, ska verksamhetsutövaren omedelbart anmäla ändringen till tillståndsmyndigheten.

[S2]Om en ny verksamhetsutövare tar över driften av verksamheten, ska den nye verksamhetsutövaren omgående anmäla detta till tillståndsmyndigheten. Lag (2009:1324).

[K2]9 §  Tillståndsmyndigheten ska pröva om en sådan ändring som avses i 8 § av anläggningen eller verksamheten gör det nödvändigt att förena tillståndet med ändrade eller nya villkor om övervakning och rapportering. Om myndigheten finner att ändrade eller nya villkor behövs och de förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska myndigheten ge ett nytt tillstånd.

[S2]Om en ny verksamhetsutövare anmäls enligt 8 § andra stycket och de förutsättningar som anges i 5 § är uppfyllda, ska tillståndsmyndigheten ge ett nytt tillstånd. Lag (2009:1324).

Översyn av tillstånd

[K2]9 a §  Senast vart femte år efter det att ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser har getts, ska tillsynsmyndigheten ha sett över villkoren i tillståndet och, om villkoren inte är tillfredsställande, förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om en ändring av villkoren eller om ett nytt tillstånd. Lag (2009:1324).

Återkallelse av tillstånd

[K2]10 §  Tillståndsmyndigheten får återkalla ett tillstånd till utsläpp av växthusgaser, om

 1. ett villkor som tillståndet är förenat med inte har följts och avvikelsen är av allvarlig art,
 2. verksamhetsutövaren i annat fall allvarligt åsidosätter det som är föreskrivet om rapportering eller överlämnande av utsläppsrätter,
 3. de tillstånd som behövs enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning saknas,
 4. tillståndet ersätts med ett nytt tillstånd, eller
 5. verksamheten inte kräver tillstånd till utsläpp av växthusgaser. Lag (2009:1324).

[K2]11 §  Om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av medlemskapet i Europeiska unionen kan tillståndsmyndigheten återkalla tillstånd enligt denna lag eller ändra eller upphäva villkor i sådant tillstånd i enlighet med artikel 24.1 i handelsdirektivet.

Utsläpp från luftfartyg

[K2]12 §  Bestämmelserna i denna lag om flygverksamhet ska tillämpas endast på verksamhetsutövare som

 1. har en operativ licens för verksamheten, beviljad i Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) eller motsvarande äldre bestämmelser, eller
 2. ska fullgöra sina skyldigheter i Sverige enligt den förteckning som Europeiska kommissionen har antagit enligt artikel 18 a punkten 3 i handelsdirektivet. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Paragrafen är ny. I paragrafen anges att lagens bestämmelser om flygverksamheter ska tillämpas på flygverksamheter som bedrivs av någon som antingen har en svensk licens för lufttrafik (licensen ska vara beviljad enligt den angivna EG-förordningen eller motsvarande äldre bestämmelser) eller har pekats ut av Europeiska kommissionen som en lufttrafikoperatör som ska fullgöra sin skyldigheter enligt direktivet gentemot den ansvariga svenska myndigheten. Den sistnämnda kategorin handlar om verksamhetsutövare ...

[K2]13 §  Utsläpp av koldioxid från flygningar med luftfartyg ska omfattas av en övervakningsplan, om verksamheten inte har undantagits från denna skyldighet enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 kap. 4 §. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan ersätts med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EUrättsakter som reglerar handelssystemet.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 9.

Prop. 2008/09:147: Paragrafen är ny. För att bedriva flygverksamhet krävs inte tillstånd enligt lagen om handel med utsläppsrätter. I stället krävs att verksamheten – dvs. flygningar till eller från en flygplats inom EU:s territorium – omfattas av en särskild övervaknings- och rapporteringsplan. En verksamhet omfattas dock inte av kravet, om verksamheten är undantagen enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av 1 kap. 4 §. Undantagen handlar om de detaljerade kriterier som avgör om en eller flera flygningar ...

[K2]14 §  Övervakningsplanen enligt 13 § ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. Om verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möjliggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.

[S2]Övervakningsplanen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan ska göras. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: I första stycket ersätts uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EU-rättsakter som reglerar handelssystemet. I andra stycket görs en redaktionell följdändring.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 9.

Prop. 2008/09:147: Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen är nya. Övervaknings- och rapporteringsplanen ska godkännas av tillsynsmyndigheten, dvs. Naturvårdsverket (som kommer att pekas ut som tillsynsmyndighet i en förordning som regeringen meddelar). Innehållet i planen ska bestå av de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar eller avser att vidta för att dels övervaka och rapportera utsläppen, dels beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med sträckan (tonkilometer). Euroepiska kommissionen ska enligt ...

[K2]15 §  Om det finns skäl för det, får tillsynsmyndigheten bestämma att ett beslut om godkännande av en övervakningsplan ska gälla även om godkännandet inte har vunnit laga kraft. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan ersätts med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EUrättsakter som reglerar handelssystemet. I övrigt görs en språklig justering.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 9.

Prop. 2008/09:147: Paragrafen är ny. Tillsynsmyndigheten får med hänsyn till omständligheterna i det enskilda fallet bedöma om det finns skäl att förordna att ett godkännande får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Tillsynsmyndigheten bör i regel kunna meddela ett s.k. verkställighetsförordnande med hänsyn till den betydelse som driften av en verksamhet normalt har från bl.a. ekonomiska utgångspunkter.

Krav på utsläppsrätter

[K2]16 §  En verksamhetsutövare ska se till att utsläpp av växthusgaser som görs med stöd av tillstånd enligt denna lag och utsläpp av koldioxid från flygverksamhet täcks av utsläppsrätter senast vid den redovisningstidpunkt som avses i 6 kap. 1 §. Lag (2014:79).

Prop. 2008/09:147: Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen är nya. Bestämmelsen motsvarar 3 kap. 4 § första stycket som utgår, eftersom den där inte hade en bra placering. Den nya bestämmelsen har utformats så att flygverksamheter inkluderas. Bestämmelsen har också formulerats så att det framgår att utsläppen ska vara täckta senast vid den redovisningstidpunkt som avses i 6 kap. 1 § eftersom det först är då som skyldigheten att överlämna utsläppsrätter inträder.

Prop. 2013/14:39: Paragrafen ändras med anledning av inte bara koldioxid utan också dikväveoxid och perfluorkolväten har införts i systemet för handel med utsläppsrätter (jfr prop. 2009/10:28, bet. 2009/10MJU11, rskr. 2009/10:90).

Första ledet i bestämmelsen avser utsläpp som görs med stöd av tillstånd enligt lagen. Sådana tillstånd kan avse en eller ...

Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter

[K3]1 §  Den som avser att driva en tillståndspliktig verksamhet eller en flygverksamhet under en handelsperiod får ansöka om tilldelning av utsläppsrätter för den perioden. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Paragrafen har ändrats så att det framgår att även den som avser att driva flygverksamhet får ansöka om tilldelning av utsläppsrätter.

Nationell förteckning

[K3]2 §  Regeringen ska upprätta en förteckning över

 1. de anläggningar som omfattas av krav på tillstånd till utsläpp av växthusgaser, och
 2. det antal utsläppsrätter för varje anläggning som avses att bli fördelade utan betalning.

[S2]Regeringen ska anmäla förteckningen till Europeiska kommissionen. Lag (2009:1324).

Prop. 2008/09:147: Eftersom den nationella fördelningsplanen inte ska omfatta flygverksamhet har paragrafen och rubriken närmast före paragrafen ändrats så att det framgår att fördelningsplanen endast gäller anläggningar (dvs. tillståndspliktiga anläggningar enligt 2 kap. 1 §). Ändringen i tredje punkten klargör att det endast är för anläggningar som regeringen ska bestämma det högsta antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får överlämnas. För flygverksamheter bestäms antalet ...

[K3]3 §  Efter det att Europeiska kommissionen har granskat den förteckning som avses i 2 § ska tillsynsmyndigheten besluta om det antal utsläppsrätter som ska tilldelas varje anläggning utan betalning.

[S2]Om Europeiska kommissionen i sin granskning av förteckningen har funnit att en anläggning inte omfattas av handelsdirektivet, får inga utsläppsrätter tilldelas anläggningen utan betalning. Lag (2009:1324).

Tilldelning av utsläppsrätter

[K3]4 §  En verksamhetsutövare som har tillstånd till utsläpp av växthusgaser och som har ansökt om tilldelning får tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den eller de anläggningar som omfattas av tillståndet.

[S2]En verksamhetsutövare som inte har tillstånd till utsläpp av växthusgaser kan få en tilldelning av utsläppsrätter som är beroende av att ett sådant tillstånd ges.

[S3]Om verksamhetsutövaren har fler än en anläggning, ska tilldelning göras för var och en av anläggningarna. Lag (2009:1324).

Prop. 2008/09:147: Bestämmelsen i första stycket har utgått och en motsvarighet har i stället tagits in i 2 kap. 16 §. Bestämmelsen i andra stycket (det nya första stycket) har ändrats så att det inte längre anges att verksamhetsutövare ska tilldelas utsläppsrätter, utan att de får tilldelas utsläppsrätter.

[K3]4 a §  Den som driver eller avser att driva flygverksamhet får tilldelas överlåtbara utsläppsrätter för den verksamhet som omfattas av en godkänd övervakningsplan. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan ersätts med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EUrättsakter som reglerar handelssystemet.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 9.

Prop. 2008/09:147: Paragrafen är ny. Av paragrafen framgår att även den som bedriver en flygverksamhet i lagens mening – och har en godkänd övervaknings- och rapporteringsplan – får tilldelas utsläppsrätter.

[K3]4 b §  En verksamhetsutövare ska senast den 31 december varje år till tillsynsmyndigheten lämna all relevant information om planerade eller genomförda ändringar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå och drift som kan påverka tilldelningen av utsläppsrätter. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen är ny. Bestämmelsen motsvarar nuvarande 19 g § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.

Bestämmelsen innebär en skyldighet för verksamhetsutövare att vid utgången av varje år lämna all relevant information om sådana planerade eller genomförda förändringar av verksamheten som rör kapaciteten, aktivitetsnivån eller driften ...

[K3]5 §  Varje utsläppsrätt medför rätt att släppa ut ett ton koldioxid eller en koldioxidekvivalent under en fastställd period i enlighet med denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.

[S2]En utsläppsrätt är överlåtbar till fysiska och juridiska personer, om inte annat följer av denna lag eller av artikel 12.1 i handelsdirektivet. Lag (2009:1324).

[K3]6 §  Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tilldelningen av utsläppsrätter. Lag (2009:1324).

Prop. 2008/09:147: Första stycket har ändrats för att klargöra att bestämmelsen endast avser anläggningar som är tillståndspliktiga enligt lagen. Stycket har getts den formulering som normalt används när det är fråga om ett normgivningsbemyndigande.

I ett nytt andra stycke ges regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om tilldelning för flygverksamhet. Sverige kan inte bestämma över hur stor tilldelningen ska bli till verksamhetsutövare som driver flygverksamhet. Tilldelningen ...

7 § Har upphävts genom lag (2009:685).

[K3]8 §  Frågor om tilldelning av utsläppsrätter prövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Unionsregister

[K4]1 §  Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett unionsregister finns i registerförordningen.

[S2]Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är den nationella administratör som avses i artikel 8.1 i registerförordningen. Kontoföringsmyndigheten ska administrera följande konton i unionsregistret:

 1. Sveriges nationella konton,
 2. depåkonton för verksamhetsutövare,
 3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,
 4. persondepåkonton,
 5. handelskonton,
 6. externa handelsplattformskonton,
 7. kontrollörskonton, och
 8. mottagarkonton för auktionerade utsläppsrätter.

[S3]Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter. Lag (2016:59).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om kontoföring och kontoföringsmyndighetens administrativa ansvar.

Första och tredje styckena ändras inte.

I andra stycket ersätts hänvisningen till artikel 6.1 i den upphävda registerförordningen (EU) nr 920/2010 med artikel 8.1, som är den motsvarande artikeln i den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013. De konton som omfattas av svensk jurisdiktion och för vilka Statens energi-...

Utfärdande av och giltighet för utsläppsrätter

[K4]2 §  En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den är utfärdad. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Första stycket ändras inte.

Andra stycket tas bort eftersom det inte finns några bestämmelser om sparande av utsläppsrätter i den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 10.

[K4]3 §  Utsläppsrätter som tilldelats för flygverksamhet eller befintliga anläggningar ska för varje år i handelsperioden utfärdas senast den 28 februari det år som tilldelningen avser.

[S2]För anläggningar hos nya deltagare i handelssystemet ska utsläppsrätter utfärdas senast den 28 februari varje år med start kalenderåret efter det år som anläggningen tagits i drift.

[S3]Utsläppsrätter får dock inte utfärdas för en verksamhet eller anläggning, om tillståndet för utsläpp av växthusgaser har återlämnats eller återkallats enligt 2 kap. 10 §. Lag (2009:1324).

Återlämnande av utsläppsrätter

[K4]4 §  Om en verksamhetsutövare har tilldelats för många utsläppsrätter på grund av underlåtelse att informera om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift, ska verksamhetsutövaren återlämna de utsläppsrätter som inte skulle ha utfärdats om informationen hade lämnats. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Den tidigare bestämmelsen om korrigering av tilldelningsbeslutet för nya deltagare i 4 kap. 4 § upphävs. I dess ställe införs en ny bestämmelse med regler om återlämnande av utsläppsrätter vid minskad tilldelning. Rubriken närmast före paragrafen är ny.

Om en verksamhetsutövare har tilldelats för många utsläppsrätter som en följd av att verksamhetsutövaren låtit bli att informera om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift, är verksamhetsutövaren ...

Ansökan om registrering m.m.

[K4]5 §  En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får undertecknas och överföras elektroniskt. Lag (2016:569).

[K4]6 §  Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto som anges i 1 § andra stycket 4 eller ett handelskonto som anges i 1 § andra stycket 5 ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen ändras på så sätt att kravet på att minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto ska vara folkbokfört eller ha sitt säte i Sverige utökas till att även omfatta handelskonton. Bestämmelsen är förenlig med artikel 23.7 i den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013 som innebär att en medlemsstat kan kräva att minst ett av ombuden ska ha permanent adress i medlemsstaten. Artikeln motsvaras av artikel 19 i den upphävda registerförordningen (EU) nr 920/2010. ...

[K4]7 §  Om en ansökan enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas. Lag (2011:1103).

[K4]8 §  Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto eller ett handelskonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas. Lag (2015:367).

[K4]9 §  Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering som inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transaktionsförteckning eller den internationella transaktionsförteckningen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar. Lag (2011:1103).

10 § Har upphävts genom lag (2015:367).

[K4]11 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. anteckning i unionsregistret av beslut om att någon som finns registrerad i unionsregistret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats,
 2. avvisning av en ansökan om registrering som inte är förenlig med en sådan anteckning, och
 3. borttagande av en sådan anteckning. Lag (2011:1103).

12 § Har upphävts genom lag (2011:1103).
13 § Har upphävts genom lag (2011:1103).

Rättsverkan av en registrering

[K4]14 §  En kontoinnehavare skall, med de begränsningar som framgår av registreringar på kontot, anses ha rätt att förfoga över de utsläppsrätter och kyotoenheter som finns registrerade på innehavarens konto. Lag (2006:643).

Personuppgifter

[K4]15 §  Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret. Lag (2018:313).

Prop. 2017/18:133: Paragrafen innehåller bestämmelser om personuppgiftsansvar. Ändringen innebär att det nuvarande första stycket och en hänvisning till personuppgiftslagen i det nuvarande andra stycket tas bort. Innebörden av detta

personuppgiftsansvar framgår av dataskyddsförordningen. Övervägandena finns ...

[K4]16 §  Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet som staten, en region eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och
  1. som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unionsregistret,
  2. som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller
  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
 2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt
 3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag för prövningar eller beslut. Lag (2019:917).

Övrigt om registret

[K4]17 §  Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i unionsregistret till tillsynsmyndigheten. Lag (2011:1103).

[K4]18 §  Kontoföringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje år ge innehavaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 § andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett besked om innehållet på kontot per den 31 december det närmast föregående kalenderåret. Beskedet ska lämnas genom att det hålls tillgängligt elektroniskt där kontoföringsmyndigheten håller annan information tillgänglig för kontohavaren. Lag (2011:1103).

[K4]19 §  En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

[S2]Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i artikel 70 i registerförordningen.

[S3]Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första stycket rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lag (2018:313).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse av uppenbart felaktiga eller oriktiga uppgifter i unionsregistret. Första och tredje styckena är oförändrade.

I andra stycket ersätts hänvisningen till artikel 51 i den upphävda registerförordningen (EU) nr 920/2010 med en hänvisning till artikel 70 i den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013. För att återkalla en transaktion enligt artikel 70 krävs det en skriftlig begäran från kontohavaren samt att vissa ...

Prop. 2017/18:133: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättelse av uppgift på ett konto i unionsregistret och om återkallande av transaktioner i unionsregistret.

Första och andra styckena är oförändrade.

Tredje stycket ändras så att hänvisningen till personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse tas bort. Den nuvarande hänvisningen ersätts med en ny hänvisning till direkt tillämpliga bestämmelser ...

Avgift för konto

[K4]20 §  Kontoföringmyndigheten får ta ut avgifter för ansökan om och förande av konto i unionsregistret. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Genom denna paragraf får kontoföringsmyndigheten, dvs. Statens energimyndighet, rätt att ta ut avgifter för ansökan om öppnande av konton och förande av konton i unionsregistret.

I den tidigare lydelsen av paragrafen angavs att avgiften inte får belasta verksamheter med tillståndsplikt enligt lagen om handel med utsläppsrätter eller flygverksamheter. Denna begränsning har tagits bort. I stället begränsas Energimyndighetens rätt att ta ut avgift av de föreskrifter som regeringen ...

Prop. 2008/09:147: Ändringen innebär att avgifterna inte heller får belasta de verksamhetsutövare som bedriver flygverksamhet.

[K4]20 a §  Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 20 §. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om de avgifter som kontoföringsmyndigheten får ta ut enligt 20 §. Paragrafen har endast justerats språkligt till följd av ändringen av 20 §. Föreskrifter om de avgifter kontoföringsmyndigheten får ta ut finns i 40 § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.

De ...

[K5]1 §  För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller övervakningsplanen avser och varje år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

 1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,
 2. vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2, och
 3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan ersätts med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EUrättsakter som reglerar handelssystemet.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 9.

Prop. 2010/11:80: 1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande ...

Prop. 2008/09:147: Bestämmelserna i 5 kap. 2 § har flyttas till 5 kap 1 §. Bestämmelsen i 5 kap. 4 § första stycket har också flyttats till 5 kap 1 §. Samtidigt ändras paragrafen så att den inkluderar flygverksamheter.

[K5]2 §  Om en verksamhetsutövare inte har gett in en verifierad rapport enligt 1 §, ska tillsynsmyndigheten besluta hur stora utsläppen av växthusgaser ska anses ha varit under det närmast föregående kalenderåret. Beslutet ska grundas på en uppskattning av vad som framstår som skäligt med hänsyn till det som framkommit i ärendet om verksamhetens art och omfattning. Beslutet får meddelas tidigast den 1 maj året efter det kalenderår som uppskattningen avser.

[S2]Tillsynsmyndigheten ska innan den beslutar ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Lag (2009:1324).

2 a § Ny beteckning 2 § genom lag (2009:685).

[K5]3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. övervakning och rapportering, och
 2. de krav som ska ställas på den kontrollör som ska utföra verifieringen enligt 1 § 2 och de uppgifter som kontrollören ska utföra. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Bemyndigandet i 5 kap. 4 § har flyttas till 5 kap 3 §.

4 § Har upphävts genom lag (2009:685).

Överlämnande av utsläppsrätter

[K6]1 §  För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret. Överlämnandet får inte med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ske senare än den 30 april. I artikel 67 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för överlämnande.

[S2]Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft, ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta beslut.

[S3]Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafens första stycke ändras endast så att hänvisningen till artiklarna 46–48 i den upphävda registerförordningen (EU) nr 920/2010 ersätts med hänvisning till artikel 67 i den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013. I artiklarna 46–48 reglerades förfarandet för överlämnandet av utsläppsrätter (artikel 46), certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter (artikel 48) samt överlämnande av utsläppsrätter på uppmaning av behörig myndighet (artikel 47). Artiklarna 47 och ...

Prop. 2008/09:147: Första stycket har ändrats för att inkludera flygverksamheter. I andra stycket ändras paragrafhänvisningen till 5 kap. 2 §.

 • NJA 2014 s. 79:En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av en EU-bestämmelse endast om tillämpningen i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och otvetydig kränkning av Europakonventionen.

[K6]1 a §  Vid ett överlämnande enligt 1 § som avser en anläggning får verksamhetsutövaren inte tillgodoräkna sig utsläppsrätter som har utfärdats för en flygverksamhet. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Paragrafen är ny. Hindret mot att använda utsläppsrätter som har utfärdats för en flygverksamhet gäller oavsett om det är en sådan flygverksamhet som omfattas av de svenska reglerna eller en sådan verksamhet som omfattas av motsvarande regler i ett annat EU-land. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.6.

[K6]1 b §  Skyldigheten att överlämna utsläppsrätter enligt 1 § gäller inte om en kontrollör enligt 5 kap. 1 § 2 har verifierat att utsläpp är avskilda och transporterade till en anläggning för sådan geologisk lagring av koldioxid som kräver tillstånd enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. Lag (2012:906).

Prop. 2012/13:17: Paragrafen är ny.

Enligt 6 kap. 1 § ska verksamhetsutövare för varje anläggning överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen eller flygverksamheten. Den nya paragrafen innebär att skyldigheten att överlämna utsläppsrätter inte ska gälla om en kontrollör har verifierat att utsläpp är avskilda och transporterade till en anläggning för sådan geologisk lagring av koldioxid som kräver tillstånd enligt föreskrifter som regeringen har ...

Borttagande och annullering

[K6]2 §  I artiklarna 68 och 69 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen ändras endast så att hänvisningen till artiklarna 49 och 50 i den upphävda registerförordningen (EU) nr 920/2010 ersätts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013 (artiklarna 68 och 69).

Den enda skillnaden mellan den nya och upphävda registerförordningen är att artikel 49.3 i den upphävda registerförordningen har tagits bort. Artikel 49.3 har aldrig varit relevant för svensk del eftersom den artikeln endast berörde ...

[K6]3 §  En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

[S2]En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt artiklarna 68 och 69 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen ändras endast så att hänvisningen i andra stycket till artiklarna 49 och 50 i den upphävda registerförordningen (EU) nr 920/2010 ersätts med en hänvisning till motsvarande bestämmelser i den nya registerförordningen (EU) nr 389/2013 (artiklarna 68 och 69).

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 6.

Hinder för överlåtelse

[K6]4 §  Kontoföringsmyndigheten ska se till att en verksamhetsutövare, som under ett visst år inte har uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna en verifierad rapport beträffande utsläppen under det föregående året, inte kan överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge det inte finns en verifierad rapport eller ett lagakraftvunnet beslut enligt 5 kap. 2 § första stycket. Lag (2009:685).

Prop. 2008/09:147: Eftersom 5 kap. 2 a § ska betecknas 5 kap. 2 § ändras hänvisningen i paragrafen.

[K7]1 §  Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att denna lag och EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs samt tillsyn över att föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och EU-förordningarna följs. Lag (2012:344).

Prop. 2011/12:143: Paragrafen kompletteras så att tillsynsområdet även omfattar tillsyn över att EU-förordningar om handel med utsläppsrätter följs. Det blir också tydligt att tillsynen kan fördelas på flera myndigheter. Ändringen innebär

även att såväl föreskrifter som har meddelats med stöd av normgivningsbemyndiganden i lagen som verkställighetsföreskrifter och föreskrifter ...

[K7]2 §  Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. En begäran får förenas med vite.

[K7]3 §  Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att trygga efterlevnaden av de föreskrifter som omfattas av tillsynen. Ett föreläggande får förenas med vite.

[K7]4 §  Tillsynsmyndigheten skall på begäran få tillträde till anläggningar som avses i denna lag samt till lokaler och områden som hör till sådana anläggningar i den utsträckning det behövs för tillsynen. Denna rätt omfattar inte bostäder.

[S2]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

[K7]5 §  Om det finns anledning att anta att den som omfattas av tillsynen har begått brott, får denne inte föreläggas vid vite att medverka i utredning av en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

6 § Har upphävts genom lag (2017:692).

[K7]7 §  En tillsynsmyndighet får bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Lag (2012:344).

Prop. 2011/12:143: Paragrafen är ny. Genom paragrafen ges tillsynsmyndigheten möjlighet att förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om de överklagas (verkställighetsförordnande). Det är tillsynsmyndigheten som bestämmer i vilka fall beslutet ska gälla omedelbart.

[K7]8 §  En tillsynsmyndighet ska anmäla en överträdelse av denna lag till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet, om det finns misstanke om brott. Lag (2017:692).

Prop. 2011/12:143: Paragrafen är ny. Tillsynsmyndigheten är skyldig att, som ett led i tillsynen, anmäla de överträdelser av lagen som är straffbelagda till polis- eller åklagarmyndigheten. Detsamma gäller i fråga om överträdelser av EU-förordningar om handel med utsläppsrätter. Straffbestämmelser som avser överträdelser av EU-förordningar finns i 8 kap.

Tillsynsmyndigheten ska inte själv göra någon bedömning av om överträdelsen kan föranleda fällande dom eller om det är ett ringa brott utan anmäla ...

Prop. 2014/15:94: Paragrafen reglerar en tillsynsmyndighets skyldighet att anmäla misstanke om brott mot lagens bestämmelser.

Ändringen, som endast består i att ordet polis- ersätts med Polismyndigheten och en språklig justering, behandlas i avsnitt 8.6. Anmälan kan således, förutom till Polismyndigheten, fortfarande ges in till Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten. ...

[K7]9 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att avgift för tillsyn enligt denna lag ska tas ut av den som är föremål för tillsyn, samt föreskrifter om sådana avgifter. Lag (2012:344).

Prop. 2011/12:143: Paragrafen är ny. Genom paragrafen bemyndigas regeringen meddela föreskrifter om rätt för en tillsynsmyndighet att för sin tillsyn enligt lagen ta ut avgift från den som är föremål för tillsynen. Paragrafen har utformats i linje med det som Lagrådet har anfört.

10 § Har upphävts genom lag (2017:692).
11 § Har upphävts genom lag (2017:692).

8 kap. Straff, förverkande, andra sanktioner och skadestånd

Prop. 2017/18:133: Rubriken närmast efter 8 a § ändras för att tydliggöra att bestämmelserna om skadestånd i 8 kap. avser skadestånd vid felregistrering.

En paragraf, 8 kap. 11 §, med hänvisning till bestämmelser om skadestånd i personuppgiftslagen tas bort. Bestämmelser om en registrerads rätt till ersättning vid överträdelser av dataskyddsförordningen och rätt till ersättning vid överträdelser av dataskyddslagen och ...

Straff och förverkande

[K8]1 §  Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. driver en verksamhet som medför utsläpp av växthusgaser utan att verksamheten omfattas av ett tillstånd eller en godkänd övervakningsplan enligt det som krävs i denna lag eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av lagen,
 2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. som skulle kunna föranleda att tillstånd ges på felaktiga grunder,
 3. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i en rapport enligt 5 kap. 1 §,
 4. underlåter att göra anmälan i de fall anmälningsskyldighet föreligger enligt 2 kap. 8 §, eller
 5. lämnar oriktig eller uppenbart vilseledande uppgift i en ansökan om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 § och därigenom skulle kunna föranleda att ett för stort antal utsläppsrätter tilldelas.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: I första stycket första punkten ersätts uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EU-rättsakter som reglerar handelssystemet.

Andra stycket innehåller en språklig justering.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 9.

Prop. 2008/09:147: Ändringen i första punkten innebär att straffansvaret även omfattar drift av en flygverksamhet utan att ha en godkänd övervaknings- och rapporteringsplan.

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan det bli aktuellt att vid straffmätningen beakta att ett verksamhetsförbud har meddelats.

1 a § Har upphävts genom lag (2017:692).
1 b § Har upphävts genom lag (2017:692).
1 c § Har upphävts genom lag (2017:692).
1 d § Har upphävts genom lag (2017:692).
1 e § Har upphävts genom lag (2017:692).
1 f § Har upphävts genom lag (2017:692).

[K8]2 §  Till ansvar enligt denna lag döms inte om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.

[K8]3 §  Den som överträtt ett vitesföreläggande får inte dömas till ansvar enligt denna lag för den gärning som omfattas av föreläggandet.

[K8]4 §  Om det inte är uppenbart oskäligt skall utbyte av brott enligt denna lag förklaras förverkat.

Andra sanktioner

[K8]5 §  Tillsynsmyndigheten skall besluta om att offentliggöra namnen på de verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 §.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet vid offentliggörandet.

[K8]5 a §  En verksamhetsutövare som inte senast den 31 mars har gett in en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § skall, om det inte är uppenbart oskäligt, betala en förseningsavgift på 20 000 kronor till staten. Lag (2006:643).

[K8]5 b §  En verksamhetsutövare som inte har lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift senast den 15 januari kalenderåret efter det att ändringarna har genomförts ska, om den uteblivna informationen har betydelse för tilldelningen av utsläppsrätter, betala en förseningsavgift på 50 000 kronor till staten. Avgift ska inte tas ut om det är uppenbart oskäligt. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen är ny. Den innebär att en verksamhetsutövare som inte har lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift senast den 15 januari kalenderåret efter det att ändringarna har genomförts ska, om den uteblivna informationen har betydelse för tilldelningen av utsläppsrätter, betala en förseningsavgift på 50 000 kronor till staten. Att inte lämna information om hela minskningen innebär utebliven information beträffande den del av minskningen ...

[K8]6 §  En verksamhetsutövare som inte har överlämnat tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 § ska betala en avgift till staten i förhållande till de utsläpp för vilka utsläppsrätter inte överlämnats.

[S2]Avgiften ska uppgå till ett belopp som den 1 maj det år då utsläppsrätterna skulle ha överlämnats motsvarar 100 euro per ton koldioxid eller koldioxidekvivalent. Om det av en omräkning med hänsyn till förändringar i det allmänna prisläget jämfört med prisläget 2013 följer att det omräknade beloppet överstiger 100 euro, ska avgiften uppgå till det högre beloppet. Förändringen ska beräknas enligt det europeiska konsumentprisindex som Europeiska kommissionen årligen tillkännager. Lag (2009:1324).

 • MÖD 2010:41:Avgift enligt lagen om handel med utsläppsrätter ----- Skäl att jämka påförd avgift enligt 8 kap. 6 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter har i visst fall inte ansetts föreligga.
 • NJA 2014 s. 79:En svensk domstol kan frångå vad som följer av EU-domstolens tolkning av en EU-bestämmelse endast om tillämpningen i det enskilda fallet annars skulle utgöra en allvarlig och otvetydig kränkning av Europakonventionen.

[K8]7 §  En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter, när denne ska överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret. Lag (2011:1103).

[K8]8 §  Frågor om uttagande av avgift enligt 5 a, 5 b eller 6 § prövas av tillsynsmyndigheten. Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Ändringen innebär att det är tillsynsmyndigheten, dvs. Naturvårdverket, som beslutar om den förseningsavgift som avses i 5 b §.

De allmänna övervägandena redovisas i avsnitt 7.

[K8]8 a §  Om en verksamhetsutövare driver en flygverksamhet utan att följa bestämmelserna om godkänd övervakningsplan i 2 kap. 14 §, rapportering i 5 kap. 1 § eller överlämnande av utsläppsrätter i 6 kap. 1 §, och de tillsynsåtgärder som har vidtagits inte lett till rättelse, ska tillsynsmyndigheten upprätta ett förslag till begäran om verksamhetsförbud. Förslaget ska överlämnas till regeringen för prövning av om en sådan begäran ska lämnas till Europeiska kommissionen.

[S2]Bestämmelser om verkställighet av Europeiska kommissionens beslut om verksamhetsförbud finns i 11 kap. 2 a § luftfartslagen (2010:500). Lag (2015:367).

Prop. 2014/15:70: Paragrafen reglerar frågan om verksamhetsförbud för flygverksamheter.

I första stycket ersätts uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EU-rättsakter som reglerar handelssystemet. Vidare görs det ett tillägg för att tydliggöra att det är EU-kommissionen som fattar eventuella beslut om verksamhetsförbud och att regeringens prövning endast avser frågan om en begäran om verksamhetsförbud ska ...

Prop. 2008/09:147: Paragrafen är ny. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.8.

Skadestånd vid felregistrering

9 § Har upphävts genom lag (2011:1103).

[K8]10 §  Den som lider skada till följd av ett fel som rättas enligt 4 kap. 19 § första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.

[S2]Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit. Lag (2011:1103).

11 § Har upphävts genom lag (2018:313).

[K8]12 §  Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2011:1103).

[K9]1 §  Följande beslut får överklagas till mark- och miljödomstol:

 1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,
 2. beslut om godkännande av en övervakningsplan enligt 2 kap. 14 §,
 3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,
 4. beslut om avvisning enligt 4 kap.7 eller 8 §,
 5. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,
 6. beslut om att avslå ansökan om att öppna ett konto enligt artikel 22 i registerförordningen,
 7. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 24.5 i registerförordningen,
 8. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 25.3 i registerförordningen,
 9. beslut enligt artikel 34.2 eller 34.4 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto eller kontoföringsmyndighetens beslut att avslå begäran om omprövning enligt artikel 34.6 i samma förordning,
 10. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,
 11. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,
 12. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,
 13. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,
 14. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,
 15. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap.5 a eller 5 b §, och
 16. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §. Lag (2017:692).

Prop. 2014/15:70: I paragrafen anges vilka beslut som får överklagas hos mark- och miljödomstol.

I andra punkten ersätts uttrycket övervaknings- och rapporteringsplan med ordet övervakningsplan för att bättre överensstämma med terminologin i de EU-rättsakter som reglerar handelssystemet.

Den nuvarande fjärde punkten utgår eftersom det inte längre är möjligt att korrigera tilldelningsbeslut för nya deltagare vid försenad driftstart enligt 4 kap. 4 §. Med anledning ...

Prop. 2011/12:143: Paragrafen reglerar hur beslut fattade med stöd av lagen om handel med utsläppsrätter överklagas. Ändringarna i punkterna 9 och 10 är följdändringar med anledning av den nya 9 kap. 1 a § och införs i syfte att se till att även de beslut som avser tillsyn över att artiklarna 37–42 i auktioneringsförordningen följs och förenats med vite ska överklagas till allmän förvaltningsdomstol och inte mark- och miljödomstol. I övrigt görs en språklig ändring i paragrafens ingress.

Prop. 2008/09:147: Genom ändringen blir det möjligt att överklaga ett beslut om godkännande av övervaknings- och rapporteringsplan.

1 a § Har upphävts genom lag (2017:692).

[K9]2 §  Bestämmelser om överklagande av mark- och miljödomstolens domar och beslut finns i 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar. Lag (2010:941).

[K9]3 §  Tillsynsmyndigheten får överklaga tillståndsmyndighetens beslut enligt denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen. Lag (2009:1324).

[K9]4 §  Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[K9]5 §  Beslut i frågor om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 § gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet.

[S2]Offentliggörandet får dock ske tidigast när tiden för överklagande av myndighetens beslut löpt ut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Genom lagen upphävs lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.
 2. Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. kommit in till tillståndsmyndigheten men ärendet inte avgjorts före den 1 januari 2005, får tillståndsmyndigheten besluta att utsläpp av koldioxid tills vidare får ske trots att tillståndsfrågan inte slutligt har avgjorts. Ett sådant beslut skall förenas med villkor om rapportering av utsläpp och om överlämnande av utsläppsrätter.
 3. Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna lag skall handläggas och bedömas enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid.
 4. Tillstånd, villkor, dispenser, förelägganden och övriga beslut som har meddelats enligt lagen (2004:656) om utsläpp av koldioxid eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av den lagen skall anses meddelade enligt motsvarande bestämmelser i denna lag eller föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. Lag (2006:643).
Förarbeten
Rskr. 2004/05:43, Prop. 2004/05:18, Bet. 2004/05:MJU5
CELEX-nr
32003L0087
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:643) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Bestämmelsen i 2 kap. 2 § tredje stycket i dess lydelse före den 1 juli 2006 skall gälla i fråga om dispens från tillståndsplikten under handelsperioden 2005-2007.
 3. Bestämmelsen i 2 kap. 6 § andra stycket i dess lydelse före den 1 juli 2006 skall tillämpas om en verksamhetsutövare senast den 30 juni 2006 ansöker om tillstånd enligt 2 kap. 4 § eller om en verksamhetsutövare senast den 31 december 2007 anmäler en förändring av en anläggning eller en ny verksamhetsutövare enligt 2 kap. 8 § och ett nytt tillstånd behövs för samma del av anläggningen som i ett gällande tillstånd.
 4. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § i dess lydelse före den 1 juli 2006 gäller i fråga om tilldelning till en tillståndspliktig anläggning för handelsperioden 2005-2007.
 5. Om en verifierad rapport som enligt 5 kap. 1 § skulle ha getts in senast den 31 mars 2006 ännu inte har getts in senast den 30 juni 2006 gäller bestämmelserna i 5 kap. 2 a § och 6 kap. 1 § andra stycket.
 6. Bestämmelserna i 8 kap. 5 a § tillämpas första gången för den rapport som skall lämnas senast den 31 mars 2007.
 7. Äldre bestämmelser om överklagande och prövningstillstånd gäller för domar och beslut som har meddelats före den 1 juli 2006 eller som en allmän förvaltningsdomstol meddelar efter den 30 juni 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:343, Prop. 2005/06:184, Bet. 2005/06:MJU15
Omfattning
upph. 3 kap 2 §, 9 kap 3 §; nuvarande 3 kap 1 §, betecknas 3 kap 2 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, den nya 3 kap 2 §, 3 kap 3, 4, 6 §§, 4 kap 1, 2, 9, 12, 14, 15, 16 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 8 §§, 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap, rubr. närmast före 3 kap 1§ sätts närmast före den nya 3 kap 2 §; nya 1 kap 3 §, 3 kap 1 §, 5 kap 2 a §, 8 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 1 §, övergångsbest. p 4
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 2 kap.13 och 14 §§ och 5 kap. 1 § och i övrigt den 1 augusti 2009.
 2. För en handelsperiod som inträffar före 2013 ska bestämmelserna om flygverksamhet i 2 kap. 16 §, 3 kap.1 och 4 a §§, 6 kap.1 och 1 a §§, 8 kap.1 och 8 a §§ och 9 kap. 1 § tillämpas endast för handel under 2012.
 3. Om en ansökan om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan för en flygverksamhet har kommit in till tillsynsmyndigheten men ärendet inte slutligt avgjorts före den 1 januari 2010, får myndigheten besluta att utsläpp av koldioxid från flygverksamheten tills vidare får ske trots att frågan om godkännande inte slutligt avgjorts. Ett sådant beslut ska förenas med villkor om rapportering av utsläpp och beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.
 4. I frågor om utsläpp av koldioxid från anläggningar som sker före utgången av 2012 ska 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse tillämpas. Lag (2009:1325).
Förarbeten
Rskr. 2008/09:254, Prop. 2008/09:147, Bet. 2008/09:MJU26
Omfattning
upph. 3 kap. 7 §, 5 kap. 2, 4 §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 §; nuvarande 5 kap. 2 a § betecknas 5 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 6 §§, 4 kap. 20 §, 5 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 1, 10 §§, 9 kap. 1 §, rubr. till 2 kap., rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nya 1 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 4 §§, 2 kap. 12, 13, 14, 15, 16 §§, 3 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a §, 8 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 12, 16 §§
CELEX-nr
32008R1008
Ikraftträder
2009-08-01

Lag (2009:1324) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 i fråga om 2 kap. 9 a §, och 8 kap. 6 § och i övrigt den 1 januari 2010.
 2. I frågor om utsläpp av koldioxid som sker före utgången av 2012 och tillstånd till sådana utsläpp samt utfärdande av utsläppsrätter för sådana utsläpp ska 1 kap.1, 2 b och 2 d §§, 2 kap.1, 39 och 10 §§, 3 kap.24 och 5 §§, 4 kap. 3 § och 8 kap. 1 § i deras äldre lydelse tillämpas.
 3. Trots det som sägs i 2 ska bestämmelsen i 4 kap. 3 § om utfärdande av utsläppsrätter i fråga om flygverksamhet tillämpas från och med den 1 januari 2012.
 4. För ett tillstånd som getts före 2013, ska 2 kap. 9 a § tillämpas så att tillsynsmyndigheten senast den 1 januari 2017 ska ha sett över villkoren i tillståndet och, om villkoren inte är tillfredsställande, förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om en ändring av villkoren eller ett nytt tillstånd.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:90, Prop. 2009/10:28
Omfattning
upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 2 b, 2 d §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap. 3, 20 §§, 5 kap. 2 §, 8 kap. 1, 6 §§, rubr. till 2, 3, 5 kap., rubr. närmast före 3 kap. 2 §, nya 2 kap. 9 a §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 a §
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1325) om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:90, Prop. 2009/10:28
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §; ny p 4 övergångsbest. till 2009:685

Lag (2010:941) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2009/10:364, Prop. 2009/10:215, Bet. 2009/10:JuU27
Omfattning
ändr. 9 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Lag (2011:794) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 5 kap. 1 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag regeringen bestämmer.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:12, Prop. 2010/11:151, Bet. 2011/12:MJU4
Omfattning
upph. 4 kap. 6, 12, 13 §§, 8 kap. 9 §, rubr. närmast före 4 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 2, 2 e §§, 2 kap. 14 §, 4 kap. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 7, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §, 6 kap. 2 §; nya 4 kap. 6, 20 a §§
CELEX-nr
32010R0920
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:344) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:238, Prop. 2011/12:143, Bet. 2011/12:FiU47
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1 §; nya 7 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 9 kap. 1 a §
CELEX-nr
32010R1031
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:345) om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2011/12:238, Prop. 2011/12:143, Bet. 2011/12:FiU47
Omfattning
ändr. 9 kap. 1 § i 2011:1103

Förordning (2012:507) om ikraftträdande av lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ikrafttr. av 2011:1103 vad avser 1 kap. 2 e §, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 a §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 7, 9, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 2 §

Lag (2012:906) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2012/13:55, Prop. 2012/13:17, Bet. 2012/13:MJU4
Omfattning
ny 6 kap. 1 b §
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2013-01-07

Lag (2014:79) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2013/14:149, Prop. 2013/14:39, Bet. 2013/14:MJU15
Omfattning
ändr. 2 kap. 16 §
Ikraftträder
2014-03-25

Lag (2015:367) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2014/15:203, Prop. 2014/15:70, Bet. 2014/15:MJU14
Omfattning
upph. 4 kap. 4, 10 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 d, 2 e, 2 f §§, 2 kap. 13, 14, 15 §§, 3 kap. 4 a §, 4 kap. 1, 2, 6, 8, 19, 20, 20 a §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 8, 8 a §§, 9 kap. 1 §; nya 3 kap. 4 b §, 4 kap. 4 §, 8 kap. 5 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:441) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 7 kap. 8 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2016:59) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; utfärdad den 4 februari 2016.

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:569) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2015/16:253, Prop. 2015/16:72, Bet. 2015/16:TU18
Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:1312) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; utfärdad den 20 december 2016.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 a, 1 c, 1 d §§
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:692) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
upph. 7 kap. 6, 10, 11 §§, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 9 kap. 1 a §; ändr. 7 kap. 8 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2018:313) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 8 kap. 11 §; ändr. 4 kap. 15, 19 §§, rubr. närmast efter 8 kap. 8 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2019:917) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 4 kap. 16 §
Ikraftträder
2020-01-01

Ändring, SFS 2020:1173

Omfattning
upph.