Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-03-20
Ändring införd
SFS 2014:144 i lydelse enligt SFS 2022:732
Ikraft
2014-04-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-07-01

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för frivilligt anordnande av hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever.

[S2]Syftet med statsbidraget är dels att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, dels att bidra till en ökad likvärdighet.

[S3]Statsbidrag lämnas för ett år i sänder i mån av tillgång på medel. Förordning (2016:122).

Förutsättningar för statsbidrag

Statsbidrag till huvudmän inom skolväsendet

/Upphör att gälla U: 2022-08-01/

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola.

/Träder i kraft I: 2022-08-01/

2 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den som är huvudman för grundsärskola, sameskola eller specialskola. Förordning (2022:732).

/Upphör att gälla U: 2022-08-01/

3 §  Statsbidrag får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Förordning (2016:122).

/Träder i kraft I: 2022-08-01/

3 §  Statsbidrag får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till elever i grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Förordning (2022:732).

4 §  För den hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid som ansökan om statsbidrag avser ska huvudmannen använda lämplig personal inom den egna organisationen. Om huvudmannen anordnar denna hjälp i samarbete med en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete, får dessutom den ideella föreningens bemanning användas. Förordning (2017:163).

Statsbidrag till organisationer

5 §  Statsbidrag enligt denna förordning får även lämnas till en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Med en sådan förening avses en organisation som

 1. saknar vinstsyfte och inte är huvudman inom skolväsendet,
 2. är demokratiskt uppbyggd och erbjuder insyn i verksamheten,
 3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet, förbud mot diskriminering och respekt för alla människors lika värde och rättigheter,
 4. har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt, och
 5. helt eller delvis är inriktad mot att hjälpa elever med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Förordning (2016:122).

6 §  Statsbidrag till sådana organisationer som avses i 5 § får lämnas för kostnader för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid till den som är elev enligt 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

[S2]Bidrag får inte lämnas till sådana organisationer som avses i första stycket om de har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller försatta i konkurs. Förordning (2017:163).

Fördelning av statsbidrag

7 §  Statens skolverk ska fördela statsbidraget till de sökande huvudmän inom skolväsendet som uppfyller förutsättningarna för att få bidrag.

[S2]Vid fördelning enligt första stycket får bidrag lämnas med högst 1 000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten. Skolverket får lämna bidrag med ett högre belopp om det finns särskilda skäl med hänsyn till antalet elever i verksamheten eller om huvudmannen har extra kostnader för verksamheten eftersom huvudmannen samarbetar med en ideell förening som arbetar med att ge hjälp med läxor eller annat skolarbete. Skolverket ska vid fördelningen prioritera huvudmän för skolor med låga studieresultat.

[S3]Skolverket ska även fördela bidrag till sådana organisationer som uppfyller förutsättningarna för att få bidrag enligt 5 och 6 §§. Förordning (2016:122).

Ansökan och beslut om statsbidrag

8 §  Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

[S2]I ansökan om bidrag ska huvudmannen beskriva hur den verksamhet som ansökan avser ska bedrivas, vilka mål som sätts upp för verksamheten för att syftet med bidraget ska uppnås och hur verksamheten ska följas upp. Den ideella föreningen ska beskriva hur den verksamhet som ansökan avser ska bedrivas.

[S3]Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet. Förordning (2016:122).

Redovisning

9 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att redovisa för Statens skolverk hur medlen har använts och lämna de uppgifter som Statens skolverk begär.

[S2]Om den som har tagit emot bidraget är en sådan organisation som anges i 5 § ska en revisor granska den ekonomiska redovisningen och redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som bifogas redovisningen. Om det bidrag som tagits emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken, ska detta göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

Återbetalning och återkrav

10 §  Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. mottagaren inte lämnar sådana uppgifter som avses i 9 §, eller
 4. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

11 §  Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 10 §.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge återkrav helt eller delvis.

12 §  På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

[S2]Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndiganden

13 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om

 1. vilka kostnader som statsbidrag kan lämnas för,
 2. beräkning och fördelning av statsbidrag, och
 3. annan verkställighet av denna förordning.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

Ikraftträder
2014-04-15

Förordning (2016:122) om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 5 april 2016.
 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på statsbidrag som beviljas efter ikraftträdandet.
 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2016-04-05

Förordning (2017:163) om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

Omfattning
ändr. 4, 6 §§
Ikraftträder
2017-04-04

Förordning (2022:732) om ändring i förordningen (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2022-08-01