Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2014-12-11
Ändring införd
SFS 2014:1475
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 eller 17 d § lagen (1991:1047) om sjuklön ska tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ändringar

Lag (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

Förarbeten
Rskr. 2014/15:29, Prop. 2014/15:1, Bet. 2014/15:FiU1
Ikraftträder
2015-01-01