Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2014-01-23
Ändring införd
SFS 2014:35
Ikraft
2014-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till naturgaslagen (2005:403) om naturgasföretagens intäkter från överföring av naturgas, lagring av naturgas eller tillträde till en förgasningsanläggning.

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

3 §  Med anläggningstillgång avses i denna förordning

 1. en anläggning som används för överföring av naturgas,
 2. en anläggning som används för lagring av naturgas,
 3. en anläggning som används för förgasning av kondenserad naturgas, för kondensering av naturgas samt för import och lossning av kondenserad naturgas,
 4. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning som anges i 1–3, eller
 5. en anläggning med tillhörande system som används för mätning, beräkning och rapportering vid drift av en anläggning som anges i 1–3.

Intäkter från anslutning till naturgasledning och andra anläggningar

4 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur avdraget enligt 6 kap. 10 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska beräknas.

 • EIFS 2014:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

Skäliga kostnader

5 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vilka kostnader som naturgasföretagen kan påverka och vilket index som ska användas när kostnaderna räknas om med hänsyn till förändringar i prisläget.

 • EIFS 2014:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

Beräkning av en rimlig avkastning

Tillgångar som ingår i kapitalbasen

6 §  Om en anläggningstillgång börjar användas av naturgasföretaget under tillsynsperioden, ska tillgången ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som följer på den tidpunkt då tillgången börjar användas.

[S2]När en anläggningstillgång inte längre används, ska tillgången inte ingå i kapitalbasen från det halvårsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då tillgången slutat användas.

[S3]Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vilka tillgångar som ska ingå i kapitalbasen.

 • EIFS 2014:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

Värdering av anläggningstillgångar

Nuanskaffningsvärde

7 §  En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska åsättas ett nuanskaffningsvärde. Nuanskaffningsvärdet beräknas med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningstillgången när den ursprungligen togs i bruk med hänsyn tagen till förändringen i prisläget från den anskaffningstidpunkten.

8 §  Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde enligt 7 §, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstillgångens bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något bokfört värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället bestämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Förändring i prisläget

9 §  Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i prisläget anses svara mot ett kostnadsindex som beräknas för varje år. Indexet ska motsvara den årliga kostnadsutvecklingen för det material som använts och för det arbete som har utförts vid anläggningen av de tillgångar som ingår i kapitalbasen. Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur indexet ska beräknas.

 • EIFS 2014:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

Beräkning av kapitalförslitning

10 §  Vid beräkning av en rimlig avkastning ska den del av kapitalkostnaderna som motsvarar kapitalförslitning beräknas som en fast andel av nuanskaffningsvärdet. Den fasta andelen beräknas utifrån tillgångens ekonomiska livslängd.

[S2]Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om beräkningen enligt första stycket.

11 §  Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas i de fall åldersuppgifter saknas.

 • EIFS 2014:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skäliga kostnader och en rimlig avkastning vid beräkning av intäktsram för naturgasföretag

Dokumentation av tillgångar

12 §  Naturgasföretaget ska löpande dokumentera uppgifter om de anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

[S2]Av dokumentationen ska det framgå

 1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,
 2. var en anläggningstillgång är belägen,
 3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genomförts under tillsynsperioden,
 4. vilken metod naturgasföretaget har använt för att beräkna en tillgångs nuanskaffningsvärde,
 5. om naturgasföretaget äger tillgången eller har skaffat sig rådighet över tillgången på annat sätt, och
 6. om tillgången utgör reservmateriel i verksamheten.

13 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om dokumentation enligt 12 §.

 • EIFS 2014:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

Övriga bestämmelser

14 §  Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna in ett förslag till intäktsram och att lämna uppgifter enligt 6 kap. 7 § naturgaslagen (2005:403),
 2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning enligt 6 kap.13 eller 15 §naturgaslagen, och
 3. skyldigheten för ett naturgasföretag att lämna uppgifter enligt 6 kap. 24 § naturgaslagen.

 • EIFS 2014:5: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om naturgasföretagens förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

Ändringar

Förordning (2014:35) om fastställande av intäktsram på naturgasområdet

Ikraftträder
2014-03-01