lagen.nu

Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1189
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-02-16

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas. Begrepp och uttryck som används har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Förordning (2014:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

Skyldighet att lämna prov

2 § Skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas omfattar den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar

  • 1. vid Nationellt forensiskt centrum,
  • 2. vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper, och
  • 3. som lokal brottsplatsundersökare. Förordning (2014:1189).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

3 § Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

Första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid DNA-analyser.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka som är skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt denna paragraf. Förordning (2014:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

4 § Polismyndigheten beslutar om vilka som omfattas av skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 9 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas. Förordning (2014:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

Tillgången till personuppgifter

Sökning

5 § Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som är behöriga att göra sökningar i de register över DNA-profiler som regleras i 4 kap. polisdatalagen (2010:361). Förordning (2014:1189).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

Förfarandet vid överensstämmelser

6 § Av 4 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas framgår när DNA-profiler får jämföras med DNA-profiler i elimineringsdatabasen.

En uppgift om överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil får endast behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som har till uppgift att utreda kontamineringar vid DNA-analyser. Förordning (2014:1189).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

7 § Om en DNA-profil som har tagits fram under utredning av brott överensstämmer med en DNA-profil i elimineringsdatabasen, ska Nationellt forensiskt centrum lämna information om detta till den som har begärt DNA-analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem DNA-profilen avser får inte lämnas. Förordning (2014:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

Ytterligare föreskrifter

8 § Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som utför uppgifter enligt 5 och 6 §§. Förordning (2014:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

9 § Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2014:1189).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:1189

Ändringar och övergångsbestämmelser

2014:405

Tryckt format (PDF)

Departement
Justitiedepartementet L4
Ikraft
2014-07-01
SFS-nummer
2014:405

Förordning (2014:1189) om ändring i förordningen (2014:405) om elimineringsdatabasen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:1189
Rubrik
Förordning (2014:1189) om ändring i förordningen (2014:405) om elimineringsdatabasen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation