Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
SFS 2014:405 i lydelse enligt SFS 2018:1946
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-12-05

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas. Begrepp och uttryck som används har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Förordning (2014:1189).

Skyldighet att lämna prov

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

2 §  Skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas omfattar den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar

  1. vid Nationellt forensiskt centrum,
  2. vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper, och
  3. som lokal brottsplatsundersökare. Förordning (2014:1189).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

2 §  Skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas omfattar den som är anställd vid Polismyndigheten och arbetar

  1. vid Nationellt forensiskt centrum,
  2. vid myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper, och
  3. som lokal brottsplatsundersökare. Förordning (2018:1946).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

3 §  Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

[S2]Första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid DNA-analyser.

[S3]Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka som är skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt denna paragraf. Förordning (2014:1189).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

3 §  Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Nationellt forensiskt centrum eller myndighetens forensiska sektioner, enheter eller grupper skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas.

Första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid dna-analyser.

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka som är skyldiga att lämna prov för dna-analys enligt denna paragraf. Förordning (2018:1946).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

4 §  Polismyndigheten beslutar om vilka som omfattas av skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 9 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas. Förordning (2014:1189).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

4 §  Polismyndigheten beslutar om vilka som omfattas av skyldigheten att lämna prov för dna-analys enligt 9 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas. Förordning (2018:1946).

Tillgången till personuppgifter

Sökning

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

5 §  Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som är behöriga att göra sökningar i de register över DNA-profiler som regleras i 4 kap.polisdatalagen (2010:361). Förordning (2014:1189).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

5 §  Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som är behöriga att göra sökningar i de register över dna-profiler som regleras i 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Förordning (2018:1946).

Förfarandet vid överensstämmelser

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

6 §  Av 4 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas framgår när DNA-profiler får jämföras med DNA-profiler i elimineringsdatabasen.

[S2]En uppgift om överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil får endast behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som har till uppgift att utreda kontamineringar vid DNA-analyser. Förordning (2014:1189).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

6 §  Av 4 § lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas framgår det när dna-profiler får jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen.

En uppgift om överensstämmelse mellan en dna-profil i elimineringsdatabasen och en annan dna-profil får endast behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Nationellt forensiskt centrum som har till uppgift att utreda kontamineringar vid dna-analyser. Förordning (2018:1946).

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

7 §  Om en DNA-profil som har tagits fram under utredning av brott överensstämmer med en DNA-profil i elimineringsdatabasen, ska Nationellt forensiskt centrum lämna information om detta till den som har begärt DNA-analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem DNA-profilen avser får inte lämnas. Förordning (2014:1189).

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

7 §  Om en dna-profil som har tagits fram under utredning av brott överensstämmer med en dna-profil i elimineringsdatabasen, ska Nationellt forensiskt centrum lämna information om detta till den som har begärt dna-analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem dna-profilen avser får inte lämnas. Förordning (2018:1946).

Ytterligare föreskrifter

8 §  Polismyndigheten ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän som utför uppgifter enligt 5 och 6 §§. Förordning (2014:1189).

9 §  Polismyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2014:1189).

Ändringar

Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1189) om ändring i förordningen (2014:405) om elimineringsdatabasen

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1946) om ändring i förordningen (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2019-01-01