Inaktuell version

Förordning (2014:405) om elimineringsdatabasen

Version: 2014:405

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
SFS 2014
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande föreskrifter till lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen. Begrepp och uttryck som används har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Skyldighet att lämna prov

2 §  Skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen omfattar den som är anställd vid

  1. Statens kriminaltekniska laboratorium,
  2. en polismyndighet och har arbetsuppgifter vid myndighetens tekniska rotel, och
  3. en polismyndighet och har arbetsuppgifter som lokal brottsplatsundersökare.

3 §  Utöver de som anges i 2 § är även andra som regelbundet vistas i lokaler som tillhör Statens kriminaltekniska laboratorium eller polismyndigheternas tekniska rotlar skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt 8 § lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen.

[S2]Det som sägs i första stycket gäller också anställda hos tillverkare eller leverantörer av förbrukningsmaterial som används vid DNA-analyser.

[S3]Rikspolisstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om vilka som är skyldiga att lämna prov för DNA-analys enligt denna paragraf.

4 §  Statens kriminaltekniska laboratorium och polismyndigheterna beslutar om vilka som omfattas av skyldigheten att lämna prov för DNA-analys enligt 9 § lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen.

Tillgången till personuppgifter

Sökning

5 §  Sökning i elimineringsdatabasen får endast göras av särskilt angivna tjänstemän vid Statens kriminaltekniska laboratorium som är behöriga att göra sökningar i de register över DNA-profiler som regleras i 4 kap.polisdatalagen (2010:361).

Förfarandet vid överensstämmelser

6 §  Av 4 § lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen framgår när DNA-profiler får jämföras med DNA-profiler i elimineringsdatabasen.

[S2]En uppgift om överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil får endast behandlas av de särskilt angivna tjänstemän vid Statens kriminaltekniska laboratorium som har till uppgift att utreda kontamineringar vid DNA-analyser.

7 §  Om en DNA-profil som har tagits fram under utredning av brott överensstämmer med en DNA-profil i elimineringsdatabasen, ska Statens kriminaltekniska laboratorium lämna information om detta till den som har begärt DNA-analysen och till förundersökningsledaren. Uppgift om vem DNA-profilen avser får inte lämnas.

Ytterligare föreskrifter

8 §  Vid Rikspolisstyrelsen ska det löpande föras en förteckning över de tjänstemän som utför uppgifter enligt 5 och 6 §§.

9 §  Rikspolisstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1189) om ändring i förordningen (2014:405) om elimineringsdatabasen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2018:1946) om ändring i förordningen (2014:405) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraftträder
2019-01-01