Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-05-28
Ändring införd
SFS 2014:400 i lydelse enligt SFS 2018:1709
Ikraft
2014-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Ändamål

1 §  Polismyndigheten får föra ett register över dna-profiler i syfte att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten med dna-analyser (elimineringsdatabasen) i enlighet med denna lag.

[S2]Uppgifter i elimineringsdatabasen får endast behandlas för att upptäcka och utreda kontamineringar vid dna-analyser och hanteringen av dna-spår.

[S3]Begreppen dna-profil och dna-analys som används i lagen har samma betydelse som i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2018:1709).

Förhållandet till annan reglering

Innehåll

3 §  Elimineringsdatabasen får innehålla DNA-profiler från personer som anges i 8 och 9 §§ och som genom att komma i kontakt med material eller prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs riskerar att kontaminera dessa.

[S2]En DNA-profil som registreras i databasen får endast ge information om identitet och inte om personliga egenskaper.

[S3]Utöver DNA-profiler får elimineringsdatabasen innehålla uppgifter om vem DNA-profilen avser.

Behandling av uppgifter i databasen

4 §  En dna-profil som har tagits fram under utredning av brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person får vid ett tillfälle jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen. Jämförelsen ska göras innan jämförelse görs med andra dna-profiler i de dna-register som regleras i 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

[S2]En dna-profil från prov som har tagits med stöd av 28 kap.rättegångsbalken får vid ett tillfälle jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen. Om dna-profilen avser en misstänkt ska jämförelsen göras innan profilen läggs in i det utredningsregister eller det dna-register som regleras i 5 kap. lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

[S3]En dna-profil som har tagits fram för att kvalitetssäkra den forensiska verksamheten med dna-analyser och som inte hänför sig till brottsutredande verksamhet får jämföras med dna-profiler i elimineringsdatabasen. Lag (2018:1709).

Personuppgiftsansvar

5 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i elimineringsdatabasen. Lag (2014:600).

6 § Har upphävts genom lag (2018:1709).
7 § Har upphävts genom lag (2018:1709).

Provtagning

8 §  Anställda vid Polismyndigheten och andra som återkommande kan komma i kontakt med och därigenom riskerar att kontaminera material som används vid DNA-analys, prover som ska bli föremål för DNA-analys eller lokaler där sådana analyser utförs, är skyldiga att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov. Lag (2014:600).

9 §  För att få tillträde till en lokal där DNA-spår från brottsplatser hanteras eller förvaras är även den som inte omfattas av 8 § men som riskerar att kontaminera lokalen, prover som ska bli föremål för DNA-analys eller material som används för DNA-analys skyldig att lämna prov för DNA-analys i syfte att DNA-profilen ska registreras i elimineringsdatabasen. Provet tas i form av salivprov.

10 §  Ett prov för DNA-analys som har tagits med stöd av 8 eller 9 § får inte användas för något annat ändamål än det som provet togs för och ska förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Längsta tid för behandling

11 §  Uppgifter i elimineringsdatabasen får inte behandlas när de inte längre behövs för att utreda om en persons dna kan ha kontaminerat material, prover eller lokaler.

[S2]Uppgifter som rör anställda vid Polismyndigheten får inte behandlas längre än två år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten att lämna prov upphörde.

[S3]Uppgifter som har registrerats med stöd av 9 § får inte behandlas längre än ett år efter det att uppgifterna registrerades.

[S4]Uppgifter som rör andra än de som anges i andra och tredje styckena får inte behandlas längre än ett år efter det att det förhållande som grundade skyldigheten upphörde.

[S5]Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177) gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf. Lag (2018:1709).

Skadestånd

12 §  Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177) ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller föreskrifter som avses i 13 eller 14 §. Lag (2018:1709).

Ytterligare föreskrifter

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilka personalkategorier vid Polismyndigheten och vilka andra personkategorier enligt 8 § som är skyldiga att lämna prover för DNA-analys till elimineringsdatabasen. Lag (2014:600).

14 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om tillgången till elimineringsdatabasen och förfarandet vid överensstämmelser mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en annan DNA-profil.

15 § Har upphävts genom lag (2014:600).
16 § Har upphävts genom lag (2014:600).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
  2. En DNA-profil som har registrerats före den 1 juli 2014 i syfte att upptäcka och utreda kontamineringar vid DNA-analyser och hanteringen av DNA-spår får registreras i elimineringsdatabasen om den registrerade samtycker till det. De DNA-profiler som inte registreras i elimineringsdatabasen ska gallras senast den 1 januari 2015.
  3. DNA-profiler från anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium som registreras i elimineringsdatabasen får till och med den 31 december 2014 vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i spårregistret som regleras i 4 kap.polisdatalagen (2010:361). En överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en DNA-profil i spårregistret får inte utredas vidare.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:600) om ändring i lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
upph. 15, 16 §§, rubr. närmast före 15; ändr. författningsrubr., 1, 5, 6, 8, 11, 13 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2018:1709) om ändring i lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas

Förarbeten
Rskr. 2018/19:10, Prop. 2017/18:269, Bet. 2018/19:JuU3
Omfattning
upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 4, 11, 12 §§; rubr. närmast före 2, 11, 12 §§
Ikraftträder
2019-01-01