Upphävd författning

Polisdatalag (2010:361)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2010-05-20
Ändring införd
SFS 2010:361 i lydelse enligt SFS 2018:1188
Ikraft
2012-03-01
Upphäver
Polisdatalag (1998:622)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens syfte

[K1]1 §  Syftet med denna lag är att ge polisen möjlighet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagens tillämpningsområde

[K1]2 §  Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i

 1. brottsbekämpande verksamhet vid Polismyndigheten,
 2. brottsbekämpande verksamhet vid Säkerhetspolisen i den utsträckning som anges i detta kapitel och i 6 kap., och
 3. polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten.

[S2]Lagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: 2. brottsbekämpande verksamhet vid Säkerhetspolisen i den utsträckning som anges i detta kapitel och i 6 kap., och

3. polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Lagen gäller för sådan behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om

uppgifterna ...

Prop. 2009/10:85: I första stycket anges inledningsvis att lagen gäller vid ”behandling av personuppgifter”. Med personuppgifter avses detsamma som i 3 § personuppgiftslagen (1998:204), dvs. all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Också begreppet behandling har samma innebörd som i den paragrafen. Därmed avses således varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, ...

2 a § Ny beteckning 4 § genom lag (2014:597).
2 b § Ny beteckning 5 § genom lag (2014:597).

[K1]3 §  Denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter enligt

 1. vapenlagen (1996:67),
 2. lagen (1998:620) om belastningsregister,
 3. lagen (1998:621) om misstankeregister,
 4. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
 5. lagen (2006:444) om passagerarregister,
 6. lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister, eller
 7. lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Lag (2015:57).

Prop. 2013/14:254: Paragrafen reglerar förhållandet mellan lagen om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och polisdatalagen. Övervägandena finns i avsnitt 5.15.

För att undvika gränsdragningsproblem och att mer än en författning är tillämplig beträffande samma behandling av personuppgifter ska polisdatalagen ...

[K1]4 §  I lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som följer av internationella överenskommelser. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2017:500).

[K1]4 a §  I lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2018:1188).

[K1]5 §  I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 3. ett EU-organ, eller
 4. ett EU-informationssystem.

[S2]Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Lag (2014:597).

Lagens tillämpning på juridiska personer

[K1]6 §  Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

 1. 2 kap.79 §§ om ändamålen för behandlingen,
 2. 2 kap. 11 § om tillgången till personuppgifter,
 3. 2 kap.12 och 13 §§ om bevarande och gallring,
 4. 3 kap.13, 912, 14 och 15 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter,
 5. 4 kap.1820 §§ om behandling av personuppgifter i penningtvättsregister,
 6. 4 kap.21 och 22 §§ om behandling av personuppgifter i det internationella registret,
 7. 6 kap.13 §§ om ändamålen för behandlingen hos Säkerhetspolisen,
 8. 6 kap. 4 § 5 om tillgången till personuppgifter hos Säkerhetspolisen,
 9. 6 kap.6 och 7 §§ om bevarande och gallring hos Säkerhetspolisen, och
 10. 6 kap.8, 9 och 1214 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter hos Säkerhetspolisen. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: 9. 6 kap. 6 och 7 §§ om bevarande och gallring hos Säkerhetspolisen, och 10. 6 kap. 8, 9 och 12–14 §§ om gemensamt tillgängliga uppgifter hos Säkerhetspolisen.

I paragrafen anges i vilken utsträckning bestämmelser i lagen också ska tillämpas vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

Punkterna 1–6 är oförändrade.

I punkterna 7–10 ändras hänvisningarna, som en konsekvens av omnumreringen av det kapitel ...

Lagens uppbyggnad

[K1]7 §  I 2 kap. finns allmänna bestämmelser om behandling av personuppgifter.

[S2]För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller även 3 kap.

[S3]För personuppgifter som behandlas i register över DNA-profiler, fingeravtrycks- och signalementsregister, penningtvättsregister eller i det internationella registret, gäller 4 kap. i stället för 3 kap.

[S4]I 5 kap. finns bestämmelser om behandling av personuppgifter vid Polismyndigheten för forensiska ändamål. Vid sådan behandling gäller 5 kap. i stället för 2 kap. och 3 kap.

[S5]I 6 kap. finns bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i Säkerhetspolisens verksamhet. Vid sådan behandling gäller 6 kap. i stället för 2 kap. och 3 kap.Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: För personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga gäller även 3 kap.

För personuppgifter som behandlas i register över DNA-profiler, fingeravtrycks- och signalementsregister, penningtvättsregister eller i det internationella registret, gäller 4 kap. i stället för 3 kap.

I 5 kap. finns bestämmelser om behandling av personuppgifter vid Polismyndigheten för forensiska ändamål. Vid sådan behandling gäller 5 kap. i stället ...

Förhållandet till personuppgiftslagen

[K2]1 §  Om inte annat anges i 2 §, gäller denna lag i stället för personuppgiftslagen (1998:204).

[K2]2 §  När personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller följande bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204):

 1. 3 § om definitioner,
 2. 8 § om förhållandet till offentlighetsprincipen,
 3. 9 §, med undantag för första stycket i och tredje stycket, om grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter,
 4. 22 § om behandling av personnummer,
 5. 23 och 2527 §§ om information till den registrerade,
 6. 28 § om rättelse,
 7. 30 och 31 §§ samt 32 § första stycket om säkerheten vid behandling,
 8. 3335 §§ om överföring av personuppgifter till tredjeland,
 9. 3841 §§ om personuppgiftsombud m.m.,
 10. 42 § om upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar,
 11. 43 och 44 §§, 45 § första stycket och 47 § om tillsynsmyndighetens befogenheter,
 12. 48 § om skadestånd, och
 13. 51 § första stycket, 52 § första stycket och 53 § om överklagande.

[S2]Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, gäller inte 8 § andra stycket personuppgiftslagen.

[S3]Information enligt 23 § personuppgiftslagen behöver inte lämnas vid behandling som består av insamling av personuppgifter genom bilder eller ljud. Sådan information behöver inte heller lämnas om uppgifterna samlas in i samband med larm och det med hänsyn till omständigheterna inte finns tid att lämna informationen.

[S4]Förbud enligt 44 eller 45 § personuppgiftslagen får inte förenas med vite.

Definition av DNA-analys, DNA-profil och fingeravtryck

[K2]3 §  I denna lag avses med

DNA-analys:varje förfarande som kan användas för analys av deoxyribonukleinsyra i humant material,
DNA-profil:resultatet av en DNA-analys som presenteras i form av siffror eller bokstäver, och
fingeravtryck:fingeravtryck eller handavtryck.

Personuppgiftsansvar

[K2]4 §  Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför och den behandling som utförs i polisiär verksamhet vid Ekobrottsmyndigheten. Lag (2014:597).

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om personuppgiftsansvar. Frågan har behandlats i avsnitt 6.5.

[K2]5 §  Polismyndigheten ska utse ett eller flera personuppgiftsombud.

[S2]Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas. Lag (2014:597).

Tillsyn

[K2]6 §  Ytterligare bestämmelser om tillsyn finns i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller en erinran om den tillsyn som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska utöva över polisens personuppgiftsbehandling. Frågan har behandlats i avsnitt 17.2.

Ändamål

[K2]7 §  Personuppgifter får behandlas om det behövs för att

 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet,
 2. utreda eller beivra brott, eller
 3. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

[K2]8 §  Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

 1. brottsbekämpande verksamhet hos Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket,
 2. brottsbekämpande verksamhet hos utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation,
 3. sådan verksamhet hos Polismyndigheten som avser handräckningsuppdrag,
 4. annan verksamhet som Polismyndigheten ansvarar för, om det finns särskilda skäl att tillhandahålla informationen,
 5. verksamhet hos Kriminalvården för att förebygga brott och upprätthålla säkerheten,
 6. verksamhet hos Migrationsverket för att verket ska kunna kontrollera fingeravtryck som verket tagit enligt 9 kap. 8 § utlänningslagen (2005:716) mot det fingeravtrycks- och signalementsregister som Polismyndigheten för enligt 4 kap. 11 §, eller
 7. en myndighets verksamhet
  1. om det enligt lag eller förordning åligger Polismyndigheten att bistå myndigheten med viss uppgift, eller
  2. om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 7 § får även behandlas om det är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till andra.

[S3]Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter som behandlas enligt 7 § och som avser efterlysta personer och avlägsnanden ur landet får behandlas för att tillhandahålla information till vissa särskilt angivna myndigheter och att uppgifter som behandlas i en förundersökning får tillhandahållas konkursförvaltare.

[S4]I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 7 § även behandlas för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges i första–tredje styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2016:29).

[K2]9 §  Personuppgifter får behandlas om

 1. det är nödvändigt för diarieföring, eller
 2. uppgifterna har lämnats till Polismyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för handläggningen. Lag (2014:597).

Behandling av känsliga personuppgifter

[K2]10 §  Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

[S2]Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också behandlas med stöd av 9 §.

[S3]Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas på ett objektivt sätt med respekt för människovärdet.

Tillgången till personuppgifter

[K2]11 §  Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter.

Bevarande och gallring

[K2]12 §  Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av de i lagen angivna ändamålen. I följande bestämmelser anges hur länge uppgifter som behandlas automatiserat längst får bevaras:

 1. 13 § om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillgängliga,
 2. 3 kap.913 §§ om uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga,
 3. 3 kap.14 och 15 §§ om andra uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga än som anges i 2,
 4. 4 kap. 7 § om uppgifter i register över DNA-profiler,
 5. 4 kap.1416 §§ om uppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister,
 6. 4 kap. 20 § om uppgifter i penningtvättsregister,
 7. 4 kap. 22 § om uppgifter i det internationella registret, och
 8. 5 kap. 7 § om uppgifter om sådana uppslag som anges i 5 kap. 1 § första stycket 5.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om digital arkivering. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: 2. 3 kap. 9–13 §§ om uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga,

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller en generell bestämmelse om längsta tid för bevarande av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamheten och hänvisar till de övriga bestämmelser om bevarande och gallring som finns i lagen. Paragrafen har motiverats i avsnitt 14.1.

[K2]13 §  Personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts gemensamt tillgängliga eller behandlas i särskilda register enligt 4 kap. ska, om de behandlas i ett ärende, gallras senast ett år efter det att ärendet avslutades. Om de inte kan hänföras till ett ärende ska uppgifterna gallras senast ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången.

[S2]Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från första stycket, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldighet

[K2]14 §  Personuppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

[K2]15 §  Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter lämnas till

 1. Interpol eller Europol, eller till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott, eller
 2. utländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst.

[S2]Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller sekretessbrytande bestämmelser om utlämnande till utländska myndigheter och mellanfolkliga organisationer. Frågan har behandlats i avsnitt 13.3.

[K2]16 §  Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.

[S2]Första stycket gäller inte uppgifter som behandlas i särskilda register enligt 4 kap.Lag (2014:597).

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller en bestämmelse som bryter viss sekretess som annars skulle ha gällt gentemot andra brottsbekämpande myndigheter. Frågan har behandlats i avsnitt 13.2.

[K2]17 §  Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av uppgifter om huruvida personer förekommer i register över DNA-profiler som regleras i 4 kap., om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet. Lag (2014:597).

Prop. 2013/14:110: Paragrafen innehåller en bestämmelse som bryter viss sekretess som annars skulle ha gällt gentemot andra brottsbekämpande myndigheter.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller en bestämmelse som bryter viss sekretess som annars skulle ha gällt gentemot andra brottsbekämpande myndigheter. Frågan har behandlats i avsnitt 13.2.

[K2]18 §  Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som behandlas i fingeravtrycks- och signalementsregister enligt 4 kap.1117 §§, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet. Migrationsverket har motsvarande rätt att ta del av personuppgifter som behandlas i fingeravtrycks- och signalementsregistret, om verket behöver uppgifterna för kontroll av fingeravtryck som verket tagit. Lag (2016:29).

Prop. 2015/16:65: Paragrafen innehåller vissa sekretessbrytande bestämmelser. Övervägandena finns i avsnitt 6.10. Paragrafen kompletteras med en andra mening som innebär att Polismyndigheten kan lämna ut uppgifter ur fingeravtrycks- och signalementsregistret till Migrationsverket trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och <a href="https://lagen.nu/2009:400#K35P1" ...

[K2]19 §  Regeringen meddelar föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 1418 §§.

Bestämmelser om att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).uppgifter får lämnas ut finns även i

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

[K2]20 §  Enstaka personuppgifter får lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Regeringen meddelar föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut på sådant medium även i andra fall.

[K2]21 §  Utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den utsträckning som följer av denna lag.

[S2]Regeringen meddelar föreskrifter om att en utländsk myndighet, Europol eller en mellanfolklig organisation får medges direktåtkomst till personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet, om detta är nödvändigt för att fullgöra en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller om det följer av en EU-rättsakt.

[S3]Ytterligare bestämmelser om direktåtkomst finns i 3 kap. 8 §, 4 kap.10 och 17 §§ samt 6 kap. 11 a §. Lag (2018:50).

Prop. 2009/10:85: I första stycket görs klart att direktåtkomst bara får förekomma i den utsträckning som följer av denna lag. Det innebär bl.a. att det ska framgå av lagen om och i vilken utsträckning bestämmelser om direktåtkomst får meddelas på lägre normgivningsnivå.

[K3]1 §  Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i polisens brottsbekämpande verksamhet. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

[S2]Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap. 9 §.

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga

[K3]2 §  Följande personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga:

 1. Uppgifter som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet, om den misstänkta verksamheten
  1. innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver, eller
  2. sker systematiskt.
 2. Uppgifter som behövs för övervakningen av en person, om han eller hon
  1. kan antas komma att begå brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver, och
  2. är allvarligt kriminellt belastad eller kan antas utgöra ett hot mot andras personliga säkerhet.
 3. Uppgifter som förekommer i ett ärende om utredning eller beivrande av brott.
 4. Uppgifter som behövs för att fullgöra vad som följer av internationella åtaganden, om det krävs för att den aktuella förpliktelsen ska kunna fullgöras.
 5. Uppgifter som har rapporterats till Polismyndighetens ledningscentraler.

[S2]DNA-profiler får inte göras gemensamt tillgängliga. Att sådana uppgifter får behandlas i särskilda register följer av 4 kap.

[S3]Tillgången till uppgifter som görs gemensamt tillgängliga med stöd av första stycket 2 ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän som har till uppgift att arbeta med övervakningen. Information om att en person är föremål för övervakning får dock göras tillgänglig för andra. Lag (2014:597).

Särskilda upplysningar

[K3]3 §  Vid behandling enligt 1 § ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. Har uppgifterna gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 2 § första stycket 2 eller 5, ska detta särskilt framgå.

[K3]4 §  Om uppgifter, som behandlas enligt 1 §, direkt kan hänföras till en person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1, ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen inte är misstänkt.

[S2]Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta på grund av särskilda omständigheter är onödigt. Detsamma gäller uppgifter om personer som avses i 2 § första stycket 2.

Sökning

[K3]5 §  Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som sökbegrepp.

[S2]Första stycket hindrar inte att brottsrubriceringar eller uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

Prop. 2009/10:85: I första stycket föreskrivs ett förbud mot att använda känsliga personuppgifter (dvs. uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv) som sökbegrepp vid sökning i gemensamt tillgängliga uppgifter.

[K3]6 §  Vid sökning på namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får sådana uppgifter tas fram som anger att den sökta personen

 1. är anmäld för brott,
 2. är eller har varit misstänkt för brott,
 3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva sådan brottslig verksamhet som avses i 2 § första stycket 1,
 4. övervakas enligt 2 § första stycket 2,
 5. har anmält ett brott,
 6. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
 7. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har lämnat uppgifter eller yttrande,
 8. har gett in eller tillhandahållits en handling,
 9. är anmäld såsom försvunnen,
 10. har bedömts kunna komma att möta ett polisingripande med grovt våld, eller
 11. är efterlyst.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om begränsning av tillgången till sådana uppgifter som avses i första stycket.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller en allmän sökbegränsning vid sökning i gemensamt tillgängliga uppgifter på namn, personnummer eller liknande identitetsbeteckningar. Frågan har behandlats i avsnitt 11.3.

[K3]7 §  Bestämmelserna i 6 § gäller inte vid

 1. sökning i en viss handling eller i ett visst ärende, eller
 2. sökning i en uppgiftssamling som har skapats för att undersöka viss brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och som enbart de som arbetar i undersökningen har åtkomst till.

[S2]Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller vid sökning som utförs av särskilt angivna tjänstemän och som görs

 1. för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver eller för sådant ändamål som avses i 2 § första stycket 2, eller
 2. för att utreda brott för vilket är föreskrivet fängelse i fyra år eller däröver.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om under vilka förutsättningar sökning får äga rum med stöd av första och andra styckena.

[S4]Regeringen meddelar föreskrifter om ytterligare undantag från 6 §.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller fyra undantag från sökbegränsningsregeln i 6 §. Motiven till dessa undantag har redovisats i avsnitt 11.3.

Direktåtkomst

[K3]8 §  Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får medges direktåtkomst till personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet. Direktåtkomsten får endast avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

[S2]En myndighet som medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet. Lag (2014:597).

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om direktåtkomst. Frågor om direktåtkomst har behandlats i avsnitt 12.1 och 12.3. Innebörden av begreppet direktåtkomst redovisas i kommentaren till 2 kap. 21 §.

Bevarande av personuppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott

[K3]9 §  I 1012 §§ anges hur länge personuppgifter i vissa ärenden om utredning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillgängliga längst får bevaras i polisens brottsbekämpande verksamhet.

[K3]10 §  Om en brottsanmälan avskrivs på grund av att den påstådda gärningen inte utgör brott, får personuppgifterna i anmälan inte längre behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet. Om en brottsanmälan i annat fall inte har lett till förundersökning eller annan motsvarande utredning, får personuppgifterna inte behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet när åtal inte längre får väckas för brottet.

[K3]11 §  Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då domen, eller det beslut som meddelades med anledning av talan, vann laga kraft.

[S2]Om en förundersökning har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom åtal, får personuppgifterna i förundersökningen inte behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då åklagarens eller förundersökningsledarens beslut meddelades.

[S3]Första och andra styckena gäller även personuppgifter i andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken.

[K3]12 §  Regeringen meddelar föreskrifter om att vissa kategorier av personuppgifter får bevaras i polisens brottsbekämpande verksamhet under längre tid än vad som anges i 10 och 11 §§.

Prop. 2009/10:85: Av paragrafen framgår att regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kategorier av personuppgifter i en brottsanmälan, förundersökning eller annan utredning som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken får bevaras under längre tid än vad som anges i 10 och 11 §§. Frågan har behandlats i avsnitt 14.4.

[K3]13 §  Om en förundersökning mot en person har lagts ned, om åtal har lagts ned eller om frikännande dom, som har vunnit laga kraft, har meddelats, får personen inte vara sökbar som misstänkt.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller en bestämmelse om behandling av personuppgifter som rör brottsmisstankar efter det att en förundersökning har lagts ned, ett åtal har lagts ned eller en åtalad person har frikänts genom en lagakraftvunnen dom. Bestämmelsen har motiverats i avsnitt 14.4.

Bevarande och gallring av övriga personuppgifter

[K3]14 §  Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga enligt 2 § första stycket 1, 2, 4 eller 5 ska gallras enligt andra–sjätte styckena.

[S2]Uppgifter som kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som anges i 2 § första stycket 1 ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver ska dock gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då registreringen gjordes. Om en ny registrering beträffande personen görs före utgången av gallringsfristen, behöver de uppgifter som finns om personen inte gallras så länge någon av uppgifterna om honom eller henne får bevaras.

[S3]Uppgifter som har behandlats i samband med sådan övervakning som avses i 2 § första stycket 2 ska gallras senast tio år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes.

[S4]Uppgifter som har behandlats med stöd av 2 § första stycket 4 ska gallras senast ett år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

[S5]Uppgifter som har behandlats med stöd av 2 § första stycket 5 ska gallras senast ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades automatiserat första gången.

[S6]Den tid då en misstänkt eller övervakad person avtjänar ett fängelsestraff eller genomgår sluten ungdomsvård eller rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska inte räknas med vid beräkningen av de frister som anges i andra och tredje styckena.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller bestämmelser som, tillsammans med 15 §, reglerar gallring av andra gemensamt tillgängliga uppgifter än uppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott. Enligt första stycket ska vid gallring av nu aktuella uppgifter 14 och 15 §§ tillämpas i stället för bestämmelserna i 2 kap. 13 §. Bakgrunden till bestämmelserna har utvecklats i avsnitt 14.3. I <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:85#S14-1" ...

[K3]15 §  Regeringen meddelar föreskrifter om att vissa kategorier av personuppgifter får bevaras under längre tid än vad som anges i 14 §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från 14 §, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Register över DNA-profiler

Ändamål

[K4]1 §  Polismyndigheten får i den brottsbekämpande verksamheten föra register över DNA-profiler (DNA-registret, utredningsregistret och spårregistret) i enlighet med 210 §§. Dessa register får även föras för att underlätta identifiering av avlidna personer.

[S2]I lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas finns bestämmelser om elimineringsdatabasen. Lag (2014:597).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår vilka register över DNA-profiler som får föras.

DNA-registret

[K4]2 §  DNA-registret får innehålla DNA-profiler från prov som har tagits med stöd av 28 kap.rättegångsbalken och som avser personer som

 1. genom lagakraftvunnen dom har dömts till annan påföljd än böter, eller
 2. har godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig dom.

[K4]3 §  En DNA-profil som registreras får endast ge information om identitet och inte om personliga egenskaper.

[S2]Utöver DNA-profiler får DNA-registret innehålla uppgifter om vem analysen avser och i vilket ärende profilen har tagits fram samt brottskod.

Utredningsregistret

[K4]4 §  Utredningsregistret får innehålla DNA-profiler från prov som har tagits med stöd av 28 kap.rättegångsbalken och som avser personer som är skäligen misstänkta för brott på vilket fängelse kan följa.

[S2]Bestämmelserna i 3 § gäller också vid registrering i utredningsregistret.

Spårregistret

[K4]5 §  Spårregistret får innehålla DNA-profiler som har tagits fram under utredning av brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person. Utöver DNA-profiler får spårregistret innehålla upplysningar som visar i vilket ärende profilen har tagits fram och brottskod.

[K4]6 §  DNA-profiler i spårregistret får jämföras med DNA-profiler

 1. som inte kan hänföras till en identifierbar person,
 2. som finns i DNA-registret, eller
 3. som kan hänföras till en person som är skäligen misstänkt för brott.

[S2]DNA-profiler i spårregistret får också jämföras i andra fall om det är nödvändigt för att fullgöra en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller om det följer av en EU-rättsakt.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller bestämmelser som begränsar användningen av uppgifter i spårregistret, som enbart innehåller DNA-profiler från oidentifierade personer. Frågan har behandlats i avsnitt 15.2.

Gallring

[K4]7 §  Uppgifter i DNA-registret ska gallras senast när uppgifterna om den registrerade gallras ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

[S2]Uppgifter i utredningsregistret ska gallras senast när uppgifterna om den registrerade får föras in i DNA-registret eller när förundersökning eller åtal läggs ned, åtal ogillas, åtal bifalls men påföljden bestäms till enbart böter eller när den registrerade har godkänt ett strafföreläggande som avser enbart böter.

[S3]Uppgifter i spårregistret ska gallras senast trettio år efter registreringen. Sådana uppgifter ska dock gallras senast sjuttio år efter registreringen om uppgifterna hänför sig till utredningar om

 1. mord eller dråp enligt 3 kap.1 eller 2 §brottsbalken,
 2. folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse enligt 1, 2 eller 11 § lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
 3. terroristbrott enligt 3 §1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller
 4. försök till dessa brott. Lag (2014:409).

Prop. 2013/14:146: Ändringarna behandlas i avsnitt 17.2.

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller bestämmelser om gallring av uppgifter i de olika registren över DNA-profiler. Frågan har behandlats i avsnitt 15.2.

Prover för DNA-analys

[K4]8 §  Om det i samband med utredning av ett brott har tagits ett prov för DNA-analys, får provet inte användas för något annat ändamål än det som provet togs för.

[K4]9 §  Ett prov för DNA-analys som har tagits med stöd av 28 kap.rättegångsbalken, eller på begäran av en annan stat, ska förstöras senast sex månader efter det att provet togs.

Direktåtkomst

[K4]10 §  Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till register över DNA-profiler som regleras i detta kapitel.

[S2]En myndighet som medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet. Lag (2014:597).

Fingeravtrycks- och signalementsregister

Ändamål

[K4]11 §  Polismyndigheten får föra fingeravtrycks- och signalementsregister i enlighet med 1217 §§. Dessa register får även föras för att underlätta identifiering av okända personer. Lag (2014:597).

Innehåll

[K4]12 §  I fingeravtrycks- och signalementsregister får uppgifter behandlas om en person som

 1. är misstänkt eller dömd för brott och som har varit föremål för åtgärd enligt 28 kap. 14 § rättegångsbalken, eller
 2. har lämnat fingeravtryck enligt 19 § lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

[S2]Uppgifter om fingeravtryck som inte kan hänföras till en identifierbar person får behandlas om uppgiften kommit fram i en utredning om brott.

[S3]Uppgifter om fingeravtryck får även behandlas om det behövs för att fullgöra internationella åtaganden.

[S4]I fingeravtrycks- och signalementsregister får inte uppgifter behandlas som har lämnats av en person under femton år enligt 36 § första stycket 2 lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2014:597).

Prop. 2009/10:85: I första stycket har förtydligats att registren består av fingeravtryck och fotografier m.m. som tagits med stöd av 28 kap. 14 § rättegångsbalken

[K4]12 a §  Utöver vad som anges i 12 § får i fingeravtrycks- och signalementsregister uppgifter behandlas om en person som har dömts för brott i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och vars fingeravtrycks- eller signalementsuppgifter har överförts hit med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Sådana uppgifter får dock endast behandlas om det för motsvarande gärning i Sverige är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver och den som uppgifterna avser vid tidpunkten för gärningen hade fyllt femton år. Lag (2014:597).

Prop. 2011/12:163: Utöver vad som anges i 12 § får i fingeravtrycks- eller signalementsregister uppgifter behandlas om en person som har dömts för brott i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen och vars fingeravtrycks- eller signalementsuppgifter har överförts hit med stöd av artikel 4.2 i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll. Sådana ...

[K4]13 §  Fingeravtrycks- och signalementsregister får innehålla uppgifter om

 1. fingeravtryck,
 2. signalement,
 3. fotografi,
 4. videoupptagning,
 5. identifieringsuppgifter,
 6. ärendenummer, och
 7. brottskod. Lag (2014:597).

Gallring

[K4]14 §  Uppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister om en misstänkt person ska gallras senast tre månader efter det att uppgifter om personen gallrats ur misstankeregistret som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister och ur belastningsregistret som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

[S2]Uppgifter som inte kan hänföras till en identifierbar person ska gallras senast trettio år efter registreringen. Sådana uppgifter ska dock gallras senast sjuttio år efter registreringen om uppgifterna hänför sig till utredningar om

 1. mord eller dråp enligt 3 kap.1 eller 2 §brottsbalken,
 2. folkmord, brott mot mänskligheten eller grov krigsförbrytelse enligt 1, 2 eller 11 § lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,
 3. terroristbrott enligt 3 §1 eller 2 jämförd med 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, eller
 4. försök till dessa brott. Lag (2014:597).

[K4]15 §  Uppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister som behandlas för att fullgöra ett internationellt åtagande ska gallras när uppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen.

[S2]Uppgifter om personer som har lämnat fingeravtryck med stöd av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska gallras senast tio år efter registreringen. Lag (2014:597).

Prop. 2009/10:85: I första stycket anges när uppgifter som behandlas för att fullgöra internationella åtaganden ska gallras. Sådana uppgifter ska gallras när de inte längre behövs för ändamålet med behandlingen, t.ex. när en förfrågan från en annan stat har besvarats och det inte längre finns något behov av uppgiften.

[K4]16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från 14 och 15 §§, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Direktåtkomst

[K4]17 §  Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får medges direktåtkomst till personuppgifter i fingeravtrycks- och signalementsregister.

[S2]En myndighet som medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet. Lag (2014:597).

Penningtvättsregister

Ändamål

[K4]18 §  Polismyndigheten får föra penningtvättsregister. Personuppgifter får behandlas i penningtvättsregister om det behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet

 1. där penningtvätt är ett led för att dölja vinning av brott eller brottslig verksamhet, eller
 2. som innefattar finansiering av terrorism.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter i penningtvättsregister. Lag (2014:597).

[K4]19 §  I ett penningtvättsregister får personuppgifter behandlas som

 1. kan antas ha samband med sådan brottslig verksamhet som avses i 18 § första stycket,
 2. har rapporterats till Polismyndigheten med stöd av lag eller annan författning, eller
 3. har lämnats av en utländsk myndighet som i sin stat ansvarar för arbetet med att förebygga, förhindra eller upptäcka sådan brottslig verksamhet som avses i 18 § första stycket. Lag (2014:597).

Gallring

[K4]20 §  Personuppgifter i ett penningtvättsregister ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från första stycket, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Prop. 2009/10:85: I första stycket anges att personuppgifter ska gallras senast fem år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes. Bestämmelsen, som har behandlats i avsnitt 15.4, knyter an till de regler om bevarande av uppgifter som finns i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Gallringsfristen ...

Det internationella registret

Ändamål

[K4]21 §  Polismyndigheten får föra ett internationellt register. Personuppgifter i det internationella registret får behandlas om det behövs för handläggningen av ärenden som rör internationellt polisiärt samarbete eller internationellt straffrättsligt samarbete.

[S2]Uppgifter om dödsfall, olyckshändelser eller andra liknande händelser i utlandet får också behandlas i det internationella registret, om ärendet rör en fråga som ska handläggas av Polismyndigheten.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter i det internationella registret. Lag (2014:597).

Gallring

[K4]22 §  Personuppgifter i det internationella registret ska gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då ärendet som uppgifterna behandlades i avslutades.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från första stycket, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

5 kap. Behandling av personuppgifter vid Polismyndigheten för forensiska ändamål

Prop. 2014/15:94: Kapitlet är nytt och innehåller bestämmelser om Polismyndighetens behandling av personuppgifter för forensiska ändamål. I kapitlet regleras bl.a. ändamålen för behandlingen, sökning och bevarande. Bestämmelserna i kapitlet gäller i stället för 2 och 3 kap. (se 1 kap. 7 §).

Ändamål

[K5]1 §  Vid Nationellt forensiskt centrum får personuppgifter behandlas om det behövs för att

 1. sammanställa det underlag i form av insamlade spår eller annat som krävs för att sådana forensiska åtgärder som anges i 2 ska kunna utföras,
 2. utföra forensiska analyser, undersökningar eller jämförelser åt den egna myndigheten eller åt Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket eller allmän domstol,
 3. begära forensiska analyser, undersökningar eller jämförelser av eller utföra sådana åtgärder åt
  1. Rättsmedicinalverket,
  2. ett utländskt forensiskt laboratorium, eller
  3. en utländsk brottsbekämpande myndighet eller en mellanfolklig organisation eller ett EU-organ med brottsbekämpande uppgifter,
 4. begära forensiska analyser eller undersökningar av andra svenska expertorgan, eller
 5. ta fram uppslag i syfte att underlätta arbetet med att förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda och beivra brott, genom att använda resultat från sådana åtgärder som anges i 2 eller i 2 § andra stycket.

[S2]Personuppgifter får också behandlas vid Nationellt forensiskt centrum om det behövs för

 1. forskning och statistik, eller
 2. kvaliteten i den forensiska verksamheten. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: 1. sammanställa det underlag i form av insamlade spår eller annat som krävs för att sådana forensiska åtgärder som anges i 2 ska kunna utföras,

2. utföra forensiska analyser, undersökningar eller jämförelser åt den egna myndigheten eller åt Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, ...

[K5]2 §  Vid en annan enhet inom Polismyndigheten än Nationellt forensiskt centrum får personuppgifter behandlas om enheten behöver det för att sammanställa det underlag i form av insamlade spår eller annat som krävs för att sådana forensiska åtgärder som anges i 1 § första stycket 2 ska kunna utföras av centrumet.

[S2]Personuppgifter får även behandlas vid en sådan annan enhet om enheten behöver det för att utföra forensiska analyser, undersökningar eller jämförelser. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: får personuppgifter behandlas om enheten behöver det för att sammanställa det underlag i form av insamlade spår eller annat som krävs för att sådana forensiska åtgärder som anges i 1 § första stycket 2 ska kunna utföras av centrumet.

Personuppgifter får även behandlas vid en sådan annan enhet om enheten behöver det för att utföra forensiska analyser, undersökningar eller jämförelser.

Paragrafen ...

[K5]3 §  Personuppgifter som behandlas enligt 1 § första stycket 2 eller 5 eller andra stycket 2 eller 2 § andra stycket får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i annan brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten eller i brottsbekämpande verksamhet hos Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen eller Skatteverket.

[S2]I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 1 eller 2 § även behandlas för att tillhandahålla information för något annat ändamål än det som anges i första stycket, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in för. Lag (2015:436).

[S3]Tillämpliga bestämmelser i 2 kap.

Prop. 2014/15:94: stycket 2 eller 2 § andra stycket får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i annan brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten eller i brottsbekämpande verksamhet hos Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen eller Skatteverket.

...

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innebär att personuppgifter alltid får behandlas om behandlingen är nödvändig för diarieföring eller, om uppgifterna har lämnats i en anmälan eller liknande, för handläggningen. För övriga polisen finns en motsvarande regel i 2 kap. 9 §. För en närmare beskrivning av innebörden av bestämmelserna hänvisas till kommentaren till den paragrafen.

Tillämpliga bestämmelser i 2 kap.

[K5]4 §  Följande bestämmelser i 2 kap. ska tillämpas vid behandling för forensiska ändamål:

 1. 1 och 2 §§ om förhållandet till personuppgiftslagen,
 2. 3 § om definitioner,
 3. 4 och 5 §§ om personuppgiftsansvar,
 4. 6 § om tillsyn,
 5. 10 § om behandling av känsliga personuppgifter,
 6. 11 § om tillgången till personuppgifter, och
 7. 20 och 21 §§ om elektroniskt utlämnande av personuppgifter. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: I paragrafen anges vilka bestämmelser i 2 kap. som ska tillämpas vid behandling för forensiska ändamål. Paragrafen är utformad efter mönster av nuvarande 5 kap. 4 §.

Av punkten 1 följer att förevarande lag ska tillämpas i stället för personuppgiftslagen (1998:204), om inte annat framgår av 2 kap. 2 §. I sistnämnda paragraf räknas upp vilka regler i personuppgiftslagen ...

Sökning

[K5]5 §  Vid sökning i personuppgifter får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som sökbegrepp. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: sprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som sökbegrepp.

Paragrafen innehåller en sökbegränsning. Den är utformad efter mönster av 3 kap. 5 § första stycket.

Känsliga personuppgifter, varmed avses uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening ...

Prop. 2009/10:85: Paragrafen har behandlats i avsnitt 16.2.2.

Första stycket innehåller en bestämmelse om personuppgiftsansvar.

Bevarande

[K5]6 §  Personuppgifter som behandlas för forensiska ändamål får inte bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av ändamålen i 1 eller 2 §.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om digital arkivering. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: under längre tid än vad som behövs för något eller några av ändamålen i 1 eller 2 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om digital arkivering.

Paragrafen innehåller en generell bestämmelse om bevarande ...

[K5]7 §  Nationellt forensiskt centrum får inte behandla personuppgifter för det ändamål som anges i 1 § första stycket 5 när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då ärendet där uppgifterna förekommer registrerades. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: ändamål som anges i 1 § första stycket 5 när det har förflutit fem år efter utgången av det kalenderår då ärendet där uppgifterna förekommer registrerades.

Paragrafen reglerar, tillsammans med 6 §, hur länge en viss typ av uppgifter får behandlas. Den är utformad efter mönster av 3 kap. 11 §.

Uppgifter som behandlas för forensiska ändamål får inte behandlas för att ta fram s.k. forensiska uppslag när det har förflutit fem ...

Prop. 2009/10:85: Paragrafen innehåller gallringsregler för sådana personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts gemensamt tillgängliga. För gemensamt tillgängliga uppgifter gäller andra gallringsregler i 12 och 13 §§. Skälen för den valda lösningen har redovisats i avsnitt 16.2.2. och 16.4.4.

Utlämnande av personuppgifter

[K5]8 §  Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som behandlas enligt 1 § första stycket 5, om den mottagande myndigheten behöver uppgifterna i sin brottsbekämpande verksamhet.

[S2]Första stycket gäller inte uppgifter som behandlas i särskilda register enligt 4 kap.Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter ...

Prop. 2009/10:85: I första stycket slås fast att personuppgifter får göras gemensamt tillgängliga om det behövs för de primära ändamål för vilka Säkerhetspolisen får behandla uppgifter. DNA-profiler får dock aldrig göras gemensamt tillgängliga. Sistnämnda bestämmelse motsvarar vad som gäller för polisen i övrigt, se 3 kap. 2 § andra stycket. I kommentaren till 2 kap. 3 § redovisas vad som avses med DNA-profil.

[K5]9 §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 8 §.

[S2]Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: Bestämmelser om att uppgifter får lämnas ut finns även i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Paragrafen, som är utformad efter mönster av 2 kap. 19 §, innehåller upplysningsbestämmelser.

I första stycket informeras om att regeringen kan meddela föreskrifter om att personuppgifter som behandlas för forensiska ...

Ändamål

[K6]1 §  Personuppgifter får behandlas i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att

 1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar
  1. brott mot rikets säkerhet,
  2. terrorbrott, eller
  3. tryckfrihetsbrott eller yttrandefrihetsbrott med rasistiska eller främlingsfientliga motiv,
 2. utreda eller beivra sådana brott som avses i 1, eller, efter särskilt beslut, annat brott,
 3. fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala statsledningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen bestämmer,
 4. fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),
 5. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden,
 6. lämna tekniskt biträde till Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten eller Tullverket, eller
 7. fullgöra annan verksamhet som anges i lag eller förordning eller särskilt beslut av regeringen. Lag (2018:592).

[K6]2 §  Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas när det är nödvändigt för att tillhandahålla information som behövs i

 1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket,
 2. en myndighets verksamhet, om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott,
 3. Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, om det finns särskilda skäl att tillhandahålla informationen,
 4. brottsbekämpande verksamhet hos utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, eller
 5. en myndighets verksamhet om Säkerhetspolisen enligt lag eller förordning ska bistå myndigheten med viss uppgift.

[S2]Personuppgifter som behandlas enligt 1 § får även behandlas, om det är nödvändigt för att tillhandahålla information till riksdagen och regeringen samt, i den utsträckning skyldighet att lämna uppgifter följer av lag eller förordning, till andra.

[S3]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att personuppgifter som behandlas enligt 1 § och som avser efterlysta personer och avlägsnanden ur landet får behandlas för att tillhandahålla information till vissa särskilt angivna myndigheter.

[S4]I ett enskilt fall får personuppgifter som behandlas enligt 1 § även behandlas för att tillhandahålla information för något annat ändamål än de som anges i första–tredje styckena, under förutsättning att ändamålet inte är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in för. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: 1. brottsbekämpande verksamhet hos Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket,

2. en myndighets verksamhet, om informationen tillhandahålls inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mot brott,

3. Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, om det finns särskilda skäl att tillhandahålla informationen,

[K6]3 §  Personuppgifter får behandlas om

 1. det är nödvändigt för diarieföring, eller
 2. uppgifterna har lämnats till Säkerhetspolisen i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för handläggningen. Lag (2015:436).

[S2]Tillämpliga bestämmelser i 2 kap.

[K6]4 §  Följande bestämmelser i 2 kap. ska tillämpas vid behandling av personuppgifter hos Säkerhetspolisen:

 1. 1 och 2 §§ om förhållandet till personuppgiftslagen (1998:204),
 2. 3 § om definition av DNA-analys, DNA-profil och fingeravtryck,
 3. 6 § om tillsyn,
 4. 10 § om behandling av känsliga personuppgifter,
 5. 11 § om tillgången till personuppgifter,
 6. 14, 15 och 19 §§ om utlämnande av personuppgifter och uppgiftsskyldighet, och
 7. 20 och 21 §§ om elektroniskt utlämnande av personuppgifter. Lag (2015:436).

Personuppgiftsansvar

[K6]5 §  Säkerhetspolisen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Säkerhetspolisen utför.

[S2]Säkerhetspolisen ska utse ett eller flera personuppgiftsombud. Den personuppgiftsansvarige ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas. Lag (2015:436).

Bevarande och gallring

[K6]6 §  Personuppgifter får inte bevaras under längre tid än vad som behövs för något eller några av ändamålen i 13 §§.

[S2]I 7 och 1214 §§ anges hur länge uppgifter som behandlas automatiserat längst får bevaras.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om digital arkivering. Lag (2015:436).

Prop. 2014/15:94: I 7 och 12–14 §§ anges hur länge uppgifter som behandlas automatiserat längst får bevaras.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om digital arkivering.

Paragrafen innehåller en generell bestämmelse om längsta tid för bevarande av personuppgifter i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet. ...

[K6]7 §  Personuppgifter som behandlas automatiserat hos Säkerhetspolisen och som inte har gjorts gemensamt tillgängliga ska, om de behandlas i ett ärende, gallras senast ett år efter det att ärendet avslutades. Om de inte kan hänföras till ett ärende ska uppgifterna gallras senast ett år efter det att de behandlades automatiserat första gången.

[S2]Första stycket gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från första stycket, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Lag (2015:436).

Behandling av gemensamt tillgängliga uppgifter

Gemensamt tillgängliga uppgifter

[K6]8 §  Om det behövs för de ändamål som anges i 1 §, får personuppgifter göras gemensamt tillgängliga i Säkerhetspolisens verksamhet. Detta gäller dock inte DNA-profiler. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte som gemensamt tillgängliga.

[S2]Bestämmelserna i 913 §§ gäller för behandling av personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga. Bestämmelserna gäller dock inte när personuppgifter behandlas med stöd av 3 §. Lag (2015:436).

Särskilda upplysningar

[K6]9 §  Vid behandling enligt 8 § ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå för vilket närmare ändamål personuppgifterna behandlas. Lag (2015:436).

[K6]10 §  Om uppgifter, som behandlas enligt 8 §, direkt kan hänföras till en person som inte är misstänkt för brott eller för att ha utövat eller komma att utöva brottslig verksamhet, ska det genom en särskild upplysning eller på något annat sätt framgå att personen inte är misstänkt.

[S2]Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet ska förses med en upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i sak. Sådan upplysning behöver dock inte lämnas, om det på grund av särskilda omständigheter är onödigt. Någon upplysning behöver inte heller lämnas om

 1. uppgifterna ingår i en uppgiftssamling som har skapats för att bearbeta och analysera information och som enbart särskilt angivna tjänstemän har åtkomst till, och
 2. bearbetningen och analysen befinner sig i ett inledande skede. Lag (2015:436).

Sökning

[K6]11 §  Vid sökning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv användas som sökbegrepp endast om det är absolut nödvändigt för de ändamål som anges i 1 §.

[S2]Första stycket hindrar inte att brottsrubriceringar eller uppgifter som beskriver en persons utseende används som sökbegrepp.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om sökning i gemensamt tillgängliga uppgifter. Lag (2015:436).

Direktåtkomst och uppgiftsskyldighet

[K6]11 a §  Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten får medges direktåtkomst till personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet och som behövs för att myndigheterna, inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mellan Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, ska kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen.

[S2]En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om omfattningen av direktåtkomsten samt om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst. Lag (2018:50).

Prop. 2017/18:36: Paragrafen är ny och reglerar direktåtkomst till uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga i Säkerhetspolisens brottsbekämpande verksamhet. Övervägandena finns i avsnitt 7.2.

[K6]11 b §  Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten har, trots sekretess enligt 35 kap. 1 § och 37 kap. 1 §offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av sådana uppgifter som avses i 11 a § första stycket. Lag (2018:50).

Prop. 2017/18:36: Paragrafen är ny och reglerar viss uppgiftsskyldighet för Säkerhetspolisen. Övervägandena finns i avsnitt 7.3.

Bevarande och gallring

[K6]12 §  Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga ska gallras senast tio år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes.

[S2]Personuppgifter som behandlas i en sådan uppgiftssamling som avses i 10 § andra stycket 1 ska dock gallras senast tre år efter utgången av det kalenderår då den senaste registreringen avseende personen gjordes.

[S3]Om det finns särskilda skäl får Säkerhetspolisen besluta att personuppgifter får bevaras längre tid än vad som anges i första och andra styckena, om uppgifterna fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut, ska de gallras, eller frågan om bevarande prövas på nytt, senast vid utgången av det tionde kalenderåret efter beslutet eller, om det är fråga om uppgifter som avses i andra stycket, senast vid utgången av det tredje kalenderåret efter beslutet. Lag (2015:436).

[K6]13 §  Bestämmelserna i 12 § gäller inte personuppgifter i ärenden om utredning eller beivrande av brott. I fråga om behandling av sådana personuppgifter ska i stället 3 kap.913 §§ tillämpas. Lag (2015:436).

[K6]14 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att personuppgifter, med avvikelse från 12 §, får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål. Lag (2015:436).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Polisdatalag (2010:361)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012, då polisdatalagen (1998:622) upphör att gälla.
 2. För signalements- och känneteckensregistret och det centrala brottsspaningsregistret som förs med stöd av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) gäller datalagen (1973:289) i stället för denna lag till utgången av år 2014. Bestämmelserna i 2 kap.14, 15 och 19 §§ i denna lag ska dock tillämpas på uppgifterna i registren från lagens ikraftträdande.
 3. Datainspektionens tillstånd att föra de register som anges i punkt 2 upphör att gälla vid utgången av år 2014 eller vid den tidigare tidpunkt då den personuppgiftsansvarige avanmäler registret hos inspektionen. Vid ikraftträdandet av denna lag upphör Datainspektionens tillstånd för övriga register som förs med stöd av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) att gälla.
 4. I fråga om behandling av personuppgifter i en särskild undersökning enligt 14 § första stycket 1 polisdatalagen (1998:622), som har beslutats före ikraftträdandet av denna lag, gäller 1998 års polisdatalag i stället för denna lag till utgången av år 2014.
 5. Följande bestämmelser i denna lag behöver inte tillämpas förrän den 1 januari 2018:
  1. 3 kap. 4 § första stycket om särskilda upplysningar, när det gäller annan verksamhet än sådan som bedrivs för ändamål som anges i 2 kap. 7 § 1,
  2. 3 kap.6 och 7 §§ om sökning, och
  3. 3 kap.10, 11 och 13 §§ om behandling av personuppgifter i brottsanmälningar, avslutade förundersökningar och andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap.rättegångsbalken. Lag (2014:893).
Förarbeten
Rskr. 2009/10:255, Prop. 2009/10:85
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2011:902) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:302, Prop. 2010/11:129, Bet. 2010/11:JuU15
Omfattning
ny 1 kap. 2 a §

Lag (2012:763) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:59, Prop. 2011/12:163, Bet. 2012/13:JuU4
Omfattning
ny 4 kap. 12 a §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:340) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Omfattning
ny 1 kap. 2 b §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:404) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. DNA-profiler från anställda vid Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium som registreras i den elimineringsdatabas som förs med stöd av lagen (2014:400) om elimineringsdatabasen får till och med den 31 december 2014 vid ett tillfälle jämföras med DNA-profiler i spårregistret. En överensstämmelse mellan en DNA-profil i elimineringsdatabasen och en DNA-profil i spårregistret får inte utredas vidare.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §, 4 kap. 1, 10 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:409) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till utredningar om folkrättsbrott enligt 22 kap. 6 § andra stycket brottsbalken eller utredningar om folkmord enligt 1 § lagen (1964:169) om straff för folkmord eller försök till sådant brott.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:261, Prop. 2013/14:146, Bet. 2013/14:JuU10
Omfattning
ändr. 4 kap. 7, 14 §§
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:597) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
nuvarande 1 kap. 2 a, 2 b, 3, 4 §§ ska 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4kap. 10 §; ändr. 1 kap. 2, 7 §§, 2 kap. 4, 5, 8, 9, 12, 16, 17, 18 §§, 3 kap. 2, 8 §§, 4 kap. 1, 10, 11, 12, 12 a, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 §§, 5 kap. 1, 2 §§; ny 1 kap. 3 §, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:893) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:392, Prop. 2013/14:192, Bet. 2013/14:JuU33
Omfattning
ändr. p 5 övergångsbest.
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:57) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:101, Prop. 2013/14:254, Bet. 2014/15:JuU6
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2015-04-01

Lag (2015:436) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
nuvarande 5 kap. betecknas 6 kap.; ändr. 1 kap. 2, 6, 7 §§, 2 kap. 12 §, nya 6 kap. 1, 2, 6 §§; nytt 5 kap.
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2016:29) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:132, Prop. 2015/16:65, Bet. 2015/16:SfU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 18 §§
Ikraftträder
2016-02-12

Lag (2017:500) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:273, Prop. 2016/17:139, Bet. 2016/17:JuU27
Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2017-07-02

Lag (2018:50) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:143, Prop. 2017/18:36, Bet. 2017/18:JuU9
Omfattning
ändr. 2 kap. 21 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2018:592) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:289, Prop. 2017/18:89, Bet. 2017/18:JuU21
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2018:1188) om ändring i polisdatalagen (2010:361)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:394, Prop. 2017/18:234, Bet. 2017/18:JuU39
Omfattning
ny 1 kap. 4 a §
Ikraftträder
2018-08-01

Ändring, SFS 2018:1693

Omfattning
upph.