Inaktuell version

Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Version: 2017:1270

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-06-12
Ändring införd
SFS 2014:520 i lydelse enligt SFS 2017:1270
Ikraft
2014-07-01
Upphäver
Förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter

1 §  Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället.

[S2]Myndigheten ska verka för försörjningstrygghet och ett energisystem som är hållbart och kostnadseffektivt med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat.

2 §  Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde

 1. verka för att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen samt målen för forskning och innovation inom energiområdet uppnås,
 2. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt uppnås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
 3. bidra i det arbete som föranleds av att riksdagen fattat beslut om att möjliggöra kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften genom bl.a. omvärldsbevakning och genom att belysa förutsättningarna i övrigt,
 4. bidra i arbetet med omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem och verka för en ökad användning av förnybara energikällor och för en effektivare energianvändning,
 5. medverka i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unionen och internationellt för begränsad klimatpåverkan och bidra med expertkunskap och underlag, tidigt göra konsekvensanalyser, bistå Regeringskansliet med att tillvarata Sveriges intressen i de internationella klimat- och energifonder som Sverige deltar i samt tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att genomföra och föreslå förbättringar av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter samt löpande informera verksamhetsutövare och allmänheten om systemet,
 6. genomföra internationella klimatinvesteringar genom att delta i och förvärva certifierade utsläppsenheter från projekt och program i utvecklingsländer för att bidra till att uppnå Sveriges internationella åtaganden och nationella mål inom klimatområdet samt för att bidra till utvecklandet av mekanismer för internationell utsläppshandel och klimatfinansiering,
 7. främja forskning och innovation i form av en strategiskt utformad samlad insats som spänner över hela innovationssystemet, i nära samverkan med, och som komplement till, övriga energipolitiska insatser och andra styrmedel som syftar till att nå klimat- och energimål samt energirelaterade miljöpolitiska mål,
 8. främja kommersialisering av forskningsresultat och spridning av nya produkter, processer och tjänster,
 9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i myndighetens verksamhet och främja jämställdhet vid fördelning av medel för forsknings- och innovationsverksamhet,
 10. verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forsknings- och innovationsverksamhet som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt,
 11. bevaka och analysera energimarknadernas och energisystemets utveckling och deras inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,
 12. skapa förutsättningar för en väl planerad och resurseffektiv vindkraftsutbyggnad, höja kunskapen om vindkraftens egenskaper och möjligheter samt dess roll i samhällsutvecklingen och bidra till en ökad förståelse och dialog för att skapa möjligheter till ökad samexistens mellan vindkraft och andra samhällsintressen,
 13. utveckla och samordna samhällets krisberedskap inom energiberedskapsområdet och bedriva omvärldsbevakning och analys samt stödja andra myndigheter med expertkompetens inom området,
 14. planera, samordna och, i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi,
 15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft,
 16. underlätta och delta i genomförandet av riskkapitalsatsningen inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet,
 17. följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
 18. se till att regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag,
 19. beakta konsumentaspekter vid myndighetens testverksamhet för energieffektiva produkter, och
 20. ansvara för vägledning och information. Förordning (2017:1270).

3 §  Statens energimyndighet ska

 1. ha ett samlat ansvar för information och för att ta fram underlag i enlighet med artiklar och definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG samt i enlighet med bilagorna II, III, V, VI och VII till direktivet,
 2. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 994/2010 av den 20 oktober 2010 om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen och om upphävande av rådets direktiv 2004/67/EG,
 3. till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vartannat år redovisa ett identifieringsarbete av potentiella europeiska kritiska infrastrukturer inom undersektorerna olja och gas enligt rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna,
 4. vidta åtgärder för att förstärka, utveckla och följa upp insatserna inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser,
 5. fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50) och de uppgifter för krisåtgärder som följer av avtalet,
 6. fullgöra de uppgifter som följer av rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter,
 7. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008 av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs,
 8. ansvara för genomförandeåtgärder enligt artikel 4.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG,
 9. främja och bevaka utvecklingen på marknaderna för energitjänster och energieffektiva produkter samt uppmärksamma behov av åtgärder för att undanröja hinder som hämmar utvecklingen på dessa marknader i enlighet med vad som anges i artikel 18 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG,
 10. ansvara för årlig uppföljning av kumulativ energibesparing i enlighet med riktlinjer i regeringens plan för genomförande av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,
 11. se till att informationen om tillgängliga energieffektivitetsmekanismer och de finansiella och rättsliga ramarna tydligt redovisas och sprids till alla berörda marknadsaktörer i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,
 12. uppmuntra tillhandahållandet av information till banker och andra finansinstitut om möjligheter att delta i finansieringen av åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU,
 13. i enlighet med vad som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU, tillsammans med berörda aktörer, däribland lokala och regionala myndigheter, främja initiativ för att informera, medvetandegöra och utbilda medborgarna om fördelarna med och de praktiska detaljerna kring åtgärder för att förbättra energieffektiviteten,
 14. som kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter fullgöra de uppgifter som ankommer på den nationella administratören i kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011, vilket inkluderar administration av konton för Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter, konton för Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020 (ansvarsfördelningsbeslutet) samt konton för Sveriges nationella register under Kyotoprotokollet, och
 15. som tillsynsmyndighet för ursprungsgarantier för el vara medlem i Association of Issuing Bodies (AIB) för Sveriges räkning. Förordning (2017:329).

Rapportering

4 §  Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram underlag till sådan rapportering som faller inom myndighetens verksamhetsområde.

[S2]Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

4 a §  Statens energimyndighet ska rapportera uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers mikrodatabas för statligt företagsstöd (MISS) i en ändamålsenlig omfattning och utformning. Förordning (2017:329).

Uppföljning och utvärdering

5 §  Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram underlag till uppföljning och utvärdering av frågor som faller inom myndighetens ansvarsområde.

[S2]Myndigheten ska varje år följa upp, utvärdera och redogöra för utvecklingen inom elcertifikatssystemet.

Uppdrag inom verksamhetsområdet

6 §  Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen ska ersättning tas ut. Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av myndigheten och får disponeras av myndigheten.

Ledning

7 §  Statens energimyndighet leds av en myndighetschef.

8 §  Vid Statens energimyndighet ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Särskilda organ

Fjärrvärmenämnden

9 §  Vid Statens energimyndighet ska det finnas en nämnd, Fjärrvärmenämnden, med uppgift att hantera frågor om medling enligt fjärrvärmelagen (2008:263).

10 §  Fjärrvärmenämnden består av

 1. en ordförande och en vice ordförande som ska vara eller ha varit ordinarie domare,
 2. en ledamot som ska vara väl förtrogen med fjärrvärmeföretags förhållanden och en ledamot som ska vara väl förtrogen med fjärrvärmekunders förhållanden, och
 3. tre experter som ska ha kunskap om produktion och distribution av fjärrvärme och som inte får vara anställda hos något fjärrvärmeföretag eller hos någon part på fjärrvärmemarknaden.

[S2]Ledamöterna enligt första stycket 2 ska ha var sin ersättare.

11 §  Ärenden enligt 13 § fjärrvärmelagen (2008:263) handläggs av ordföranden eller vice ordföranden samt båda ledamöterna och en av experterna som ingår i nämnden enligt 10 §.

[S2]Medling och ärenden enligt 1416 §§fjärrvärmelagen handläggs av ordföranden eller vice ordföranden. Ordföranden eller vice ordföranden får hänskjuta ett ärende som inte innebär medling till avgörande enligt första stycket.

12 §  Regeringen utser ordförande, vice ordförande, experter, ledamöter och ersättare enligt 10 § för en bestämd tid.

13 §  Fjärrvärmenämnden ska årligen till regeringen lämna en redogörelse för verksamheten. I redogörelsen ska Fjärrvärmenämnden bland annat redovisa antalet medlingsuppdrag, vilka som varit parter i förhandlingarna, de frågor som förhandlingarna gällt och resultatet av medlingen.

Samordningsgrupp för forskning

14 §  Statens energimyndighet ska tillsammans med Verket för innovationssystem, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ingå i en samordningsgrupp bestående av myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

Beslutande organ

Energiutvecklingsnämnden

15 §  Vid Statens energimyndighet ska det finnas en beslutande nämnd, Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att inom myndighetens verksamhetsområde

 1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveckling och demonstration,
 2. besluta om statsstöd till projekt enligt förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet, och
 3. besluta om stöd till projekt av samma slag som avses i 2 med universitet, högskola eller liknande organisationer som stödmottagare.

16 §  Energiutvecklingsnämnden består av myndighetschefen och tio andra ledamöter. Myndighetschefen är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

[S3]Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till myndighetschefen, eller till den tjänsteman denne sätter i sitt ställe, att avgöra ärenden eller grupper av ärenden.

17 §  Energiutvecklingsnämndens ärenden avgörs efter föredragning. Ärenden som avgörs enligt 16 § tredje stycket behöver dock inte föredras.

18 §  Energiutvecklingsnämnden ansvarar för sina beslut. Energiutvecklingsnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning.

19 §  Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Energiutvecklingsnämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt.

Anställningar och uppdrag

20 §  Generaldirektören är myndighetschef.

21 §  Andra ledamöter i Energiutvecklingsnämnden än myndighetschefen utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

22 §  Vid Statens energimyndighet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

23 §  Statens energimyndighet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

24 §  Statens energimyndighet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

25 § Har upphävts genom förordning (2015:660).

Ändringar

Förordning (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

CELEX-nr
32013R0389
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:660) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
upph. 25 §, rubr. närmast före 25 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2017:329) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 3 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:1270) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1374) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2018-07-05

Förordning (2019:148) om ändring i förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2019-04-18