Upphävd författning

Förordning (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
SFS 2014:835
Ikraft
2014-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte och tillämpningsområde

1 §  Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till kommuner för skapandet av nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) från olika delar av landet. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för stöd

2 §  Stöd får ges till kommuner som avser att genomföra projekt i samverkan med andra kommuner eller länsstyrelser. För rätt till stöd krävs att samverkan pågår under hela projekttiden.

3 §  Stöd får inte ges för en åtgärd som den sökande eller en samverkande kommun eller länsstyrelse är skyldig att genomföra enligt lag eller annan författning.

Stödets storlek

4 §  Stödet får uppgå till hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet. Stödet får dock inte överstiga 500 000 kr per stödmottagare.

Prövning av ett stödärende

5 §  Frågor om stöd prövas av Boverket.

6 §  En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast den 1 mars 2016.

7 §  Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera och bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 1 §.

8 §  Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma stödets storlek.

9 §  Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

  1. om när den stödberättigade åtgärden ska vara slutförd,
  2. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna en sådan slutrapport som avses i 11 §, och
  3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

10 §  Den första utbetalningen av stödet görs med 75 procent av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med projektstart efter anmälan av mottagaren. Projektet får inte starta senare än tre månader efter Boverkets beslut om stöd.

[S2]Den slutliga utbetalningen görs efter det att en slutrapport enligt 11 § har kommit in till och godkänts av Boverket.

Redovisning, uppföljning och utvärdering

11 §  När ett utvecklingsprojekt har slutförts ska stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. I slutrapporten ska det också redovisas vilka kostnader stödmottagaren har haft för projektet. En sådan slutrapport ska ha kommit in till Boverket senast den 1 september 2016 eller vid den tidigare tidpunkt som Boverket bestämmer.

12 §  Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas utvecklingsprojekt och senast den 14 december 2016 redovisa detta i en rapport till regeringen.

13 §  Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i 12 §.

Återkallelse, återbetalning och återkrav

14 §  Före utbetalningen av ett stöd får Boverket återkalla beslutet om stöd, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre finns.

15 §  Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig, om

  1. stödet har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
  2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det syfte som anges i 1 §,
  3. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i 11 §, eller
  4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

16 §  Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

17 §  Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

18 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte slutligt betala ut stöd enligt 10 § andra stycket eller om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900)

Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2017:1259) om upphävande av förordningen (2014:835) om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen

Omfattning
upph.