Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2014-06-19
Ändring införd
SFS 2014:864 i lydelse enligt SFS 2018:868
Ikraft
2014-09-01
Upphäver
Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-03-01

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §  Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1221/2009, i den ursprungliga lydelsen, vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, i den ursprungliga lydelsen, och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

3 §  Naturvårdsverket är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009.

4 §  Naturvårdsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som följer av uppgiften i 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten.

5 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:868).

Ändringar

Förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2018:868) om ändring i förordningen (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-07-01