Upphävd författning

Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2002-11-21
Ändring införd
SFS 2002:956 i lydelse enligt SFS 2011:826
Ikraft
2003-01-01
Upphäver
Förordning (1995:294) om frivillig miljöstyrning och miljörevision
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 3 § lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och miljörevision i fråga om 6 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

[S2]Förordningen kompletterar lagen om frivillig miljöledning och miljörevision samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG. Förordning (2011:699).

2 §  Miljökontrollanter ska i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1221/2009 vara ackrediterade för uppgiften av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Förordning (2011:826).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:699).
4 § Har upphävts genom förordning (2011:699).

5 §  Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet är behörigt registreringsorgan enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1221/2009, om Miljöstyrningsrådet har åtagit sig att vara ett sådant organ. Förordning (2011:699).

6 §  För de uppgifter som Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet fullgör enligt förordning (EG) nr 1221/2009 får Miljöstyrningsrådet besluta om sådana avgifter som avses i artikel 39 i samma förordning. Förordning (2011:699).

7 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar

Förordning (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

CELEX-nr
32001R0761
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2011:699) om ändring i förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

Omfattning
upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 5, 6 §§
CELEX-nr
32009R1221
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:826) om ändring i förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Ändring, SFS 2014:864

Omfattning
upph.