Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Departement
Finansdepartementet SPN
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
SFS 2014:899
Ikraft
2015-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar.

[S2]Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

2 §  En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

[S2]En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.

Ändringar

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:366, Prop. 2013/14:126, Bet. 2013/14:CU31
Ikraftträder
2015-01-01