Inaktuell version

Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
SFS 2014:993 i lydelse enligt SFS 2015:1043
Ikraft
2014-08-02
Upphäver
Förordning (2006:1533) om kapitaltäckning och stora exponeringar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-29
 • FFFS 2014:12: Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar
 • FFFS 2019:6: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

2 §  I denna förordning betyder

 1. behörig myndighet: Finansinspektionen eller en annan myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som utövar tillsyn över institut, institut för elektroniska pengar eller motsvarande utländska företag,
 2. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen, och
 3. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

[S2]Termer och uttryck i övrigt som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Förordning (2015:181).

Information från Finansinspektionen

Information som Finansinspektionen ska tillhandahålla

3 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla

 1. de lagar och andra författningar och allmänna råd som har beslutats för att genomföra kapitaltäckningsdirektivet,
 2. information om i vilken utsträckning de valmöjligheter som finns i kapitaltäckningsdirektivet har utnyttjats,
 3. de allmänna kriterier och metoder som tillämpas vid översyns- och utvärderingsprocessen enligt 9 §,
 4. sammanställda statistiska uppgifter om antalet institut, kapitalkrav och andra centrala aspekter som rör tillsynen över institut,
 5. sådan information enligt artikel 144 i kapitaltäckningsdirektivet som rör tillämpningen av vissa bestämmelser i tillsynsförordningen, och
 6. den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 68, 131.12, 133.16 och 143.1 d i kapitaltäckningsdirektivet. Förordning (2015:181).

4 §  Finansinspektionen ska sträva efter att tillhandahålla den information som anges i 3 § 1–4 på ett sätt som gör det möjligt att jämföra de tillvägagångssätt som har valts i Sverige med de tillvägagångssätt som de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater har valt. Informationen ska offentliggöras i ett gemensamt format och uppdateras regelbundet.

5 §  De författningar och allmänna råd som ska tillhandahållas på webbplatsen enligt 3 § 1 ska Finansinspektionerna vid behov översätta till engelska. Förordning (2015:181).

Förteckning över finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

6 §  Finansinspektionen ska föra en förteckning över sådana finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som avses i artikel 11 i tillsynsförordningen. Förteckningen ska lämnas till annan behörig myndighet, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten. Vid varje förändring ska en ny förteckning lämnas.

Underrättelser till europeiska institutioner

7 §  Finansinspektionen ska underrätta Europeiska kommissionen, Europeiska systemrisknämnden, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska unionens råd i den utsträckning som följer av kapitaltäckningsdirektivet.

Informationens förhållande till det offentliga rättsinformationssystemet

8 §  Den information som ska finnas på Finansinspektionens webbplats enligt denna förordning ska hållas skild från den del av innehållet i det offentliga rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen (1999:175) som inspektionen svarar för.

Finansinspektionens tillsyn

9 §  Finansinspektionen ska i sin tillsyn följa de bestämmelser om översyns- och utvärderingsprocess som finns i artiklarna 97–101 i kapitaltäckningsdirektivet.

Internationella överenskommelser

10 §  Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av artikel 115.1 i kapitaltäckningsdirektivet. Detta gäller dock inte om överenskommelsen kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Samarbete med andra behöriga myndigheter

11 §  Finansinspektionen ska använda sig av Europeiska bankmyndighetens centrala databas vid lämplighetsprövning enligt 3 kap. 2 § 4 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 3 kap. 1 § 5 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 3 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

12 §  Finansinspektionen ska vid utarbetandet av ett sådant program för tillsynsgranskning som avses i artikel 99 i kapitaltäckningsdirektivet beakta den information som lämnats av behöriga myndigheter i ett värdland om vad som framkommit vid kontroll och inspektion av ett instituts filial i det landet.

13 §  När Finansinspektionen beslutar om kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut, ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens funktion.

[S2]Finansinspektionen ska minst en gång varje år göra en översyn av kapitalbufferten för övriga systemviktiga institut.

[S3]Finansinspektionen ska varje år se över identifieringen av globala systemviktiga institut och övriga systemviktiga institut samt de globala systemviktiga institutens placering i underkategorier.

14 §  När Finansinspektionen beslutar om systemriskbuffert för övriga systemviktiga institut, ska inspektionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder inom EES eller i EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett hinder för den inre marknadens funktion.

[S2]Finansinspektionen ska minst en gång varje år göra en översyn av systemriskbufferten för övriga systemviktiga institut.

15 §  Finansinspektionen ska vid ett beslut om erkännande av ett annat lands systemriskbuffertvärde enligt 4 kap. 7 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar beakta information som lämnats av det landet.

[S2]Finansinspektionen får uppmana Europeiska systemrisknämnden att utfärda en rekommendation i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1092/2010 till ett eller flera länder som kan erkänna ett av Finansinspektionen fastställt systemriskbuffertvärde.

Bemyndiganden

Bemyndiganden enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

16 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter som kompletterar tillsynsförordningens bestämmelser om

 1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,
 2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,
 3. stora exponeringar,
 4. exponeringar i fastigheter,
 5. säkerställda obligationer,
 6. likviditetskrav,
 7. interna modeller för marknadsrisker,
 8. schablonmetoden för marknadsrisker,
 9. schablonmetoden för kreditrisker,
 10. IRK-metoden för kreditrisker,
 11. motpartsrisker,
 12. värdepapperisering,
 13. bruttosoliditet, och
 14. konsolidering av de gruppbaserade kraven.

17 §  När det gäller lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag får Finansinspektionen vidare meddela föreskrifter om

 1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,
 2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen,
 3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
 4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och
 5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 3 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut.

Bemyndiganden enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar

18 §  När det gäller lagen (2014:966) om kapitalbuffertar får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

 1. kriterier för vilka värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare som enligt 3 kap. 3 § får undantas från kravet att upprätthålla en kapitalkonserveringsbuffert,
 2. de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,
 3. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avseende systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffertkraven ska sammanvägas,
 4. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt systemviktigt eller flyttas till en högre kategori av globalt systemviktiga institut,
 5. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap.3 och 4 §§,
 6. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,
 7. beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena enligt 6 kap. 1 §,
 8. kriterier för vilka värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare som enligt 6 kap. 3 § får undantas från kravet att upprätthålla en kontracyklisk kapitalbuffert,
 9. skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geografiska område,
 10. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rapporteras,
 11. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska uppfylla, och
 12. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

Verkställighetsföreskrifter

19 §  Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. vad ansökningar enligt tillsynsförordningen, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla och vilka handlingar som samtidigt ska ges in till inspektionen,
 2. sådana exponeringar som avses i 4 kap. 7 § lagen om kapitalbuffertar,
 3. att vissa uppgifter som enligt 6 kap. 1 § lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,
 4. fastställandet av ett kontracykliskt buffertriktvärde och ett kontracykliskt buffertvärde enligt 7 kap. 1 § lagen om kapitalbuffertar,
 5. sådana exponeringar som avses i 7 kap. 4 § lagen om kapitalbuffertar,
 6. fastställandet av ett kontracykliskt buffertvärde för kreditexponeringar i ett land utanför EES enligt 7 kap. 5 § lagen om kapitalbuffertar, och
 7. erkännande av andra medlemsstaters kortare övergångsperiod för den kontracykliska kapitalbufferten enligt 5 § lagen (2014:967) om införande av lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Samråd

20 §  Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 19 § 3, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Statligt stöd till kreditinstitut

21 §  När stöd lämnas till institut enligt lagen om (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, ska de principer om rörlig ersättning och ersättningsstruktur som anges i artikel 93 i kapitaltäckningsdirektivet iakttas. Förordning (2015:1043).

Ändringar

Förordning (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Förordning (2015:181) om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Omfattning
ändr. 2, 3, 5 §§
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2015:1043) om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2016-02-01

Förordning (2017:1346) om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:1763) om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

Omfattning
ny 17 a §
Ikraftträder
2019-09-01