FFFS 2014:12

Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se

ISSN 1102-7460

1

Finansinspektionens föreskrifter

om tillsynskrav och kapitalbuffertar;

beslutade den 26 juni 2014.

Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 § 1–3, 6, 9 och 14, 17 §

2 och 3, 18 § 2 och 3 samt 6–12 förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och

kapitalbuffertar, 5 kap. 2 § 5 och 11 förordningen (2004:329) om bank- och finan-

sieringsrörelse, 6 kap. 1 § 10 och 63 förordningen (2007:572) om värdepappers-

marknaden, 5 § 17 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder, 18 § 33 förordningen (2013:588) om värdepappersfonder samt 6 § 4

förordningen (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av för-

ordning (EU) nr 648/2012.

2 § Föreskrifterna gäller för

1. bankaktiebolag,

2. sparbanker,

3. medlemsbanker,

4. kreditmarknadsbolag,

5. kreditmarknadsföreningar,

6. värdepappersbolag,

7. betalningsinstitut,

8. fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning enligt 1 kap. 4 §

lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

9.

förvaltare av alternativa investeringsfonder med tillstånd för diskretionär

portföljförvaltning enligt 3 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

investeringsfonder, och

10. Svenska skeppshypotekskassan.

Ett företag enligt första stycket ska dessutom tillämpa föreskrifterna på grundval av

företagets konsoliderade situation enligt artikel 18 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU)

nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1, Celex 32013R0575) och Europaparlamentets och

rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i

kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av

direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L

176, 27.6.2013, s. 338, Celex 32013L0036).

FFFS 2014:12

Utkom från trycket

den 9 juli 2014

FFFS 2014:12

2

Om företaget kontrolleras av ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat

finansiellt moderholdingföretag ska företaget tillämpa föreskrifterna på grundval av

det finansiella holdingföretagets eller det blandade finansiella holdingföretagets

konsoliderade situation.

3 § Ett företag som ingår i konsolideringen enligt artikel 18 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, behöver inte

tillämpa 8 kap. 3–7 §§ på individuell nivå.

4 § För ett betalningsinstitut gäller endast bestämmelserna om kapitalbas i 3 kap.

1 och 3–11 §§.

5 § För ett fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning enligt 1 kap.

4 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, en förvaltare av alternativa investe-

ringsfonder med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning enligt 3 kap. 2 § lagen

(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och Svenska

skeppshypotekskassan gäller inte bestämmelserna om

– stora exponeringar i 5 kap.,

– offentliggörande av kapitalbehov i 8 kap. 5 §, och

– dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess i

10 kap.

6 § Föreskrifterna är indelade i följande tio kapitel:

– Tillämpningsområde och definitioner (1 kap.)

– Konsoliderad situation (2 kap.),

– Kapitalbas och kapitalbaskrav (3 kap.),

– Schablonmetoden för kreditrisk (4 kap.),

– Stora exponeringar (5 kap.),

– Likviditet (6 kap.),

– Rapportering (7 kap.),

– Offentliggörande av information (8 kap.),

– Kapitalbuffertar (9 kap.), och

– Dokumentation av företagens interna kapital- och likviditetsutvärderingsprocess

(10 kap.).

7 § Termer och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen

(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, lagen

(2014:966) om kapitalbuffertar och förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag, om inte något annat anges.

FFFS 2014:12

3

2 kap. Konsoliderad situation

1 § Företag som har en sådan förbindelse med varandra som avses i artikel 18.3 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, ska konsolideras fullständigt. Finansinspektionen kan besluta om att kon-

solidering sker på annat sätt, om det finns särskilda skäl.

2 § Företag som har en sådan förbindelse med varandra som avses i artikel 18.4 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag, ska konsolideras genom proportionell konsolidering (klyvningsmetoden).

3 § Om det finns sådana ägarintressen som avses i artikel 18.5 i förordning (EU)

nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska kon-

solidering ske enligt kapitalandelsmetoden. Finansinspektionen kan besluta om att

konsolidering i stället görs genom fullständig konsolidering eller proportionell

konsolidering (klyvningsmetoden). Andra former av kapitalbindningar som avses i

artikel 18.5 konsolideras inte.

4 § Ett företag som avses i artikel 18.6 i förordning (EU) om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag konsolideras inte.

3 kap. Kapitalbas och kapitalbaskrav

1 § Ett företag ska tillämpa alternativ (a) enligt artikel 89.3 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

2 § Ett företag ska till och med den 31 december 2014 tillämpa följande kapital-

baskrav enligt artikel 465.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag:

1. en kärnprimärkapitalrelation på 4,5 procent, och

2. en primärkapitalrelation på 6 procent.

3 § Ett företag ska till och med den 31 december 2017 tillämpa en procentsats på

100 procent enligt artikel 467.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

4 § Ett företag ska från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december

2017 tillämpa en procentsats på 100 procent enligt artikel 468.2 i förordning (EU)

nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Denna

procentsats ska inte dras av.

5 § Ett företag ska till och med den 31 december 2017 tillämpa en procentsats på

100 procent enligt artikel 478.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

6 § Ett företag ska till och med den 31 december 2023 tillämpa en procentsats på

100 procent enligt artikel 478.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

7 § Ett företag ska till och med den 31 december 2017 tillämpa en procentsats på

0 procent enligt artikel 479.4 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

FFFS 2014:12

4

8 § Ett företag ska till och med den 31 december 2017 tillämpa en faktor på

1 enligt artikel 480.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kredit-

institut och värdepappersföretag.

9 § Ett företag ska till och med den 31 december 2017 tillämpa en procentsats på

0 procent enligt artikel 481.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

10 § Ett företag ska till och med den 31 december 2014 tillämpa en procentsats på

0 procent enligt artikel 481.4 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

11 § Ett

företag

ska när det tillämpar artikel 486.6 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag använda följande

procentsatser:

1. 80 procent till och med den 31 december 2014,

2. 70 procent under perioden 1 januari 2015–31 december 2015,

3. 60 procent under perioden 1 januari 2016–31 december 2016,

4. 40 procent under perioden 1 januari 2017–31 december 2017, och

5. 20 procent under perioden 1 januari 2018–31 december 2018.

4 kap. Schablonmetoden för kreditrisk

1 § Ett företag ska när det tillämpar artikel 126.1 och artikel 126.2 d i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

använda en riskvikt på 100 procent för exponeringar som är säkerställda med pant-

rätt i kommersiell fastighet när den säkrade fastigheten finns i Sverige eller i tredje

land.

5 kap. Stora exponeringar

1

§

Ett företag ska undanta följande exponeringar när det tillämpar artikel 395.1 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag:

1. Exponeringar som

företag

et har mot sitt moderföretag, andra dotterföretag till

moderföretaget eller sina egna dotterföretag, om företagen är föremål för samma

gruppbaserade tillsyn som företaget självt i enlighet med förordningen, eller med

motsvarande standarder i tredje land.

2. Exponeringar mot ett institut inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

(EES) om dessa

a) enligt avtal förfaller påföljande bankdag,

b) är i danska, norska eller svenska kronor, och

c) inte ingår i dessa instituts kapitalbas.

2 § Ett företag ska när det tillämpar artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag ta upp skuldförbindelser

som är utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer

och motsvarande utländska skuldförbindelser med 10 procent av sitt värde.

Posterna får inte ingå i det emitterande institutets kapitalbas.

FFFS 2014:12

5

3 § Ett företag får när det tillämpar artikel 395.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag efter medgivande från

Finansinspektionen, ta upp följande exponeringar med de värden som

Finansinspektionen beslutar:

1. Exponeringar mot centralbanker till följd av lagstadgade krav på minimireserver

angivna i respektive lands nationella valuta.

2. Exponeringar mot stater i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i stats-

papper vilka anges och finansieras i respektive lands nationella valuta, förutsatt att

staten har en extern kreditvärdering som motsvarar kreditkvalitetssteg 3 eller

bättre.

4 § Ett företag ska göra en noggrann analys av samtliga exponeringar som över-

stiger två procent av företagets eller gruppens godtagbara kapital när det bestäm-

mer stora exponeringar mot en grupp av kunder med inbördes anknytning.

Företaget ska åtminstone analysera om följande kunder ska ses som en grupp av

kunder med inbördes anknytning:

– en kund som helt eller delvis garanterar en annan kunds exponering, eller på

annat sätt kan förpliktas att ta över en annan kunds exponering, om exponeringens

storlek är så väsentlig att kunden sannolikt inte kommer att klara sina förpliktelser

om det ställs krav enligt garantin eller förpliktelsen,

– en fastighetsägare och en hyresgäst som betalar merparten av hyresintäkterna,

– en kund och dennes kund om en väsentlig del av kundens omsättning, tillgångar

eller skulder är mot den andra kunden,

– en tillverkare och dennes försäljare, om försäljaren står för en väsentlig del av

omsättningen och det kan ta tid att ersätta försäljaren,

– två företag som har en identisk kundbas som består av ett litet antal kunder och

det finns begränsade möjligheter att hitta nya kunder, och

– flera kunder om institutet har fått kännedom om att kunderna av ett annat institut

bedöms vara en grupp av kunder med inbördes anknytning.

När det gäller privatkunder, ska företaget utöver vad som anges i andra stycket

åtminstone göra en analys av

– en låntagare och dennes medlåntagare, och

– personer som ingått äktenskap eller är sambor om båda enligt avtal eller lag är

ansvariga för lånet och beloppet är väsentligt för dem båda.

6 kap. Likviditet

1 § Ett företag och alla eller några av dess dotterföretag får avstå från att tillämpa

artikel 412 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersföretag i det fall som avses i artikel 8.2 förordningen.

För detta krävs att företaget skriftligt anmäler till Finansinspektionen vilka företag

som ingår i likviditetsundergruppen. I sin anmälan ska företaget även intyga

1. att villkoren i artiklarna 8.1 a–8.1 d i förordningen är uppfyllda, och

2. att rättsutlåtande finns om att villkoren i artiklarna 8.1 c och 8.1 d i förordningen

är uppfyllda.

2 § Rättsutlåtandet enligt 1 § ska utfärdas av en extern oberoende juridisk rådgi-

vare med stor erfarenhet på området. Utlåtandet ska vara ställt direkt till institutet.

FFFS 2014:12

6

3 § Ett värdepappersbolag som inte har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte tillämpa artiklarna 411–428 i

förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag. Detta gäller även för en grupp av värdepappersbolag om inget av företagen

i gruppen har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen om värdepappersmarknaden.

7 kap. Rapportering

1 §

De uppgifter som ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 av den 16 april 2014

om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/20132 ska anges i svenska

kronor.

2 § Ett företag ska räkna om tillgångar, skulder och avsättningar samt positioner

och åtaganden utanför balansräkningen till annan valuta än svenska kronor, med

ledning av de avistakurser som gäller vid beräkningstillfället. Omräkning av

samtliga positioner i utländsk valuta ska göras vid samma tidpunkt.

Företaget ska fastställa och dokumentera principerna för den omräkning som det

ska göra enligt första stycket. Omräkningsprinciperna som företaget fastställt ska

tillämpas konsekvent.

3 § Ett företag ska dokumentera de uppgifter som är underlag för rapportering till

Finansinspektionen på ett sätt som möjliggör kontroll vid varje tidpunkt.

Uppgifterna ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det

kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

8 kap. Offentliggörande av information

Information som ska offentliggöras minst årligen

1 § Den information som ska offentliggöras enligt artiklarna 435–455 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och

enligt 2 § första stycket ska finnas tillgänglig på ett företags webbplats.

Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på

annat sätt till allmänheten.

2 § Den information som ska offentliggöras enligt 6 kap. 2 § lagen (2014:968) om

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska offentliggöras årligen

och åtminstone innehålla en beskrivning av

1. den organisatoriska och rättsliga strukturen mellan de företag som ingår i moder-

företagets konsoliderade situation,

2. de nära förbindelser som institut i den konsoliderade situationen har till fysiska

eller juridiska personer, och

3. vilka åtgärder som moderföretaget vidtar för att styra verksamheten i de företag

som ingår i den konsoliderade situationen.

Informationen enligt första stycket ska offentliggöras tillsammans med övrig

information enligt artiklarna 435–455 i förordning (EU) nr 575/2013 om

2 EUT L 191, 28.06.2014, s. 1 (Celex 32014R0680).

FFFS 2014:12

7

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Ett företag får lämna

informationen i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig

information.

Information som ska offentliggöras kvartalsvis

3 § Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra åtminstone följande informa-

tion om kapitalbasen:

1. Kärnprimärkapital.

2. Övrigt primärkapital.

3. Supplementärkapital.

4. Total kapitalbas.

Informationen ska till och med den 31 december 2017 anges netto efter lagstift-

ningsjusteringar på det sätt som framgår av kolumn a bilaga 6 i kommissionens

genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om

tekniska standarder för genomförande med avseende på de upplysningskrav om

kapitalbas som gäller för institut enligt Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 575/20133.

Från och med den 1 januari 2018 ska denna information lämnas

på det sätt som framgår av bilaga 4 samma förordning.

4 § Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra totalt riskvägt exponerings-

belopp uppdelat på det sätt som anges i artikel 438 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

5 § Ett företag ska fyra gånger per år offentliggöra det internt bedömda kapital-

behov som blivit resultatet av företagets interna process för bedömning av kapital-

behovet enligt 6 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller

8 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

6 § Ett företag ska till och med den 31 december 2017 fyra gånger per år

offentliggöra information om kapitalrelationer och kapitalbuffertar enligt kolumn a

raderna 61–68 bilaga 6 i kommissionens genomförandeförordning nr 1423/2013 av

den 20 december 2013 om tekniska standarder för genomförande med avseende på

de upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 575/2013. Från och med den 1 januari 2018 ska

denna information lämnas på det sätt som framgår av bilaga 4 samma förordning.

7 § Ett företag som är betydande i fråga om storlek, intern organisation och verk-

samhetens art, omfattning och komplexitet ska fyra gånger per år offentliggöra

information om företagets bruttosoliditetsgrad beräknad enligt artikel 429 i förord-

ning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

8 § Den information som ska offentliggöras enligt 3–7 §§ ska avse förhållanden

per balansdagarna 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

Informationen ska offentliggöras så snart som möjligt, dock senast två månader

efter balansdagen. Det ska framgå av informationen att den offentliggörs enligt

dessa föreskrifter.

9 § Den information som ska offentliggöras enligt 3–7 §§ ska finnas tillgänglig på

företagets webbplats. Om företaget endast offentliggör informationen i sin

3 EUT L 355, 31.12.2013, s. 60 (Celex 32013R1423).

FFFS 2014:12

8

årsredovisning, koncernredovisning eller sina delårsrapporter ska även dessa

dokument finnas tillgängliga på företagets webbplats.

Om företaget inte har en webbplats ska det kunna tillhandahålla informationen på

annat sätt till allmänheten.

10 § Om ett företag offentliggör information enligt 3–7 §§ vid samma tidpunkt

som den årliga informationen som ska offentliggöras i samband med årsredovis-

ningen eller koncernredovisningen enligt artikel 433 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska informationen

offentliggöras senast fyra månader efter balansdagen.

9 kap. Kapitalbuffertar

Undantag för små och medelstora företag

1 § Små och medelstora värdepappersbolag, fondbolag med tillstånd för diskretio-

när portföljförvaltning och AIF-förvaltare med tillstånd för diskretionär portfölj-

förvaltning undantas från kravet på att upprätthålla en kontracyklisk kapitalbuffert

enligt 6 kap.1 och 2 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Med små och medelstora företag enligt första stycket avses företag som syssel-

sätter färre än 250 personer och inte har en balansomslutning som överstiger

43

miljoner euro per år, beräknad enligt kommissionens rekommendation

2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och

medelstora företag.

Institutsspecifik kontracyklisk kapitalbuffert

2 § Med berörda kreditexponeringar enligt 6 kap. 1 § lagen (2014:966) om

kapitalbuffertar avses alla andra exponeringsklasser än de som anges i artikel

112 a–f i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag och som regleras av följande:

a) Kapitalbaskraven för kreditrisk enligt del tre avdelning 2 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

b) Om exponeringen ingår i handelslagret, kapitalbaskraven för specifik risk enligt

del tre avdelning 4 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag eller tillkommande fallissemangs- och

migrationsrisker enligt del tre avdelning 4 kapitel 5 i samma förordning.

c) När exponeringen är en värdepapperisering, kapitalbaskraven enligt del tre

avdelning 2 kapitel 5 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kredit-

institut och värdepappersföretag.

3 § När ett företag beräknar det viktade genomsnittet av de kontracykliska

buffertvärdena enligt 6 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska det för

varje tillämpligt kontracyklisk buffertvärde använda det sammanlagda kapital-

baskravet för kreditrisk, fastställt enligt del tre avdelningarna 2 och 4 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag för de

berörda kreditexponeringarna i det landet, dividerat med det sammanlagda kapital-

baskravet för kreditrisk för samtliga av företagets berörda kreditexponeringar.

FFFS 2014:12

9

4 § När ett företag beräknar det institutsspecifika kontracykliska kapitalbuffert-

värdet ska det ange en berörd kreditexponerings geografiska område enligt de

tekniska standarder för tillsyn som antagits i enlighet med artikel 140.7 i direktiv

(EU) 2013/36 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av

kreditinstitut och värdepappersföretag.

Systemriskbuffert

5 § Vid beräkning av ett viktat systemriskbuffertvärde ska ett företag tillämpa

samma beräkningsmetod som gäller för det institutsspecifika kontracykliska

buffertvärdet enligt 9 kap. 2 och 3 §§. Kreditexponeringarnas geografiska till-

hörighet ska anges enligt de tekniska standarder för tillsyn som antagits i enlighet

med artikel 140.7 i direktiv (EU) 2013/36 om behörighet att utöva verksamhet i

kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag.

Ingripanden och restriktioner om det kombinerade buffertkravet inte uppfylls

6 § Det högsta förfogandebeloppet enligt 8 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapital-

buffertar ska beräknas genom att ett förfogandebelopp multipliceras med en faktor.

Förfogandebeloppet enligt första stycket ska bestå av:

a) delårsöverskott och årsöverskott som inte räknas in i kärnprimärkapitalet enligt

artikel 26.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersföretag och som har skapats efter det senaste beslutet om vinstut-

delning eller någon av de åtgärder som anges i 8 kap. 3 § 1–3 lagen om kapital-

buffertar, minskat med

b) det belopp som skulle ha betalats i skatt om överskotten som anges i a hade

behållits i företaget.

Faktorn enligt första stycket ska bestämmas enligt följande:

När företagets kärnprimärkapital, som inte används för att uppfylla kapitalbas-

kravet i enlighet med artikel 92.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav

för kreditinstitut och värdepappersföretag och det särskilda kapitalbaskrav som

följer av ett beslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag, uttryckt i procent av det totala riskvägda

exponeringsbeloppet som beräknas i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ligger inom

det kombinerade buffertkravets;

a) första kvartil, ska faktorn vara 0,

b) andra kvartil, ska faktorn vara 0,2,

c) tredje kvartil, ska faktorn vara 0,4, eller

d) fjärde kvartil, ska faktorn vara 0,6.

Den undre och övre gränsen i varje kvartil ska beräknas enligt följande:

1

n

Q

4

v

buffertkra

Kombinerat

kvartilen

i

gräns

Undre

u

FFFS 2014:12

10

n

Q

4

v

buffertkra

Kombinerat

kvartilen

i

gräns

Övre

u

där

n

Q anger ordningstalet för den berörda kvartilen,

n

Q = 1 motsvarar första

kvartilen,

n

Q = 2 motsvarar andra kvartilen,

n

Q = 3 motsvarar tredje kvartilen och

n

Q = 4 motsvarar fjärde kvartilen.

7 §

En kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § 2 lagen (2014:966) om kapital-

buffertar ska innehålla följande.

a) En uppskattning av inkomster och utgifter och en prognos för tillgångar, skulder

och eget kapital i balansräkningen.

b) De åtgärder som ska vidtas för att öka företagets kapitalrelation.

c) En plan och tidsram för att öka kapitalbasen med målet att uppfylla det

kombinerade buffertkravet fullt ut enligt 2 kap. 2 § lagen om kapitalbuffertar.

d)

All övrig information som företaget anser är nödvändig för att

Finansinspektionen ska kunna bedöma kapitalkonserveringsplanen.

8

§ Den underrättelse som ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

8 kap. 5 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska innehålla information om

följande.

1. Företagets kapitalbas, indelad i:

a) kärnprimärkapital,

b) övrigt primärkapital, och

c) supplementärkapital.

2. Företagets delårs- och årsöverskott.

3. Det högsta förfogandebeloppet beräknat enligt 6 §.

4. Den del av det högsta förfogandebeloppet som företaget har för avsikt att

använda till att

a) göra en värdeöverföring kopplad till företagets kärnprimärkapital enligt 1 kap.

2 § 16 lagen om kapitalbuffertar,

b) lösa in kapitalbasinstrument,

c) göra utbetalningar kopplade till primärkapitalstillskott, eller

d) förbinda sig att betala ut rörlig ersättning, diskretionära pensionsförmåner eller

rörlig ersättning där skyldigheten att betala uppstod vid en tidpunkt då företaget

inte uppfyllde det kombinerade buffertkravet.

FFFS 2014:12

11

10 kap. Dokumentation av företagets interna kapital- och

likviditetsutvärderingsprocess

1 §

Ett företag ska i ett särskilt dokument beskriva sin bedömning av det totala

behovet av kapital och likviditet samt vilka processer och metoder företaget

använder för den bedömningen. Dokumentet ska innehålla:

1. En heltäckande beskrivning av företagets verksamhet och de risker som den ger

upphov till.

2. En beskrivning av de processer och metoder som företaget använder för att

bedöma kapitalbehovet enligt 3.

3. Information om företagets bedömning av kapitalbehovet.

4. Information om företagets bedömning av vilken typ av kapital som behövs för

att täcka kapitalbehovet för respektive risk.

5. En beskrivning av de processer och metoder som företaget använder för att

bedöma likviditetsbehovet enligt 6.

6. Information om företagets likviditetsbehov. Informationen ska innehålla före-

tagets bedömning av vilken storlek och sammansättning dess likviditetsreserv ska

ha samt en redogörelse för vilka åtgärder företaget vidtagit, eller avser att vidta, för

att hantera en stressad likviditetssituation.

2 §

Det dokument som avses i 1 § ska upprättas minst årligen, eller oftare om det

sker väsentliga förändringar i förutsättningarna som bedömningen av kapital-

behovet eller behovet av likviditet baseras på.

_______________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft, i fråga om 8 kap. 5 och 7 §§, den 1 januari 2015,

och i övrigt den 2 augusti 2014.

2. Genom föreskrifterna upphävs Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:27)

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora expone-

ringar, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om

offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering och

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:2) om krav för att

godkännas som kreditvärderingsföretag vid tillämpning av lag (2006:1371) om

kapitaltäckning och stora exponeringar.

3. Ett medgivande som getts med stöd av Finansinspektionens föreskrifter om

tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, ska fortsätta att gälla som

ett medgivande enligt de nya föreskrifterna.

4.

Ett medgivande för ett institut enligt 5 kap. 4 § första stycket

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora

exponeringar, att konsolidering sker på annat sätt än genom fullständig konsoli-

dering som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som ett medgivande

enligt 2 kap. 1 § de nya föreskrifterna.

FFFS 2014:12

12

5.

Ett medgivande för ett institut enligt 5 kap. 4 § andra stycket

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora

exponeringar, att konsolidering, får göras enligt klyvningsmetoden i stället för

genom fullständig konsolidering som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att

gälla som ett medgivande om att konsolidering får göras enligt klyvningsmetoden

enligt 2 kap. 3 § de nya föreskrifterna.

6. Ett medgivande för ett institut enligt 7 kap. 24 § och 8 kap. 24 § Finans-

inspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora expone-

ringar, att som ett led i värdepappersrörelsen få återköpa en viss del av ett utgivet

primärkapitaltillskott eller en viss del av ett utgivet tidsbundet förlagslån som är

avsedda att åter säljas som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som

tillstånd enligt artikel 78.5 förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

7.

Ett medgivande för ett institut enligt 13 kap. 53 § första stycket

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora

exponeringar, att använda en känslighetsmodell vid beräkning av generell ränterisk

som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel

331.1 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag.

8.

Ett medgivande för ett institut enligt 25 kap. 34 § första stycket

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora

exponeringar, att beräkna egna estimat av volatilitetsjusteringar som gäller vid

ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 225.1 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

9. Ett beslut om att ett institut enligt 25 kap. 41 § tredje stycket och 55 kap. 27 §

tredje stycket Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäck-

ning och stora exponeringar ska tillämpa en kortare historisk observationsperiod än

ett år som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som beslut enligt artikel

225.2 e i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag.

10.

Ett medgivande för ett institut enligt 29 kap. 2 § andra stycket

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora

exponeringar att beräkna kapitalkravet för operativ risk utifrån en annan indikator

under en övergångsperiod som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som

tillåtelse enligt artikel 315.3 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag.

11. Ett beslut för ett institut enligt 31 kap. 1 § tredje stycket Finansinspektionens

föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om

ändring av kapitalkravet vid väsentligt ändrad verksamhet, som gäller vid ikraft-

trädandet, ska fortsätta att gälla som beslut enligt artikel 97.2 i förordning (EU) nr

575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

12. Ett medgivande för ett institut enligt 32 kap. 14 § Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om undantag

från beräkningen av öppna nettopositioner i valuta, som gäller vid ikraftträdandet,

ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013

om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

13.

Ett tillstånd för ett institut enligt 35 kap. 13 § första stycket

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora

FFFS 2014:12

13

exponeringar att använda sig av egna estimat av LGD och konverteringsfaktorer

enligt IRK-metoden vid bestämmande av stora exponeringar enligt 7 kap. 3 och

5 §§ lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, som gäller vid

ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som tillstånd enligt artikel 401.2 i förordning

(EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

14. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 4 § Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar att tillämpa

den formelbaserade metoden vid bestämmande av positioner i en värdepapperi-

sering, som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta gälla som förhandsgodkännande

enligt artikel 259.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kredit-

institut och värdepappersföretag.

15. Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 7 § Finansinspektionens före-

skrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar om att an-

vända en internmetod för att åsätta en bedömd kreditvärdering positioner i ett

program för utgivning av tillgångsbaserade certifikat (ABCP-program), som gäller

vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel 259.3 i för-

ordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappers-

företag.

16.

Ett medgivande för ett institut enligt 49 kap. 15 § första stycket

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora

exponeringar om tillfällig tillämpning av viss riskvikt när Kirk inte kan beräknas,

som gäller vid ikraftträdandet, ska fortsätta att gälla som tillstånd enligt artikel

263.2 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värde-

pappersföretag.

ANNIKA ZERVENS

Camilla Edvardsson