Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2015-12-18
Ändring införd
SFS 2015:1017
Ikraft
2016-02-01
Upphäver
Lag (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Lagen innehåller bestämmelser om

 1. förebyggande statligt stöd till kreditinstitut som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, och
 2. en särskild fond för finansiering av sådant stöd och av statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

Prop. 2015/16:5: Paragrafen innehåller en upplysning om de huvudsakliga delarna i lagen.

[K1]2 §  Om det behövs för att motverka en allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige, får förebyggande statligt stöd lämnas till kreditinstitut. Sådant stöd kan lämnas genom garantier eller kapitaltillskott.

[S2]Förebyggande statligt stöd kan även lämnas genom garantier till Riksbanken för återbetalning av likviditetsstöd som Riksbanken lämnar till kreditinstitut.

Prop. 2015/16:5: I första stycket anges att statligt stöd får lämnas om det behövs för att motverka en allvarlig störning av det finansiella systemet i Sverige. Lydelsen avviker från lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut genom att inte ange att stöd ska ges för att motverka en risk för en allvarlig störning. Någon skillnad i sak är dock inte avsedd. ...

[K1]3 §  Beslut om förebyggande statligt stöd enligt denna lag fattas av

 1. regeringen, eller
 2. den myndighet som regeringen bestämmer (stödmyndigheten).

[K1]4 §  Förebyggande statligt stöd till kreditinstitut lämnas efter det att avtal som rör stöd har ingåtts mellan staten och stödmottagaren eller dess ägare.

[S2]Garantier enligt 2 § andra stycket får lämnas efter överenskommelse mellan Riksbanken och regeringen eller stödmyndigheten.

2 kap. Villkor för förebyggande statligt stöd

[K2]1 §  Förebyggande statligt stöd får bara lämnas för fortsatt verksamhet i kreditinstitut som är livskraftiga.

[S2]Stödet ska vara tillfälligt och stå i proportion till omfattningen av den allvarliga störningen enligt 1 kap. 2 §.

[S3]Stödmyndigheten ska inför ett beslut om förebyggande statligt stöd låta göra en värdering av kreditinstitutet i enlighet med 7 kap. lagen (2015:1016) om resolution.

[K2]2 §  Stödet ska så långt som möjligt utformas på ett affärsmässigt sätt och så att en snedvridning av konkurrensen förhindras. Statens långsiktiga kostnader för stödet ska hållas så låga som möjligt. Stödet ska utformas så att statens insatser i möjligaste mån kan återfås.

[S2]Staten ska tillförsäkras ersättning eller annan kompensation för sitt risktagande, om inte synnerliga skäl talar emot det.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får avsteg göras från bestämmelserna om avgifter i 6 kap. 4 § budgetlagen (2011:203).

3 kap. Stabilitetsfonden

[K3]1 §  För de ändamål som anges i 1 kap. 2 § ska det finnas ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. De medel som tillförts kontot utgör, tillsammans med de övriga tillgångar som anskaffats med stöd av denna lag, stabilitetsfonden.

[S2]Till stabilitetsfonden ska det föras

 1. inbetalda ersättningar för förebyggande statligt stöd enligt 2 kap. 2 §,
 2. tillgångar som anskaffats med medel från stabilitetsfonden, och
 3. medel som staten fått tillbaka och som avser lämnat stöd enligt denna lag och lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förvaltningen av stabilitetsfondens tillgångar.

Prop. 2015/16:5: Av paragrafen framgår att för de ändamål som anges i 1 kap. 2 § ska det finnas ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. De medel som tillförts kontot utgör, tillsammans med de övriga tillgångar som anskaffats med stöd av denna lag, stabilitetsfonden. I sak motsvaras detta av 7 kap. 1 § första stycket i den nuvarande stödlagen. En skillnad är att det till stabilitetsfonden inte längre ska föras några avgifter. Stabilitetsfonden ska i stället utgöras av de medel som tillförts kontot, eller kommer ...

[K3]2 §  Medel från stabilitetsfonden ska täcka:

 1. statens utgifter för stöd enligt denna lag,
 2. statens utgifter för att finansiera statligt stöd enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution,
 3. stödmyndighetens förvaltningskostnader, och
 4. ersättning som betalats ut på grund av en garanti till insättare enligt lagen (2008:812) om statliga garantier till insättare i utländska instituts filialer i Sverige.

[S2]Beslut att använda medel från stabilitetsfonden för att täcka utgifter enligt första stycket 2 får bara fattas av regeringen.

[K3]3 §  I den utsträckning medlen i stabilitetsfonden inte är tillräckliga för de ändamål som anges i 2 §, får lån tas upp i Riksgäldskontoret med högst det belopp som riksdagen har beslutat i ett särskilt bemyndigande. Sådana lån får tas upp även om det finns andra tillgångar i stabilitetsfonden än medel på kontot i Riksgäldskontoret.

Prop. 2015/16:5: Av paragrafen framgår att om riksdagen har lämnat ett särskilt beloppsbegränsat bemyndigande får lån tas upp i Riksgäldskontoret, i den mån medlen i stabilitetsfonden inte räcker till. Detta innebär att den rätt till obegränsad kredit i Riksgäldskontoret som finns enligt 7 kap. 1 § andra stycket i den nuvarande stödlagen upphör.

4 kap. Avslutande bestämmelser

[K4]1 §  Kreditinstitut ska lämna de uppgifter till regeringen och stödmyndigheten som de behöver för sin verksamhet enligt denna lag.

[K4]2 §  Riksbanken och Finansinspektionen ska på stödmyndighetens begäran lämna de uppgifter som myndigheten behöver för sin verksamhet enligt denna lag. Inom Riksgäldskontoret gäller motsvarande uppgiftsskyldighet gentemot stödmyndigheten för den del av Riksgäldskontoret som inte bedriver verksamhet enligt denna lag.

[K4]3 §  Stödmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen, om ett kreditinstitut inte fullgör sina skyldigheter enligt avtal ingångna med stöd av denna lag.

Prop. 2015/16:5: Bestämmelsen är identisk med 8 kap. 2 a § i den nuvarande stödlagen.

Övervägandena finns i avsnitt 13.1.

[K4]4 §  Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

[K4]5 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om stöd enligt denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. Genom denna lag upphävs lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.
 3. För stöd som lämnats enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut ska den lagen fortsätta att gälla.
 4. Stabilitetsavgift för 2015 ska tas ut enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Därefter ska stabilitetsavgift inte tas ut.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:117, Prop. 2015/16:5, Bet. 2015/16:FiU17
Ikraftträder
2016-02-01