Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB US
Utfärdad
2015-03-05
Ändring införd
SFS 2015:141 i lydelse enligt SFS 2018:878
Ikraft
2015-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Ekonomiskt stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning till kostnader för åtgärder på enskilda vägar, inklusive skogsbilvägar, med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014.

[S2]Stöd enligt denna förordning får lämnas endast i den utsträckning de drabbade inte redan har fått eller kunnat få annan ekonomisk ersättning för skadorna.

Allmänna villkor

2 §  Stöd får lämnas för åtgärder som framstår som befogade med anledning av de skador som uppkommit på enskilda vägar som en direkt eller indirekt följd av branden.

[S2]Stöd får även lämnas till befogade åtgärder för att förstärka enskilda vägar för att förebygga körskador till följd av efterarbete med anledning av branden.

[S3]Vid prövningen av om stöd ska ges ska en strategisk bedömning göras över var behoven är störst. Vid bedömningen ska särskild hänsyn tas till om vägen är öppen för allmän trafik eller på annat sätt har betydelse för allmänheten.

[S4]Stödet får, om det finns medel, lämnas med högst hela kostnaden för åtgärden eller åtgärderna.

Ansökan och beslut

3 §  Frågor om stöd prövas av Trafikverket efter ansökan. Ansökan om stöd ska, om inte Trafikverket i det enskilda fallet medger annat, ske skriftligen på blankett som fastställs av Trafikverket. Sökanden ska lämna Trafikverket de uppgifter och de underlag som verket behöver för att kunna pröva ansökan om stöd.

[S2]En ansökan om stöd ska ha kommit in till Trafikverket senast den 1 november 2015.

4 §  Vid prövningen ska Trafikverket, om det finns skäl, samråda med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

[S2]Stödet betalas ut av Trafikverket när åtgärden eller åtgärderna har utförts. Trafikverket får dock, om det finns särskilda skäl, i det enskilda fallet medge att stödet helt eller delvis betalas ut allteftersom åtgärder utförs.

5 §  Ett beslut om stöd ska förenas med de villkor som behövs för tillsyn och uppföljning av hur stödet används. Villkoren ska framgå av beslutet.

6 §  Om åtgärder inte utförts i enlighet med ett beslut, får Trafikverket upphäva beslutet eller besluta att stöd ska lämnas med ett lägre belopp.

Återbetalning och återkrav

7 §  Om sökanden genom oriktiga uppgifter eller ofullständiga uppgifter föranlett att ekonomiskt stöd har beviljats, får stödet krävas åter, helt eller delvis, inom tio år från utbetalningen. Detsamma gäller om stödmottagaren bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för stödet. Om det finns särskilda skäl, får Trafikverket efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

[S2]Om ett belopp som har återkrävts med stöd av första stycket inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Om det finns särskilda skäl, får Trafikverket besluta att sätta ned räntekravet helt eller delvis.

Övrigt

8 §  I 4 § förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler finns bestämmelser om uppgiftslämnande för rapportering av stöd. Förordning (2016:617).

9 §  Trafikverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

10 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:878).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
  2. Ekonomiskt stöd enligt förordningen får dock lämnas för åtgärder som vidtagits från och med den 1 augusti 2014.
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2016:617) om ändring i förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:878) om ändring i förordningen (2015:141) om stöd till enskilda vägar med anledning av branden i Västmanlands län sommaren 2014

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-07-01