Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad
2015-04-01
Ändring införd
SFS 2015:213 i lydelse enligt SFS 2016:600
Ikraft
2015-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

1 §  Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) får enligt denna förordning och i mån av tillgång på medel ge lån till nätföretag för att underlätta att anläggningar för produktion av förnybar el ansluts till elnätet.

[S2]Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

2 §  I förordningen avses med

[S2]anläggning: elproduktionsanläggning med en eller flera produktionsenheter bakom samma mätpunkt,

[S3]förnybar el: elektricitet som produceras av biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft eller vågenergi,

[S4]nätföretag: den som bedriver nätverksamhet enligt ellagen (1997:857),

[S5]nätförstärkning: en ökning av elnätets kapacitet för att göra det möjligt att ansluta anläggningar,

[S6]nätförstärkningslån: lån som Svenska kraftnät ger enligt denna förordning till ett nätföretag för att finansiera en nätförstärkning som syftar till att anläggningar för produktion av förnybar el ansluts till elnätet, och

[S7]planerad anläggning: anläggning för produktion av förnybar el som planeras att bli ansluten till elnätet.

Syftet med nätförstärkningslån

3 §  Nätförstärkningslån ska främja samhällsekonomisk effektivitet. Vid bedömningen av om lån ska ges ska särskild hänsyn tas till

 1. om nätförstärkningen görs i ett område som på grund av vindläge eller andra omständigheter från energisynpunkt är särskilt lämpligt för förnybar elproduktion,
 2. om nätförstärkningen bidrar till en effektivare användning av elnätet, och
 3. hur stor elproduktionen förväntas bli från de anläggningar som kommer att anslutas till följd av nätförstärkningen.

Förutsättningar för lån

4 §  Ett nätförstärkningslån får ges endast om

 1. nätförstärkningen är nödvändig för att två eller flera planerade anläggningar ska kunna anslutas till elnätet,
 2. de planerade anläggningarna är hänförliga till två eller flera företag som inte ingår i samma koncern och planerar anläggningarna oberoende av varandra,
 3. de planerade anläggningarnas sammanlagda produktionskapacitet uppgår till minst 100 megawatt,
 4. samråd enligt det som krävs i 6 kap.4 och 6 §§miljöbalken har skett i fråga om de planerade anläggningarna,
 5. nätföretaget har ingått avtal om anslutning av en eller flera planerade anläggningar med en nominell installerad kapacitet som tar minst 30 procent av den planerade kapacitetsökningen i anspråk, och
 6. det finns särskilda skäl att anta att de planerade anläggningarna inte kommer att bli anslutna utan att lånet ges.

5 §  Ett nätförstärkningslån får inte avse kostnader för drift eller underhåll eller ges för att finansiera en nätförstärkning som redan har påbörjats.

6 §  Ett nätförstärkningslån får inte ges om elnätet där nätförstärkningen ska ske redan har kapacitet för anslutning av anläggningar för produktion av förnybar el vars samlade produktionskapacitet är sammanlagt 20 megawatt eller mer.

7 §  Ett nätförstärkningslån får inte ges så att statens sammanlagda åtaganden för sådana lån vid någon tidpunkt uppgår till mer än 700 miljoner kronor.

8 §  Om statens sammanlagda åtaganden för nätförstärkningslån har uppgått till 700 miljoner kronor men sedan minskat genom återbetalning av lån, får nätförstärkningslån ges för att finansiera en ny nätförstärkning endast om det bland sådana tidigare aktuella kapacitetsökningar som inte helt har tagits i anspråk finns minst en som har tagits i anspråk till 70 procent genom avtal om anslutning av anläggningar.

Lånevillkor

9 §  Svenska kraftnät ska se till att ett nätförstärkningslån förenas med villkor i ett låneavtal med nätföretaget och att villkoren utformas så att

 1. lånet återbetalas endast i den utsträckning som en nätförstärkning har tagits i anspråk genom anslutning av anläggningar,
 2. behovet av kontroll och uppföljning säkerställs, och
 3. ränta bestäms med utgångspunkt i den genomsnittliga kostnaden för lån i nätverksamhet i Sverige och utan hänsyn till risken att återbetalning i viss del uteblir med anledning av att nätförstärkningen inte tas i anspråk.

Ansökan om lån

10 §  En ansökan om lån ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden och ges in till Svenska kraftnät. Om den ges in elektroniskt, ska den vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

[S2]Sökanden ska lämna Svenska kraftnät de uppgifter och göra den utredning som myndigheten bestämmer. Förordning (2016:600).

Uppföljning och tillsyn

11 §  Svenska kraftnät ska följa utvecklingen av den nätförstärkning som ett nätförstärkningslån avser och utöva tillsyn över att lånevillkoren följs.

Återkrav

12 §  Svenska kraftnät får besluta att ett lån helt eller delvis ska krävas åter, om

 1. lånet getts på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden,
 2. låntagaren på ett allvarligt sätt bryter mot lånevillkoren, eller
 3. något annat inträffar som innebär att det är uppenbart att låntagaren med hänsyn till syftet med lånet inte bör få ha det kvar.

Byte av låntagare

13 §  Svenska kraftnät får medge att ett annat nätföretag träder i låntagarens ställe i samband med överlåtelse av nätkoncession. För ansökan om ett sådant övertagande av lån gäller 10 §.

Överklagande

14 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Annan prövning

15 §  Beslut enligt denna förordning utgör inte en del i den tillståndsprövning som kan krävas i fråga om de aktuella nätförstärkningarna eller de anläggningar som ska anslutas till elnätet.

Verkställighetsföreskrifter

16 §  Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Ändringar

Förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2016:600) om ändring i förordningen (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2016-07-01