Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2015-04-16
Ändring införd
SFS 2015:218 i lydelse enligt SFS 2020:737
Ikraft
2015-05-15
Upphäver
Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelseblad 2017:275 har iakttagits.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till folkbildningen.

[S2]Syftet med statens stöd till folkbildningen är att

 1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

[S3]Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

2 §  Folkhögskolor och studieförbund bedriver utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet. Studerandeorganisationer inom folkhögskolan bevakar de studerandes intressen.

3 §  Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver utbildnings- och bild- ningsverksamhet.

4 §  Folkbildningsrådet är en ideell organisation, där organisationer som företräder folkhögskolor och studieförbund är medlemmar. Enligt organisationens stadgar har Folkbildningsrådet i uppgift att sprida kunskap om folkbildningen och bevaka folkhögskolan som utbildningsform i utbildningssystemet. I dokument som antagits av organisationen ger Folkbildningsrådet anvisningar för folkhögskolornas studieomdömen och intyg. Förordning (2017:275).

Förutsättningar för statsbidrag

5 §  Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan.

[S2]Folkbildningsrådet beslutar vilka som ska få statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem.

6 §  Statsbidrag enligt denna förordning får också lämnas till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet.

[S2]Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna beslutar vilka som ska få statsbidrag och fördelar tillgängliga medel mellan dem.

7 §  För att statsbidrag ska lämnas för en verksamhet ska verksamheten ha den inriktning som anges i 1 §.

[S2]Statsbidrag får inte användas till verksamheter med kommersiellt syfte.

8 §  För att få statsbidrag ska folkhögskolor och studieförbund dessutom uppfylla de villkor som anges i 911 §§ respektive 12 §.

Särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor

9 §  En folkhögskola ska ha en ansvarig styrelse. Styrelsen får vara gemensam för flera folkhögskolor.

[S2]Folkhögskolan ska ha en ordning för hantering av studeranderättsliga frågor. Folkhögskolan ska även ha en ordning för att ta tillvara de studerandes intressen i övrigt. Förordning (2018:738).

10 §  Undervisningen ska vara avgiftsfri för de studerande. Förordning (2018:738).

11 §  En folkhögskola ska anordna allmänna kurser främst avsedda för studerande som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Allmänna kurser ska årligen utgöra minst 15 procent av folkhögskolans verksamhet.

[S2]Folkhögskolan ska för allmän kurs

 1. ställa krav på resultat av lärande som motsvarar de krav som ställs på motsvarande utbildning inom grundskolan respektive gymnasieskolan,
 2. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på grundskolenivå från folkhögskola till en studerande som efter genomförd allmän kurs på grundskolenivå bedöms kunna tillgodogöra sig studier på gymnasial nivå, och
 3. utfärda intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola till en studerande, som efter genomförd allmän kurs på gymnasial nivå uppnår de krav som ställs för grundläggande behörighet till högskolestudier enligt högskoleförordningen (1993:100) eller yrkeshögskolestudier enligt förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

[S3]Till en plats på allmän kurs som finansieras med statsbidrag enligt denna förordning får folkhögskolan anta den som har fyllt 18 år eller ska fylla 18 år under det kalenderår kursen börjar. Förordning (2018:738).

Särskilda villkor för statsbidrag till studieförbund

12 §  Ett studieförbund ska ha en ansvarig styrelse.

[S2]Studiecirkelverksamhet med gemensamma, planmässigt bedrivna studier ska utgöra basen för verksamheten.

[S3]I varje studiecirkel eller kulturaktivitet ska det finnas en ledare som är godkänd av en lokal studieförbundsavdelning.

Beslut om statsbidrag

13 §  Beslut om statsbidrag ska innehålla uppgifter om bidragsbeloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalning.

Uppföljning och redovisning

14 §  Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska varje år lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen enligt de riktlinjer som regeringen meddelar.

15 §  Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten i förhållande till de syften som anges i 1 § och de villkor som föreskrivits för att statsbidrag ska lämnas.

[S2]Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna ska, i enlighet med de riktlinjer som regeringen meddelar, lämna regeringen sådana sakuppgifter om verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för uppföljning och utvärdering.

[S3]Folkbildningsrådet ska granska kvaliteten i utbildningen inom de allmänna kurserna och folkhögskolornas eget kvalitetsarbete när det gäller denna utbildning inklusive utfärdande av intyg. Kvalitetsgranskningen ska genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys. Förordning (2017:275).

Återkrav

16 §  Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

 1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
 2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
 3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, eller
 4. villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Revision

17 §  Staten ska ges möjlighet att utse en revisor i Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna. Folkbildningsrådet och Studieför- bundet SISU Idrottsutbildarna ska ersätta staten för kostnaderna för denna revision.

Behandling av känsliga personuppgifter

17 a §  Bestämmelsen i 17 d § tillämpas vid behandling av personuppgifter hos studieförbund i den verksamhet som statsbidrag enligt denna förordning har beviljats för. Förordning (2020:737).

17 b §  Bestämmelsen i 17 d § kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

[S2]Termer och uttryck i 17 d § har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning Förordning (2020:737).

17 c §  Bestämmelser om behandling av personuppgifter finns även i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. Förordning (2020:737).

17 d §  Sådana personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) som avslöjar etniskt ursprung eller som rör hälsa får med stöd av artikel 9.2 g i samma förordning behandlas av ett studieförbund.

 1. om behandlingen är nödvändig för en hantering som motsvarar handläggning av ett ärende hos en myndighet, eller
 2. i annat fall, om behandlingen är nödvändig i verksamheten och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

[S2]Vid behandling som sker med stöd av första stycket är det förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Förordning (2020:737).

Förvaltningslagens tillämplighet

18 §  Vid handläggningen av ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

 • 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
 • 10 § om partsinsyn,
 • 1618 §§ om jäv,
 • 23 § om utredningsansvaret,
 • 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
 • 25 § om kommunikation,
 • 31 § om dokumentation av beslut,
 • 32 § om motivering av beslut, och
 • 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett överklagande går till. Förordning (2018:884).

Överklagande

19 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2015.
 2. Förordningen tillämpas första gången för bidrag för 2016.
 3. Genom förordningen upphävs förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:379, Prop. 2013/14:172, Bet. 2013/14:KrU8
Ikraftträder
2015-05-15

Förordning (2017:275) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
 2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången på intyg från utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2017.
Omfattning
ändr. 4, 9, 15 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:738) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Omfattning
ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:884) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2020:737) om ändring i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen

Omfattning
nya 17 a, 17 b, 17 c, 17 d §§, rubr. närmast före 17 a §
Ikraftträder
2020-09-01